Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2017 r.:

 1. 30 i 31 października w godzinach 9.00-14.30 oraz 2 listopada w godzinach od 13.00 do 16.30
 2. 12  i 13 grudzień w godzinach 9.00-14.30 oraz 14 grudnia w godzinach 11.00-16.30
 3. 25 stycznia  2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 26 stycznia w godzinach 11.00-17.00
 4. 15  marca 2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 16 marca w godzinach 10.00-17.00

14 marca 2018 r. w godz.  12.00 – 16.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 12:00-14:00, warsztat kulinarny „Zdrowe żywienie jest pycha!”, prowadzący: Janusz Arrasz

II. 14:00-16:00, warsztat kulinarny „Kasze są pyszne!”, prowadzący: Janusz Arrasz

 

Serdecznie zapraszamy!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
prowadzone w trybie Art. 138 o Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja-o-wyborze-oferty

INFORMACJA

Z przyczyn niezależnych związanych z opóźnieniem przekazania środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych tut. ośrodka informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nastąpią w najbliższym możliwym terminie.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2016 r.:

 1. 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30
 2. 11 i 12 październik w godz. 9.00 – 14.30, 13 październik w godz. 11.00 – 16.00
 3. 5,6,7 grudzień w godz. 9.00 – 14.00, 8 grudzień w godz. 11.00 – 16.00

Terminy w 2017 r.:

 1. 24, 25, 27 styczeń  w godz. 9.00 – 14.30, 26 styczeń w godz. 10.00 – 16.30
 2. 16 luty w godz. 10.00 – 16.30, 17, 20 i 21 luty w godz. 9.00 – 14.30
 3. 20, 21 marzec w godz. 9.00 – 14.30, 23 marzec w godz. 10.00 – 16.30
 4. 25 i 26 kwiecień w godz. 9.00 – 14.30, 27 kwiecień w godz. 10.00 – 16.30
 5. 9 i 10 maj w godz. 9.00 – 14.30, 11 maj w godz. 10.00 – 16.30

24 kwietnia w godz.  8.30 – 10.30 i 11.00 – 13.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 8:30-10:30, warsztat dietetyczny „Kulinarnie Mocni. Pożywne i pełne smaku dania jednogarnkowe”, prowadząca: Joanna Budna

II. 11:00-13:00, warsztat dietetyczny „Zdrowe, pożywne i dietetyczne drugie śniadanie”, prowadząca: Joanna Budna

8 maja w godz.  13.15 – 15.15 odbędzie się warsztat w ramach działań towarzyszących:

„Jak gotować smacznie i tanio?” , prowadzący: Janusz Arrasz

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że 27 września 2016 r. podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2016 zaplanowany został do czerwca 2017 roku.

Dystrybucja prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc przeznaczona jest dla 346 osób spełniających te kryteria. Skierowania wydaje GOPS.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach.

Tut. ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

info-pod-plakat-wersja-do-druku-12-09-2016

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Kosakowo, dnia 29.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

została wybrana Pani Kamila WIATRAK, zam. MRZEZINO.

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka ukończyła studia i uzyskała tytuł licencjata w specjalności finanse
i ubezpieczenia oraz tytuł magistra w specjalności finanse przedsiębiorstw i controlling. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości. Spełnia wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Kierownik GOPS w Kosakowie

Ariana Pienczke

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM  OŚRODKU POMOCY  SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 2. korzystanie z praw publicznych
 3. pełna zdolność do czynności prawnych
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślne przestępstwo skarbowe
 5. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego
 6. znajomość obsługi komputera – znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, Wolter-Kluwer (ProgMan), sprzętu biurowego

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. dyspozycyjność,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 2. księgowanie,
 3. sporządzanie list płac,
 4. dokonywanie przelewów,
 5. rozliczanie wyciągów bankowych,
 6. prowadzenie dokumentacji księgowej ZUS, GUS, US,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops.kosakowo@wp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GOPS-u:  81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 2B z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent ds. księgowości”

w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.  Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie
Ariana Pienczke