📢 UWAGA ‼️

⏩

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze decyzje rządu ws. przedłużenia obostrzenia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, utrzymujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 09.04-16.04.2021 r., wprowadzone rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

⏩

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

⏩

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

📧

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

📞

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

⏩

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

⏩

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ilustracja informująca o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 26 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

📢 UWAGA ‼️

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze nowe obostrzenia i decyzje rządu, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 29.03-09.04.2021 r., rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Narkomania

Narkotyki to nie wynalazek ostatnich wieków. Ludzkość od początku swej historii stosowała różnego typu substancje odurzające. Wzmianki dotyczące pierwszych środków o działaniu narkotycznym możemy znaleźć już w źródłach z VI tysiąclecia p.n.e.

Narkotyki są to nielegalne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, używane w celu zmiany stanu psychicznego. Działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różne reakcje organizmu, np. błogostan, dobre samopoczucie, uspokojenie, senność, nadmierne pobudzenie, wahania nastroju, halucynacje, pobudzenie seksualne.

Używanie narkotyków prowadzi do uzależnienia, a skoro tak jest, to warto się dowiedzieć czym to uzależnienie jest. Uzależnienie jest stanem psychiczny i fizyczny, spowodowanym używaniem substancji psychoaktywnych, kiedy zachowania związane z ich używaniem uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby. Objawami uzależnienia są zachodzące w zachowaniu zmiany oraz silna potrzeba zażywania substancji w celu uzyskania psychicznych efektów jej działania lub uniknięcia objawów wynikających z jej braku. Uzależnienie traktowane jest jako choroba i w związku z powyższym wymaga specjalistycznej i wszechstronnej interwencji, zarówno medycznej, psychologicznej, jak i społecznej.

Mimo, że zjawisko narkomanii to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, a także chorób XXI wieku. Wyniki badań przeprowadzonych w 2019 roku w Polsce potwierdzają, że używanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z badań odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. W Polsce odsetek osób używających narkotyków w wieku 15-34 lata wyniósł 10,4%. Polska znajduje się w grupie krajów europejskich o niższych wskaźnikach.

Obowiązujące w Rzeczpospolitej normy prawne nakładają wiele sankcji karnych na osoby powiązane ze środowiskiem narkomanii. Narkotyki są substancjami nielegalnymi. Ich posiadanie, wytwarzanie, sprzedaż (oraz inne działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii) stanowią przestępstwo i podlegają, zgodnie z kwalifikacją czynu, karze określonej w Ustawie.

Według ostatniego badania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Kantar Polska z 2018 roku w populacji generalnej marihuana była najczęściej używanym narkotykiem z odsetkiem 12,1%. Do jej zażywania przyznało się 7,8% badanych w wieku 15-34 lata (2018 rok). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu ecstasy (5,1%).
Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” jest niższe niż przetworów konopi. Wśród gimnazjalistów 5,2%, a wśród starszych uczniów 5,3% używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek gimnazjalistów, którzy sięgali po „dopalacze” w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł około 2,5%.
Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. Takie doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,1% uczniów w wieku 15-16 lat i 18,3% uczniów starszych.

Narkomania podobnie do alkoholizmu to choroba braku zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: miłości, poczucia bezpieczeństwa, czy akceptacji. Osobami narażonymi na uzależnienie od narkomanii są osoby, które cechuje brak pewności siebie. Są to osoby, które mają problem z asertywnością, nie potrafią konstruktywnie radzić sobie z sytuacjami trudnymi, z rozwiązywaniem konfliktów, czy z pożytecznym wykorzystaniem czasu wolnego. Wśród powodów sięgania po środki odurzające podaje się próby zaimponowania znajomym, chęć naśladowania towarzystwa, poznawanie nowych bodźców, próby ucieczki od problemów, problemy emocjonalne, nudę, czy brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu.

Narkomania charakteryzuje się tak zwanym głodem narkotycznym, czyli fizycznym cierpieniem spowodowanym odstawieniem substancji, który prowadzi do zdobycia narkotyku za wszelką cenę.
U osób uzależnionych występują zmiany w wyglądzie i zachowaniu m.in.: przekrwione białka oczu i rozszerzone źrenice, nadpobudliwość przeplatana sennością i apatią, specyficzny zapach jamy ustnej, chroniczny katar, zaburzenia akcji serca, choroby układu oddechowego, paranoje narkotyczne i wybuchy agresji. Efekty zażywania substancji psychoaktywnych są bardzo groźne, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również psychicznego.
Mówiąc o zagrożeniach związanych z narkomanią nie można zapominać też o groźnych chorobach, bardzo często występujących wśród uzależnionych od substancji przyjmowanych dożylnie – ryzyko zakażenia wirusem HIV czy WZW typu C. Niezachowanie podstawowych zasad higieny może doprowadzić do zakażenia w okolicach wkłucia, bakterie mogą wniknąć bezpośrednio do krwiobiegu, wywołując sepsę.

Osoby uzależnione często nie zdają sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Przyjmowanie substancji traktują jako rozrywkę, odskocznię, z której w każdej chwili mogą zrezygnować. Nic bardziej mylnego! Uzależnienie od narkotyków jest bardzo poważnym problemem, stanowi źródło zagrożenia dla zdrowia i życia.

Jak wyglądają poszczególne fazy uzależnienia od narkotyków?
• Faza inicjacji – to pierwszy etap, dotyczący osób, które minimum raz sięgnęły po narkotyki;
• Faza eksperymentalna – to etap, w której osoba próbuje różnych rodzajów substancji psychoaktywnych;
• Faza zażywania – to etap odurzania się, w wyniku czego dochodzi dość często do szkód w kwestii zdrowotnej, zawodowej, materialnej i społecznej. Na tym etapie rośnie poziom tolerancji na substancje psychoaktywne, z czym wiąże się zwiększanie dawek narkotyku;
• Faza uzależnienia – to etap, w którym uzależniony nie potrafi już odmówić kolejnej dawki; typowym zachowaniem na tym etapie jest tak zwany głód narkotykowy, stany lękowe i depresyjne, nerwowość.

Narkomania, to nie tylko problem osoby, która nadużywa środków odurzających, ale również rodziny i całego środowiska poprzez współuzależnienie.
Czym jest współuzależnienie?
Jest to szereg zaburzeń występujących u bliskich osoby uzależnionej, objawiających się m.in.:
– koncentrowaniem swojej uwagi na osobie używającej narkotyków kosztem pozostałych członków rodziny;
– negowaniem występującego problemu uzależnienia;
– ukrywaniem przed otoczeniem używania narkotyków przez osobę bliską;- zagubieniem, niepewnością, bezradnością, chaosem i zamętem uczuciowym;- ochroną osoby używającej narkotyków;
– unikaniem sytuacji konfliktowych.

Leczenie uzależnienia od narkotyków to trudny, żmudny i długi proces, w pełni zależny od zaangażowania uzależnionego, który chce wyjść z nałogu. Pierwszym etapem jest detoksykacja. Jej celem jest wydalenie z organizmu wszystkich środków psychoaktywnych. Następnie uzależniony odbywa terapię, najczęściej w ośrodku zamkniętym, pod czujnym okiem lekarzy i psychoterapeutów. Kolejnym etapem leczenia jest ponowna socjalizacja i wejście do społeczeństwa, ściśle związane z prowadzeniem normalnego życia bez narkotyków.

Narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną problemów społecznych. Obcość kulturowa zjawiska, często dramatyczne konsekwencje brania narkotyków, zagrożenie dzieci i młodzieży – to, jak się wydaje, główne przyczyny reakcji społecznych, w których dominują lęk i odrzucenie.

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110945https://www.medonet.pl/zdrowie,narkomania—definicja…________________________________________„Służba Zdrowia” nr 84-87 z 26 października 2000 r. J.Sierosławski Narkomania – problem zdrowia publicznego G.NOWAK-STARZ, A.BABIARZ, A.SALWA, M.SIWEK, M.BUJNOWSKA, S.JABŁOŃSKA, F.KOWALSKI, A.STRZELECKA Problem narkomanii i narkotyków w Polsce. Rozmiar trendy i zjawiska.

➡ Chwyć POMOCNĄ DŁOŃ gdziekolwiek jesteś 🤲

⏩ Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street.

⏩ Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

⏩ Projekt Pomocna Dłoń jest adresowany do osób:
• obecnie nie pracujących, czyli osób, które straciły pracę lub nie rozpoczęły jeszcze ścieżki zawodowej,
• pracujących, ale zagrożonych utratą pracy,
• których warunki pracy uległy pogorszeniu,
• z niepełnosprawnościami,
• powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. pełniących wcześniej role opiekuńcze),
• powracających z zagranicy,
• innej niż Polska narodowości (z uregulowanym prawem pobytu w Polsce),
• w trudnej sytuacji życiowej (np. społecznej, rodzinnej, prawnej)

⏩ W ramach projektu fundacja oferuje:
• szkolenie z kompetencji interpersonalnych i biznesowych,
• indywidualne konsultacje i porady prawników,
• warsztaty psychologiczne,
• wsparcie dedykowanych mentorów.

⚠️ Wszystkie zajęcia będą realizowane nieodpłatnie, w formie zdalnej.

⏩ Aby wziąć udział w projekcie Pomocna Dłoń, uczestnik powinien:
• wpisywać się w powyższe kryteria adresatów projektu,
• mieszkać na terenie Polski, z uregulowanym prawem pobytu,
• posługiwać się językiem polskim na poziomie co najmniej komunikatywnym,
• zaakceptować warunki regulaminu projektu Pomocna Dłoń.

⏩ Zapisy do projektu możliwe pod linkiem: https://www.stellavirium.org/aplikuj-do-pomocnej-dloni/

⏩ Regulamin: https://www.stellavirium.org/…/03/Regulamin-Pomocna-Dlon-1.…

W gminie Kosakowo rusza dystrybucja maseczek medycznych przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Od dzisiaj (17.03) mieszkańcy gminy Kosakowo mogą bezpłatnie pobrać maseczki w jednym z wyznaczonych punktów. Na jedną osobę w rodzinie przypadają maksymalnie 4 maseczki.

Punkty odbioru maseczek dla mieszkańców poszczególnych wsi:

wieś Kosakowo:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Fiołkowa 2b) – w godzinach pracy ośrodka (pon.-śr. – 7:45-15:30; czw. – 7:45-17:00; pt. 7:45-15:15)
 • Pan Andrzej Śliwiński – sołtys wsi
 • PUK PEKO (ul. Chrzanowskiego 44)

wieś Pogórze:

 • Pan Adam Pałasz – sołtys wsi
 • Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych dla mieszkańców bloków

wieś Dębogórze Wybudowanie:

 • Pan Krzysztof Toruńczak – sołtys wsi

wieś Dębogórze:

 • Pan Józef Melzer -sołtys wsi

wieś Kazimierz:

 • Pan Grzegorz Flatau – sołtys wsi

wieś Suchy Dwór:

 • Pani Bożena Roszak – sołtys wsi

wieś Mechelinki:

 • Pan Adam Kujawa – sołtys wsi

wieś Mosty:

 • Pani Alina Merchel – sołtys wsi

wieś Pierwoszyno:

 • Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11) ; w godz. pracy centrum (poniedziałek-nieczynne, wtorek-czwartek : 8-16, piątek : 8-14)

wieś Rewa:

 • Pan Jacek Hennig- sołtys wsi

Maseczki dostępne do wyczerpania zapasów.

http://pukpeko.pl/

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Teleopieka

W latach 2015-2019 liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat zwiększyła się o 501 osób [przyrost o 43,41%]. Przyrost procentowy jednoznacznie wskazuje, iż trend starzenia się społeczeństwa – tak jak i w całej Polsce – dotyka również gminę Kosakowo. W związku z procesem starzenia naszej społeczności lokalnej, konieczne jest skupienie większej uwagi na potrzebach osób starszych.

Obecne czasy i poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej, umożliwia zastosowanie nowych rozwiązań dla usług opiekuńczych. Opieka zdalna jest coraz bardziej powszechna ze względu na udogodnienia i bezpieczeństwo w życiu codziennym. Taką dodatkową usługą opiekuńczą, wykorzystującą nowoczesne technologie jest system Teleopieki, który w gminie Kosakowo funkcjonuje nieprzerwanie już od 2014 r.

Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, który pomaga m.in. osobom starszym, niesprawnym i chorym, samotnie pozostającym w swoich domach lepiej funkcjonować i odzyskać poczucia samodzielności. Nie należy jej jednak utożsamiać z klasycznymi usługami opiekuńczymi. Teleopieka ma za zadanie przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, umożliwiając szybkie wezwanie pomocy, a także monitoring funkcji życiowych. System Teleopieka jest narzędziem do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia poprzez wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Teleopieka zapewnia osobom z niej korzystającym bezpieczeństwo 24 godziny 7 dni w tygodniu odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Podstawowe narzędzie tego systemu stanowi specjalny przycisk „SOS”, który jest wbudowany w telefon, bransoletkę lub brelok. Pozwala on, w stanach zagrożenia, połączyć się z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do sytuacji pomoc. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania osoby objętej programem. Cennym uzupełnieniem są urządzenia diagnostyczne, które dokonują pomiarów różnych parametrów medycznych. Przecież zdarzają się sytuacje, kiedy osoba jest nieprzytomna, nie jest pewna lub świadoma potrzeby wezwania pomocy.

Więc jak dokładnie działa przycisk SOS? Urządzenie na którym został umiejscowiony przycisk jest połączone z systemem zarządzanym przez operatora, którego zadaniem jest czuwać nad bezpieczeństwem podopiecznych. Osoba monitorowana może wcisnąć przycisk SOS czując, że coś niedobrego dzieje się z jej zdrowiem (zawał, wypadek, utrata orientacji w czasie i przestrzeni itd.).Urządzenie połączy się z centrum monitoringu firmy zajmującej się Teleopieką. Podopieczny w trybie głośnomówiącym będzie mógł porozmawiać z operatorem, ten zaś natychmiast podejmie środki zaradcze. Podobnie będzie, jeśli osoba monitorowana po włączeniu przycisku SOS nie odezwie się, na przykład wskutek utraty przytomności.

Program Teleopieki jest elementem polityki społecznej Gminy Kosakowo, w zakresie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kosakowo na lata 2021-2027. Jednym z celów strategicznych obszaru – ,,Ochrona” jest poprawa dostępności i jakości, w którym kierunkiem działania jest m.in. ,,E-zdrowie – wspieranie rozwoju cyfrowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego zdrowia, usługi telemedycyny dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, chorych i osób zależnych”.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. Koordynatorem i realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Gmina Kosakowo dąży do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia swoich mieszkańców, poprzez umożliwienie im dostępu do bezpłatnego systemu Teleopieki Domowej i Mobilnej. Na jej terenie udziela się wsparcia m.in. osobom powyżej 60 r.ż., samotnym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, schorowanym, przebywającym samotnie w domach rodzinnych przez wiele godzin. Osoba zainteresowana ma możliwość zgłoszenia chęci przystąpienia do programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Po wypełnieniu dokumentacji (karty informacyjnej podopiecznego o stanie zdrowia i innych formularzy) zapoznaniu się z regulaminem oraz pozytywnym przejściu wstępnej weryfikacji zostaje ona zaopatrzona w odpowiednie urządzenie, stając się tym samym uczestnikiem programu.

Telemedycyna w Polsce z każdym rokiem oferuje coraz szerszą ofertę usług dla pacjenta. Rozwój technologii medycznych i informatycznych z jednej strony, starzenie się społeczeństwa i coraz większy odsetek seniorów, osób chorych ze strony drugiej, sprawiają że rośnie popyt na usługi takie, jak Teleopieka. Możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia niweluje uczucie codziennej niepewności i strachu osób niesamodzielnych. Pomoc udzielona w ciągu kilku minut, zapobiega często powikłaniom, zmniejsza koszty hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji. Ten rodzaj opieki podnosi komfort życia i zwiększy uczucie bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów.

UWAGA

⚠️

Na chwilę obecną mamy wszystkie niezbędne rzeczy. Część jest już na miejscu- w lokalu tymczasowym, część czeka na transport z terenu PEKO, część zadeklarowanych rzeczy będzie jeszcze dostarczona. Dziękujemy Państwu serdecznie za zaangażowanie, życzliwość, poświęcony czas i środki. To wspaniałe i budujące, że tyle osób, w tak szybkim czasie, jest gotowych pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jesteście wspaniali

Dziękujemy

Potrzebna jest pomoc rzeczowa dla ofiary wczorajszego (11.03) pożaru w Mostach:

Odzież dla starszego mężczyzny – wzrost 176 cm, średnia postura ciała:

 • dresy – zapewnione
 • koszulki – zapewnione
 • piżama – zapewnione

Wyposażenie do domu:

 • kuchenka gazowa – zapewnione
 • stolik – zapewnione
 • krzesło – zapewnione
 • łóżko polowe – zapewnione
 • koc – zapewnione

Środki higieny i środki chemiczne:

 • środki higieny osobistej – zapewnione
 • środki chemiczne – zapewnione

Kontakt ws. pomocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
  ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo
  tel. 797 098 818
 • Sołtys wsi Mosty p. Alina Merchel
  tel. 604 225 869

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 26 marca 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie