Archiwa kategorii: informacje ogólne

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo.gops@kosakowo.pl, adres: ul. ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
• ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
• ustalenie prawa do świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
• prowadzenia postępowań w związku z procedurą Niebieskiej Karty,
• prowadzenie działań w związku z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie;
• w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz GOPS w Kosakowie na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

PODPROGRAM 2016 – efekty

logo na stronę internetową POPŻ

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Trójmiasta.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2,2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,60 kg, fasola biała 3,60 kg, koncentrat pomidorowy 1,44 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 5,10 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 5 kg, olej rzepakowy 5 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 387 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 18,11656 ton żywności;
  • 768 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków.
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 21 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 13 uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkanie dla 9 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników.

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Zespól ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2 października przyjął projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konsultacji projektu.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: gops.kosakowo@wp.pl  najpóźniej do 25 października br. na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Informacja zamieszczona jest również na stronie http://www.bip.kosakowo.pl/ w zakładce JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / POMOC SPOŁECZNA

Projekt Strategii i formularz konsultacyjny do pobrania:

Formularz-konsultacyjny-do-Strategii

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KURSY-2

SIWZ kursy zawodowe-2

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

2 Wyjaśnienie treści SIWZ

ogloszenie o wyborze – strona (2)

unieważnienie w części 12 (2)

powtórzenie czynności badania i ogłoszenia wyboru – 11 część

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uniewaznienie część 1-10 i 13

unieważnienie w części 11 i 12

Kursy umiejętności zawodowych

SIWZ w przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIWZ na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

2 Wyjaśnienie treści SIWZ