Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie w przypadku potrzeby złożenia Wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu informujemy, że do państwa dyspozycji pozostają trzy punkty, w których taki wniosek może być oddany:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo (w godzinach pracy Urzędu)
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS)
• Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie ul. Żeromskiego 53, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS, podczas posiedzeń oraz pełnionych przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i zaadresowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szczegółowym opisem problemu i czasu jego trwania, zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy) oraz pozostawić dla Komisji również numer kontaktowy do siebie.

▶️

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie GKRPA w Kosakowie, ul Żeromskiego 53.

▶️

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem 692 943 433, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.

Pomóż zaLOGOwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Rok 2021, to rok wielu planowanych zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Chcemy się zmienić dla Państwa i z Państwa udziałem. Jedną z takich pierwszych, planowanych modyfikacji, jest unowocześnienie naszego znaku graficznego. Dlatego od dnia dzisiejszego (11.01.21 r. godz. 9:00), aż do piątku (15.01.21 r. godz. 22:00) oddajemy w państwa ręce ankietę, a w niej trzy propozycje nowego logotypu dla GOPS Kosakowo. Chcemy, aby to Państwo podjęli decyzję, i pomogli nam wybrać nasz nowy znak graficzny.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania swojego głosu.

🗳

Poniżej zamieszczamy link do ankiety i niezależnie od niej publikujemy wspomniane propozycje, aby mieli Państwo szanse zapoznać się z nimi przed oddaniem swojego głosu.

https://www.survio.com/survey/d/W0R6C4X7P6L9T3Y9C

Propozycja nr 1
Propozycja nr 2

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Pomoc Społeczna

Mimo, że tradycja opieki społecznej w Polsce sięga początków XII wieku i wiąże się z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a pierwsze wzmianki o zorganizowanych formach pomocy dotyczą już XVII wieku, instytucja pomocy społecznej nigdy nie znajdowały się w centrum polskiej polityki. Dopiero po pierwszej wojnie światowej w konstytucji znalazł się zapis, że „każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”. Uchwalenie przez Sejm Ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej dało w Polsce początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność została zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych.
Ustawa ta przetrwała ponad pół wieku.
Wracając do braku zainteresowania tematem pomocy społecznej, to mógł on w tym okresie wynikać z faktu, że od samego początku funkcjonowania pomocy społecznej pojawiały się głosy o szybkim zaniku tej instytucji, czy też o przejęciu jej roli przez dynamiczniej rozwijające się instytucje.
W okresie międzywojennym, a potem w latach 1945-1990 opieka społeczna przechodziła różne przekształcenia, a w latach sześćdziesiątych została podporządkowana strukturom służby zdrowia.
Rok 1970 wprowadził zarys obecnych struktur. Utworzono zespoły opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi działami pomocy społecznej. Działalność ich polegała na udzielaniu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowiskowej i koordynacji działań.
Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Wyłączono „opiekę społeczną” z zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „pomoc społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 r. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrzebom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy poradnictwa. System pomocy społecznej objął pomoc środowiskową oraz instytucjonalną. Ustawa określiła zadania organów administracji rządowej i samorządowej.
W dzisiejszych czasach pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, ale też umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych*, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powołane w tym celu Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą szereg zadań, które w przyszłości pozwolą takim jednostkom się usamodzielnić oraz umożliwią im integrację ze środowiskiem.
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej starają się również wprowadzać działania zapobiegające powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. W wielu przypadkach taka pomoc udzielana jest na zasadach współdziałania, aby mobilizować osoby potrzebujące do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Pomimo ponad 100-letniej tradycji, wielu przemian i wzrastającej złożoności struktur, które mają dotrzymywać kroku rosnącym potrzebom mieszkańców, rozwój pomocy społecznej w Polsce jest daleki od stanu, który można by określić mianem końcowego. Zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne powodują, że Ośrodki Pomocy Społecznej nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim potrzebom mieszkańców.
Mimo nie zawsze sprzyjających warunków i możliwości Pomoc Społeczna w Gminie Kosakowo ciągle się rozwija i doskonali standardy prowadzonych przez siebie usług, realizując działania, których głównym celem jest pomoc i wsparcie mieszkańców Gminy Kosakowo.

*Trudne sytuacje życiowe to w tym przypadku okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.

M.Brenk-K.Chaczko-R.Pląsek, 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce.
Majka Łojko, Pomoc Społeczna Wczoraj I Dziś. Nowe Wyzwania – Stare Problemy.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.poz. 1876 z późn. zm.)
https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce?fbclid=IwAR01tFx6jq1DhsliRcTTj3nmeMxOMdHO2Vym7iBDzceT6kHVJHjh-U-zzMs

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub kierownik.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 lutego 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – ogłoszenie

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – kwestionariusz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zatrudni na stanowisko INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI na zastępstwo

(w wymiarze ¾ etatu)


I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, kadr, samorządu terytorialnego;
  f) znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, ProgMan;
  g) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  b) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  c) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
  d) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
  e) umiejętność pracy w zespole,
  f) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 4. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 5. księgowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. sporządzanie list płac osobowych i nieosobowych,
 7. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych,
 8. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, oraz innej dokumentacji ubezpieczeniowej
 9. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,
 11. sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 12. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych.
 13. sporządzanie dokumentacji do GUS,
 14. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o prace i umów cywilno – prawnych,
 15. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 16. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
 17. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 18. ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 19. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 20. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 21. sporządzanie dokumentacji dot. podatku dochodowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 23. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 24. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności,
 25. Współpraca z Główną Księgową w zakresie obowiązków służbowych
 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.
  III. Dodatkowe informacje:
  Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), umowa na czas nieobecności pracownika (minimum 1 rok).
  IV. Wymagane dokumenty:
 27. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 28. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 29. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 30. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 31. kserokopie świadectw pracy,
 32. referencje,
 33. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 34. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  V. Miejsce i termin składania ofert:
 35. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy stanowiska „inspektor ds. księgowości – na zastępstwo”.
 36. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 37. O terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 38. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji nr GOPS.K-1100-1/20 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.
 39. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. (58) 620-82-02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 40. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie niniejszą procedurę i zostanie wybrany zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.
 41. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postepowania w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok – kwestionariusz

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również w gminie Kosakowo

Starostwo Powiatowe w Pucku informuje, że w 2021 na terenie powiatu puckiego będą funkcjonowały następujące punkty, w których osoby uprawnione będą mogły otrzymać nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00, natomiast we wtorki w czwartki w godzinach 12.00-16.00,
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania przyjmowanie interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu puckiego jest zawieszone. Udzielanie pomocy prawnej możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku
  telefon: 508 111 373,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie
  telefon: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie
  telefon: 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

http://powiat.puck.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-puckiego-w-2021-roku/?fbclid=IwAR1B1O5RInKwjK_xLf2VKvCXAY8Xc8Zfhla1sUE0ST-SZkOki-J2yDU0qC4

Komunikaty Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa”

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.  skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

osoba z niepełnosprawnością

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

Źródło: www.gov.pl

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

,,ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE”