➡️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

⏩

Cel programu:

a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.

c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa

⚠️

Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

⏩

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki

‼️

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

❗

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

⚠️

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

PRACA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: [Ukryty adres e-mail] lub [Ukryty adres e-mail] lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 31 maja 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Wymagania NIEZBĘDNE:
a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)tj. SPEŁNIENIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO z niżej wymienionych warunków:
− posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
− ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
− do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
− osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.− osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
− osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020poz. 1876)
− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
− ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. praca socjalna,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
9. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
10. prace administracyjne i biurowe.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

➡️Nikotynizm

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach ogólnodostępnej wiedzy, wielu wyników badań, większej świadomości społeczeństwa nikogo nie powinno się przekonywać o szkodliwości palenia tytoniu. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Miliony palących Polaków to zwyczajni ludzie, którzy są uzależnieni.

Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas palenia do krwi przenika około 1 mg tej substancji psychoaktywnej. Nikotyna to alkaloid o cierpkim zapachu i drażniącym smaku występujący w roślinach: Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana persica, w stężeniu od 0,6% do 0,9%. Najpopularniejszą formą przyjmowania nikotyny jest palenie tytoniu (papierosy, fajki, cygara), ale może być on również żuty lub wciągany do nosa (tabaka).
Dlaczego papierosy mogą być aż tak bardzo niebezpieczne?
W skład dymu papierosowego wchodzi około 4000 związków, z których wiele zagraża zdrowiu, np.:
• nikotyna – podstawowy składnik, insektycyd kontaktowy, silna trucizna,
• substancje smoliste,
• aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów,
• tlenek węgla – czad, występujący w spalinach,
• chlorek winylu – wykorzystywany w przemyśle tworzyw sztucznych,
• cyjanowodór – kwas pruski używany do ludobójstwa w komorach gazowych,
• arsen – trucizna, składnik chemicznych środków bojowych,
• polon – pierwiastek promieniotwórczy,
• kadm – silnie trujący metal strategiczny,
• amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych,
• naftalen – środek owadobójczy,
• fenol – kwas karbolowy, składnik środków żrących.


Uzależnienie od palenia papierosów jest powszechnym zjawiskiem. Wiele osób sięga po nikotynę, gdy przeżywa wysoki poziom stresu bądź po prostu odczuwa głód nikotynowy. Szacuje się, iż ponad 80 proc. palaczy deklaruje chęć rzucenia palenia. Niestety często nie potrafią tego zrobić lub próby są bezskuteczne. Uzależnienie od nikotyny porównywalne jest niekiedy z uzależnieniem od ciężkich narkotyków. Głód nikotynowy potrafi całkowicie zdestabilizować nasze życie.


Palenie tytoniu jest nałogiem wywoływanym przez dwa wzajemnie oddziałujące na siebie uzależnienia: farmakologiczne uzależnienie od nikotyny oraz uzależnienie behawioralne.
• Uzależnienie farmakologiczne jest związane z powstawaniem tolerancji oraz objawami odstawienia. Tolerancja polega na konieczności podawania coraz większych dawek w celu otrzymania takiego samego efektu. Jest to spowodowane zwiększeniem aktywności enzymów, które metabolizują nikotynę oraz przystosowaniem układu nerwowego poprzez zmianę liczby receptorów dla nikotyny w celu zachowania prawidłowej czynności tego układu.
• Uzależnienie behawioralne jest związane ze zmiennością zachowań osoby palącej. Na początku mamy do czynienia z ciekawością w tym zakresie, następnie nauką palenia, aż wreszcie pojawia się nawyk. Odruch warunkowy pojawia się m.in. na skutek czynników wewnętrznych, np. chęci poradzenia sobie ze stresem oraz zewnętrznych, środowiskowych, jak proponowanie papierosa przez otoczenie.


Skala zagrożeń związanych z nałogiem tytoniowym nie została do końca zbadana. Mimo to, nawet dotychczasowe wyniki wykazują cały szereg problemów medycznych wynikających bezpośrednio z palenia tytoniu. Wieloletnie palenie tytoniu może powodować choroby ze strony układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego (m.in.: nowotwory płuc, krtani, nowotwory jamy ustnej, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, rozedmę, astmę, chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę, choroby naczyniowe mózgu, udar mózgu, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka prącia, raka trzustki, raka żołądka, raka warg, raka gardła, raka przełyku, mniejsza potencja seksualna, zaburzenia erekcji, impotencja i niepłodność, częste infekcje górnych dróg oddechowych, insulinooporność czy zaćmę).


Gdy palimy papierosy, nie tylko narażamy siebie, ale i osoby z naszego otoczenia. Na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki licznym badaniom klinicznym wykazano związek między narażeniem na dym tytoniowy a występowaniem ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego czy też objawów klinicznych astmy oskrzelowej. Istnieje wiele dowodów naukowych na szkodliwość biernego palenia, które powoduje te same problemy, co palenie czynne.
Według oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) poza zakażeniami dolnych dróg oddechowych spowodowanymi biernym paleniem, występują częstsze objawy podrażnienia dróg oddechowych, objawy astmy, zapalenie ucha środkowego, zwiększone ryzyko wywołania syndromu nagłej śmierci dziecka, zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierć łóżeczkowa) oraz takie nieswoiste zmiany, jak występowanie zaburzeń zachowania lub trudności w nauce.
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak palenie czynne. Zapalając kolejnego papierosa pamiętajmy więc, że nie tylko trujemy siebie ale i osoby z naszego otoczenia.


Według ekspertów, nikotynizm to jeden z najtrudniejszych do przezwyciężenia nałogów. Palacze niejednokrotnie próbują rzucić palenie bez żadnych rezultatów. Warto mieć świadomość korzyści płynących z niepalenia. Za abstynencją nikotynową przemawiają nie tylko argumenty zdrowotne i chęć uniknięcia chorób czy powikłań, ale również względy finansowe. Rezygnując z zakupu paczki papierosów, w perspektywie długofalowej można zaoszczędzić naprawdę sporo gotówki.
Ponadto, nie paląc, po dwunastu godzinach od ostatniego papierosa stężenie tlenku węgla we krwi wraca do normy. Po tygodniu organizm oczyszcza się z nikotyny, po miesiącu – ustępują kłopoty z oddychaniem, po trzech miesiącach – poprawia się stan i funkcje układu krwionośnego, po pięciu latach – ryzyko zgonu na raka płuc zmniejsza się o połowę, a do piętnastu lat – prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę wieńcową będzie takie samo, jak u osoby, która nigdy nie paliła.


Papierosy niszczą zdrowie i skracają życie. Nigdy nie jest za późno, by przestać palić. Palenie jest już niemodne i czyni z człowieka niewolnika nałogu, ograniczając jego niezależność.


Zatoński W., Jak rzucić palenie.Teesson M., Degenhardt L., Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów.https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-papierosowhttps://www.doz.pl/czytelnia/a13386-Uzaleznienie_od_palenia_papierosow._Skad_sie_bierzehttps://dimedic.eu/pl/wiedza/nikotynizm-objawy-skutki-definicja-leczenie

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym – nie czekaj na rachmistrza spisz się sam

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w Spisie jest obowiązkowy wynika z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r.  Obowiązującą metodą jest samospis internetowy na stronie GUS spis.gov.pl i wypełnienie ankiety. Jeśli nie można wykonać samospisu internetowego, można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Spis Powszechny to:

 • Obowiązkowe badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny
 • Ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych
 • Nowoczesna i bezpieczna formuła spisu on-line

➡ Na trzeźwo widać lepiej

▶

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.Wynika to przede wszystkim z ich rozmiaru. Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

▶

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu

▶

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osobę bliską warto zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby skorzystać z procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

▶

Osoby uzależnione i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Pomocy Rodzinie w Kosakowie.

▶

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln.) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. Na skutek nadużywania alkoholu znacząco zwiększyła się umieralność Polaków w młodym i średnim wieku. W latach 2002-2017 przedwcześnie zmarło z tego powodu około 110 tys. Polaków: 89 tys. mężczyzn oraz 18 tys. kobiet powyżej 20. roku życia. W analizach tych uwzględniono dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące Polski. Z danych Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2019 roku wynika, że statystyczny Polak spożywa 9,78 litrów czystego alkoholu rocznie. W roku 2019 spożycie trunków wysokoprocentowych (wódka, whisky) wzrosło w porównaniu z rokiem 2017 o 0,4 litra (w stężeniu 100% alkoholu), a piwa spadło o 1,4 litra. Nowym trendem związanym ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa jest problem nadużywania alkoholu przez osoby starsze. W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku wśród mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 60. roku życia, odsetek osób sięgających często po alkohol wyniósł 4,1%. Główną przyczyną sięgania przez seniorów po alkohol jest poczucie osamotnienia. Istotnym parametrem wpływającym na wielkość spożycia jest stan cywilny. Osoby owdowiałe lub po rozwodzie częściej niż pozostałe (stanu wolnego lub w stałych związkach) udzielały odpowiedzi wskazujących potencjalnie na istnienie problemu. Poczucie osamotnienia jest istotnym czynnikiem sprzyjającym uzależnieniom.

▶

Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: kancelaria@kosakowo.pl

tel.: 692 943 433

Punkt Pomocy Rodzinie w Kosakowo

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: profilaktyka.gops@kosakowo.pl

tel.: 798 980 338

Pomarańczowa Linia – program polegający na profesjonalnym pomaganiu dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania.

mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

tel.: 801 14 00 68


http://pomaranczowalinia.pl/

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

https://116111.pl/

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

mail: aa@aa.org.pl

tel.: 801 033 242

https://aa24.pl/pl

Wykaz placówek leczenia uzależnień

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa#ŚwiatowyDzieńTrzeźwości

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

„Za życiem” kompleksowy program wsparcia dla rodzin

Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi zadanie wymagające podjęcia wieloaspektowych działań. Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny.

Dostrzegając potrzebę pomocy rodzinom w Polsce oraz zapewnienia oczekiwanego wsparcia, w dniu 4 listopada 2016 r. została uchwalona ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji. Jednym z wiodących zadań, w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych jest m.in. zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program „Za życiem” skierowany jest również do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe) i ich rodzin.

Głównym celem Programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Podział priorytetów Programu „Za życiem”:

 1. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin;
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
 3. usługi wspierające i rehabilitacyjne;
 4. wsparcie mieszkaniowe;
 5. koordynacja, poradnictwo i informacja;
 6. pozostałe instrumenty wsparcia;

Kto może skorzystać z uprawnień?

Z uprawnień wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), a także rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu).

Uprawnienia przysługują również kobietom, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, a także kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.

Z uprawnień mogą skorzystać także kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który: posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, uprawnia dzieci do 18 roku życia do: skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”, korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. złotych?

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć: zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Trzeba pamiętać, aby zmieścić się w wyznaczonym terminie dlatego, że wniosek złożony po czasie nie będzie mógł być rozpatrzony.

Jeżeli właściwym miejscem zamieszkania dla wnioskodawcy jest gmina Kosakowo, to  wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b).

Rodzice dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać również dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym -zorganizowanej forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem;
 • na likwidację barier: architektonicznych (np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów), w komunikowaniu się (np. na zakup syntezatora mowy), technicznych (np. zakup roweru trójkołowego);
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego:
  • sprzęt rehabilitacyjny ( po spełnieniu kryterium dochodowego),
  • przedmioty ortopedyczne i środki (po spełnieniu kryterium dochodowego),
  • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Proponowane formy działań kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin wynikają z diagnozy oraz analizy posiadanych zasobów. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (2011 r.), w Polsce średnio w 23,2% wszystkich gospodarstw rodzinnych występowały osoby niepełnosprawne. Funkcjonujące od wielu lat instrumenty systemu wsparcia wymagają modyfikacji i uzupełnienia o dodatkowe rozwiązania dedykowane osobom o szczególnych potrzebach. Kompleksowy Program „Za życiem” jest uaktualniany, a wprowadzane w nim zmiany są efektem dialogu z osobami niepełnosprawnymi, a także z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci.

https://monitorpolski.gov.pl/M2016000125001.pdf
http://zazyciem.mrips.gov.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1194,jaka-jest-podstawa-prawna-wydania-zaswiadczenia-za-zyciem

📢 UWAGA ‼️

⏩

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze decyzje rządu ws. przedłużenia obostrzenia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, utrzymujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 09.04-16.04.2021 r., wprowadzone rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

⏩

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

⏩

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

📧

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

📞

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

⏩

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

⏩

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ilustracja informująca o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 26 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

📢 UWAGA ‼️

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze nowe obostrzenia i decyzje rządu, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 29.03-09.04.2021 r., rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.