Archiwa kategorii: Przetargi Archiwalne

Ogłoszenie o wyborze oferty z przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogloszenie o wyborze kursów zawodowych – strona

Pytania i odpowiedzi w przetargu na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowychdla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gops.kosakowo.pl


Kosakowo: Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 197799 – 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od października 2012 do końca listopada 2012 r. 7 kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób oraz zakresu: Zadanie 1 – Kosmetyka z elementami wizażu – 3 osoby Zadanie 2 – Opiekun dzieci i osób starszych – 2 osoby Zadanie 3 – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 osoby Zadanie 4 – Ogrodnik terenów zielonych (z modułem projektowania ogrodów) – 1 osoba Zadanie 5 – Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób Zadanie 6 – Operator wózków jezdniowych – 4 osoby Zadanie 7 – Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera – 2 osoby.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (odpowiednio do każdej z części) to jest przeprowadzenia kursów zawodowych: kosmetyka z elementami wizażu, opiekun dzieci i osób starszych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, ogrodnik terenów zielonych (z modułem projektowania ogrodów), kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, operator wózków jezdniowych, kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli 1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzeniu kursów umiejętności zawodowych z zakresu: a) dla zadania pierwszego – Kosmetyka b) dla zadania drugiego – Opiekun dzieci i osób starszych c) dla zadania trzeciego – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej d) dla zadania czwartego – Ogrodnik terenów zielonych e) dla zadania piątego – Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej f) dla zadania szóstego – Operator wózków jezdniowych g) dla zadania siódmego – Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera zgodnie z podstawą programową MEN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany b) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w pkt 1 i .2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B 81-198 Kosakowo pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 08:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B 81-198 Kosakowo, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Idę do pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

PS/051/70/12/AP

Kosakowo, 19.03.2012 r.

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

 

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia rekrutacji do V edycji Projektu „Idę do pracy”.

1. Rekrutacja odbyć się ma w siedzibie GOPS w Kosakowie w dniach od 29.03.2012 r. i nie dłużej niż do 12.04.2012 r.

2. Rekrutację przeprowadza psycholog.

3. W procesie rekrutacji należy przeprowadzić analizę skierowanych przez pracowników socjalnych potencjalnych uczestników projektu.

4. Zadaniem psychologa będzie zaproponowanie na posiedzeniu Zespołu Projektowego liczbę 10 kobiet i 10 mężczyzn, wraz z listą rezerwową 5 osób, które wg niego spełniają wymagania do uczestnictwa w projekcie. W tym: przynajmniej 1 osobę, która podejmie naukę w szkole na poziomie ponadgimnazjalnym oraz nie mniej niż 2 osoby niepełnosprawne.

5. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać w szczególności:

Diagnozę potrzeb uczestników,

Przeprowadzone testy,

Kryteria analizy potencjalnego uczestnika projektu,

Wstępne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego.

6. Wymagania dla osoby prowadzącej rekrutację:

Zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1,

Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedstawioną przez koordynatora projektu,

Spotkania indywidualne w procesie rekrutacji mają obejmować nie mniej niż 15 godz. zegarowych.

7. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Mile widziane zatrudnienie doradcy zawodowego do procesu rekrutacji.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: gops@kosakowo.pl; gops.kosakowo@wp.pl lub na adres Biura Projektowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do 26.03.2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /58/ 620-82-02, w. 25 w dni robocze w godzinach od 8.00 – 15.00. Osoby do kontaktu: Ariana Pienczke.

GOPS w Kosakowie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 28.03.2012 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy.

 

Ariana Pienczke

Koordynator Projektu

Kierownik GOPS

 

 


Załącznik nr 1

 

Nr postępowania: PS/051/70/12/AP miejscowość……………….. data……………

 

OFERTA CENOWA

Przeprowadzenie rekrutacji do V edycji Projektu „Idę do pracy”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00:

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres, nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Szacuje wykonanie zamówienia na szkolenie jak poniżej.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i wynosi:

 

Netto ……………………… (słownie) ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………….

Podpis osoby/ osób upoważnionej/nych