Archiwa kategorii: Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo.gops@kosakowo.pl, adres: ul. ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
• ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
• ustalenie prawa do świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
• prowadzenia postępowań w związku z procedurą Niebieskiej Karty,
• prowadzenie działań w związku z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie;
• w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz GOPS w Kosakowie na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2017 r.:

 1. 30 i 31 października w godzinach 9.00-14.30 oraz 2 listopada w godzinach od 13.00 do 16.30
 2. 12  i 13 grudzień w godzinach 9.00-14.30 oraz 14 grudnia w godzinach 11.00-16.30
 3. 25 stycznia  2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 26 stycznia w godzinach 11.00-17.00
 4. 15  marca 2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 16 marca w godzinach 10.00-17.00

14 marca 2018 r. w godz.  12.00 – 16.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 12:00-14:00, warsztat kulinarny „Zdrowe żywienie jest pycha!”, prowadzący: Janusz Arrasz

II. 14:00-16:00, warsztat kulinarny „Kasze są pyszne!”, prowadzący: Janusz Arrasz

 

Serdecznie zapraszamy!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
prowadzone w trybie Art. 138 o Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja-o-wyborze-oferty

INFORMACJA

Z przyczyn niezależnych związanych z opóźnieniem przekazania środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych tut. ośrodka informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nastąpią w najbliższym możliwym terminie.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2016 r.:

 1. 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30
 2. 11 i 12 październik w godz. 9.00 – 14.30, 13 październik w godz. 11.00 – 16.00
 3. 5,6,7 grudzień w godz. 9.00 – 14.00, 8 grudzień w godz. 11.00 – 16.00

Terminy w 2017 r.:

 1. 24, 25, 27 styczeń  w godz. 9.00 – 14.30, 26 styczeń w godz. 10.00 – 16.30
 2. 16 luty w godz. 10.00 – 16.30, 17, 20 i 21 luty w godz. 9.00 – 14.30
 3. 20, 21 marzec w godz. 9.00 – 14.30, 23 marzec w godz. 10.00 – 16.30
 4. 25 i 26 kwiecień w godz. 9.00 – 14.30, 27 kwiecień w godz. 10.00 – 16.30
 5. 9 i 10 maj w godz. 9.00 – 14.30, 11 maj w godz. 10.00 – 16.30

24 kwietnia w godz.  8.30 – 10.30 i 11.00 – 13.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 8:30-10:30, warsztat dietetyczny „Kulinarnie Mocni. Pożywne i pełne smaku dania jednogarnkowe”, prowadząca: Joanna Budna

II. 11:00-13:00, warsztat dietetyczny „Zdrowe, pożywne i dietetyczne drugie śniadanie”, prowadząca: Joanna Budna

8 maja w godz.  13.15 – 15.15 odbędzie się warsztat w ramach działań towarzyszących:

„Jak gotować smacznie i tanio?” , prowadzący: Janusz Arrasz

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że 27 września 2016 r. podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2016 zaplanowany został do czerwca 2017 roku.

Dystrybucja prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc przeznaczona jest dla 346 osób spełniających te kryteria. Skierowania wydaje GOPS.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach.

Tut. ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

info-pod-plakat-wersja-do-druku-12-09-2016