Zasiłek rodzinny

Kto może złożyć wniosek ?

 • rodzic, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny ?

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:

 • do ukończenia 18 lat, a gdy dziecko uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej) do ukończenia 21 lat;
 • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego ?

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

 • 77,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106,00zł na dziecko w wieku powyżej  5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00zł na dziecko w wieku powyżej  18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości:

 • 1000,00 zł – dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • 400,00 zł – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • 170,00 zł – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci);
 • 80,00 zł – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • 60,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku do ukończenia 5 roku życia);
 • 80,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia);
 • 90,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniemo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospawności);
 • 50,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowościw której znajduje się siedziba szkoły, przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także  szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w  zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej);
 • 100,00 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jaka wysokość kryterium dochodowego kwalifikuje do przyznania zasiłku rodzinnego ?

 • zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł;
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniemo niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny

  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • kserokopię skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dzieci (oryginały do wglądu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka powinien być wystawiony z aktualną datą );
 • kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się (oryginał do wglądu);
 • kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (oryginał do wglądu);
 • kserokopię aktu zgonu (oryginał do wglądu);
 • kserokopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach w roku 2013 wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie lub oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o nie uzyskaniu dochodów (jeżeli zeznanie nie zostało złożone) albo wysokości osiągniętego dochodu w 2013 r. (załącznik nr 5 i załącznik nr 8);
 • oryginał zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2013;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu );
 • oryginał zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015, lub zaświadczenieo tymczasowym zameldowaniu ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym;
 • zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 • załącznik Nr 7 (dot. alimentów, gospodarstwa rolnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego itp.);
 • załącznik Nr 6 (oświadczenie dot. dochodu z działalności gospodarczej);
 • oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy lub kopię nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013 (oryginał do wglądu) lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • kserokopię decyzji o wysokości karty podatkowej w roku 2013 (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wysokości dochodu netto za pierwszy pełny  miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany  (jeżeli osoba uzyskała dochód po roku kalendarzowym 2013);
 • kserokopię świadectwa pracy, bądź  kopia decyzji o wykreśleniu wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za2013 r., w przypadku utraty dochodu (oryginał dokumentu do wglądu);
 • kserokopię decyzji o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (oryginał do wglądu).

 

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć :

 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie (załącznik nr 11) wraz z RMUA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony (załącznik nr 10);
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia (załącznik nr 10).

 Uwaga !! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało  oddalone;
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz   tego dziecka.