Przeciwdziałanie przemocy

INSTRUKCJA I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W CZASIE EPIDEMII

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane  z procedurą „ Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zaleca się:

– działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,

-przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informacje do Policji i ustalić dalszy ciąg postępowania,

– bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury (Niebieskie Kart)dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej

– w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie  stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2

– po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby co do której istnieje podejrzenia że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy  – preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosując przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc- preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny o ile to możliwe za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego lub prawnego w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej

– preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzić w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (poz.522)

– w sprawach szczególnych  i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie  możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki jednorazowe rękawiczki, czy płyny dezynfekujące).