Archiwa autora: gops

PRACA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

 1. Wymagania
  1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr.  o wsp1eramu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
   1. posiada:
    • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
    • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
    • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny –     w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Niezbędne:
   • obywatelstwo polskie;
   • prawo jazdy kat. B;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • nie    była     skazana     za     przestępstwa     przeciwko     działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
   • znajomość przepisów prawnych z zakresu – ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
  2. obsługa komputera,
  3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres,
  9. odpowiedzialność,
  10. kreatywność,
  11. rzetelność,
  12. systematyczność;
  13. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy  rodzinom  w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. podejmowanie działań zaradczych  w sytuacji zagrożenia;
  14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
  16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
  18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  20. współpraca z jednostkami administracji rządowej samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
  22. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • referencje,
  • oświadczenie kandydata o treści: ,,oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kosakowie,  pocztą  elektroniczną  na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 4 lipca 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
  • Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 1O1, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
  • Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
  • Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 01.08.2022 r.
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.


Dodatkowe wsparcie dla rodzin z gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach prowadzonej Świetlicy Podwórkowej uruchamia punkt konsultacyjny.

Oferta punktu skierowana jest do rodziców, opiekunów i innych członków rodzin zamieszkujących na terenie gminy Kosakowo.

Dyżury pełnić będą psycholog oraz pedagog, którzy udzielą konsultacji zarówno stacjonarnie, jak i telefonicznie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 15.30- 17.00.

Specjaliści wspierać będą osoby potrzebujące poprzez poradnictwo wychowawcze, rozmowy wspierające dla osób poszukujących rozwiązań czy pomoc w poszukiwaniu innych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu 798 334 001 , 881 390 554.

➡️ Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.


➡️ Директор Комунального центру соціальної допомоги в Косаково оголошує про початок набору кандидатів на психолога, робота з особами, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні.


👉 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 27 maja 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „psycholog do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie ”.


👉 необхідно подати особисто за адресоюЦентр соціального захисту в Косаково,електронною поштою за адресою: gops@kosakowo.plабо поштою за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в м. Косаково,вул. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo до 27 травня 2022 року.з анотацією: Стосується прийому на посаду «психолог для роботи з людьми, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні».

Pierwsze wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy

30 kwietnia to w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie termin wypłaty pierwszych jednorazowych świadczeń, w wysokości 300 zł, dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kosakowo.

Uzyskanie jednorazowego wsparcia nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, a postępowanie w jego sprawie jest uproszczone.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, mogą skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania.

Zgodnie z art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) jednorazowe świadczenie 300 zł pomocy finansowej przysługuje uchodźcom, których pobyt został zalegalizowany na podstawie jej przepisów oraz mającym numer PESEL – w gminie Kosakowo nadano ich do tej pory blisko 650. Prawo do świadczenia ma osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, a także opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (które przyjechało do Polski bez rodzica). Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Świadczenie 300 zł – jednorazowa pomoc dla obywateli Ukrainy

W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (Dz. U. poz. 583),  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia w wysokości 300 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Świadczenie przysługuje Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2  ust.4 specustawy i deklarują pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do otrzymania środków

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022” i „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Cel programu:
a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.
c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia
d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa.

⚠️

 Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

Cel programu:
a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej
c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.
d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki.

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

Dodatek osłonowy

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

– w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W gminie Kosakowo wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych) w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2b (wejście od podwórka).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2022 r. poz. 1).

Dołącz do Klubu Seniora w Kosakowie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kosakowo do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w Kosakowie organizowanego w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Korzyści płynące z przystąpienia do Klubu Seniora w Kosakowie:

 • aktywne i kreatywne spędzanie czasu,
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej,
 • warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne i inne,
 • zajęcia kulturalne,
 • różnego rodzaju spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami,
 • działalność prozdrowotna,
 • nawiązywanie przyjaźni i relacji z innymi seniorami,
 • radość z pracy w grupie,
 • wykorzystanie talentów i doświadczenia do realizacji wspólnych celów oraz zaangażowanie w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
 • rozwijanie pasji, wspólne obchodzenie wybranych wydarzeń okolicznościowych.

Kryteria i szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:

 • Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B,
 • Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie,
  ul. Fiołkowa 2A,
 • siedzibie Pełnomocnika Wójta ds. seniorów i współpracy z zagranicą, Rewa,
  ul. Morska 56
 • oraz do pobrania na końcu artykułu

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami,
 • złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w godzinach pracy ośrodka:

Poniedziałek 7:45 – 15:30
Wtorek 7:45 – 15:30Środa 7:45 – 15:30
Czwartek 7:45 – 17:00
Piątek 7:45 – 15:15

lub

 • zgłosić się do tut. ośrodka, pracownik socjalny pomoże wypełnić wszystkie druki.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników socjalnych pod nr telefonów:
797-098-918, 797-099-394, 58 620-82-02.

Zapraszamy!!!

Zamówienie w ramach projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” na wybór personelu:

animator środowiskowo – społeczny

psycholog

fizjoterapeuta

podolog

dietetyk,

realizującego zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020).

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami – kompletna oferta, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: dyrektor.gops@kosakowo.pl lub gops@kosakowo.pl w formie pliku PDF lub w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 10:00. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Personel (animator środowiskowo – społeczny, psycholog, fizjoterapeuta, podolog, dietetyk) będą wykonywać zamówienie dla 30 osób 60+ w Klubie Seniora w Kosakowie na podstawie umowy zlecenia.

Szczegóły w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66768