Wyróżniony wpis

Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas

Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas to wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie osób sprawujących opiekę nad bliskimi, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnościami czy innymi wyzwaniami zdrowotnymi. Centrum oferuje profesjonalną opiekę, która pozwala opiekunom na chwilę oddechu, regenerację sił oraz czas na załatwienie swoich spraw osobistych. Opieka jest całkowicie bezpłatna i może trwać maksymalnie 14 dni.

Poniżej w linku niezbędne dokumenty do pobrania.

https://www.caritas.gda.pl/opieka-wytchnieniowa-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024/

Zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wyróżniony wpis

Ogólnopolski projekt badawczy pn. „Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Formę badania dopasujemy do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!

Skontaktuj się poprzez formularz:
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=474477&token=OzN4930&lang=pl

Serdecznie zapraszamy!

Wyróżniony wpis

Wyniki badania liczby osób bezdomnych w gminie Kosakowo

Dnia 28 lutego 2024 r. w godzinach wieczornych odbyło się w gminie Kosakowo ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. W badaniu udział wzięli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, funkcjonariusz policji z Komisariatu Policji w Kosakowie oraz funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie.

Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych w poszczególnych gminach, aby na tej podstawie określić skalę bezdomności w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że na terenie gminy Kosakowo przebywają 3 osoby bezdomne, które nie wyrażają zgody na umieszczenie w schronisku. Sytuacja tych osób jest stale monitorowana przez właściwe służby.

Podczas przeprowadzania badania pracownicy dotarli do kilku punktów mogących stanowić potencjalne miejsce przebywania osób uwikłanych w bezdomność. W związku z powyższym GOPS w Kosakowie zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie osób zagrożonych problemem bezdomności, co umożliwi podjęcie działań pomocowych.

Dyrektor GOPS w Kosakowie pragnie podziękować służbom zaangażowanym w badanie liczby osób bezdomnych za pomoc w realizacji zadania.

Wyróżniony wpis

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami  z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

 Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie
Karta Czynności
Wniosek

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Wyróżniony wpis

Nabór wniosków do Programu „ Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „ Opieki wytchnieniowej”   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Program realizowany jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o  niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww.)

b )wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c)odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji               i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r.  do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

Druk do pobrania – Dokumenty do pobrania

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Wyróżniony wpis

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych, zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz wskazanie miejsc, w których osoby te przebywają.

Badanie odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. i zasięgiem obejmie teren gminy Kosakowo. Wezmą w nim udział pracownicy socjalni tut. ośrodka, funkcjonariusze policji i straży gminnej.

GOPS w Kosakowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje proszę zgłaszać do 28 lutego br. pod numerami telefonów GOPS:
/58/ 620-82-02 oraz 797-098-918, 797-099-394 lub mailem na adres gops@kosakowo.pl

Wyróżniony wpis

Od stycznia zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Podstawa prawna zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zwana dalej ustawą.

 1. Świadczenie wspierające

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego są osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej,

 • od 1 stycznia 2024 r.– świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70 do 77 pkt.

Ważne – osoba wymagająca opieki, na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna lub przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r.w przypadku gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciapotrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów (art. 64 ustawy).
Za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowania przez opiekuna zatrudnienia (objęcie ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS na wniosek opiekuna).

Wyróżniony wpis

Zmiany w Świadczeniu Pielęgnacyjnym

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:
1. matce albo ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Oznacza to, że po zmianach świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym ww. kategoriom opiekunów opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również w sytuacji gdy opiekun dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.
Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą (dzieckiem) w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim ww. orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
Tak jak dotychczas, wnioski będzie można składać tradycyjnie na formularzach papierowych, które ma obowiązek udostępnić ww. organ lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne przyznane im zgodnie z dotychczasowymi przepisami i które będą chciały po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, muszą również złożyć nowy wniosek o to świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze „starego”, dotychczas otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.
Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże, na podstawie przepisów przejściowych, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych, które są uregulowane w przepisach przejściowych ustawy o świadczeniu wspierającym.
Ochrona praw nabytych dotyczy również opiekunów, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne na strych zasadach obwiązujących do 31 grudnia 2023 r.
Zatem osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. i za okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowają prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych na obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych – jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
Ww. osoby, zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

Wyróżniony wpis

Dodatek osłonowy w pigułce

Od stycznia 2024 r. do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

W przypadku gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek.
Sposób załatwienia sprawy: Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku poprzez ePUAP,
aplikację rządową lub w wersji papierowej.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: – wnioski przyjmowane będą od 01.01.2024 r do 30.04.2024 r.,
– przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji,
– informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana
na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty
elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego,
członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
tj. 14 dni od wydania decyzji negatywnej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023, poz.759 t.j.),
Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,
paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023, poz. 2760).
Inne informacje: Inne informacje: Warunki uzyskania dodatku osłonowego:

Kryterium dochodowe:
Dodatek osłonowy przysługuje osobie fizycznej w przypadku,
gdy średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100,00 zł
wieloosobowym – 1500,00 zł;
gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą;
gospodarstwo wieloosobowe oznacza osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”,
tj. kwotę przysługującego dodatku pomniejsza się o kwotę przekroczenia kryterium; dodatek nie przysługuje,
jeżeli jego ustalona kwota jest niższa niż 20 zł.

Podstawę ustalenia prawa do dodatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskany
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2022 roku.

Kwota dodatku osłonowego rocznie:
228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
343,20 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
486,20 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
657,80 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

Wyróżniony wpis

Nabór do Klubu Samopomocy trwa

Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w ośrodku wsparcia w formie Klubu Samopomocy działającego w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy w Kosakowie;
 2. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie;
 3. Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w zajęciach Klubu Samopomocy;
 4. Klub – Klub Samopomocy działający w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

3. Zakres wsparcia

 1. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w wieku od 60 lat zamieszkujących Gminę Kosakowo.
 2. W ramach Klubu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 3. warsztaty edukacyjne;
 4. zajęcia sportowe;
 5. zajęcia aktywizujące;
 6. warsztaty kulinarne;
 7. wycieczki;
 8. spotkania towarzyskie.
 9. Udział w zajęciach i warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Zajęcia w ramach Klubu Samopomocy

  1. Zajęcia odbywać się będą w grupie do 30 osób.
  2. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Klubu Samopomocy, przy Żeromskiego 53,
   81 – 198 Kosakowo oraz w innych miejscach niezbędnych do realizowania konkretnych form wsparcia.
  3. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą
   informowani z odpowiednim wyprzedzeniem osobiście na zajęciach oraz poprzez stronę: facebook.com/KlubSenioraWKosakowie.
  4. GOPS zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezależnych od niego.
  5. W przypadku posiadania środków przez GOPS, w ramach udziału w zajęciach Klubu Samopomocy uczestnicy będą mogli otrzymać bezpłatnie jeden posiłek dziennie.
  6. Prace wykonane w ramach zajęć nie stanowią własności uczestników Klubu, pozostają one do dyspozycji Klubu.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty i rzeczy wniesione przez uczestnika na teren Klubu.
  8. Uczestnicy Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.

5. Rekrutacja Uczestników

 1. W Klubie Samopomocy mogą uczestniczyć osoby w wieku od 60 lat zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo.
 2. Mając na uwadze trwałość projektu, z oferty Klubu mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nieprzekraczające 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnością, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Osoby w wieku powyżej 80 lat mogą być skierowane do Klubu, niezależnie od spełnienia ww. kryterium dochodowego.
 3. Skierowanie do Klubu Samopomocy zostanie wystawione przez GOPS po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, po spełnieniu warunków formalnych uczestnictwa.

6.Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. brać aktywny udziału w zajęciach Klubu, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy pracownik Klubu;
 3. przestrzegania bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie;
 4. poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników;
 5. godnie reprezentować Klub;
 6. powiadomić pracowników Klubu o dłuższej nieobecności na zajęciach Klubu;
 7. dbać i szanować sprzęty oraz przedmioty stanowiącej wyposażenie Klubu;
 8. przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

7. Prawa Uczestnika

Do praw uczestników Klubu należy:

 1. poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 2. wolność słowa, przekonań, wyznania oraz wyrażania opinii;
 3. rozwijanie własnych zainteresowań;
 4. korzystanie z wyposażenia Klubu;
 5. uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia;
 6. pomoc w rozwijaniu problemów i konfliktów w grupie;
 7. prawo do wniesienia zastrzeżeń, uwag i skarg.

8. Członkowsko w Klubie

 1. Członkowsko w Klubie wygasa w przypadku:
 2. śmierci uczestnika klubu;
 3. skreślenia z listy członków Klubu w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzegania regulaminu;
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klubu, trwającej ponad 14 dni;
 5. wystąpienie z Klubu na pisemną prośbę.
 6. O skreśleniu z Klubu decydują Kierownik Klubu w porozumieniu z Dyrektorem GOPS
  w Kosakowie.

9. Inne postanowienia

 1. GOPS zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje przez czas trwania Klubu.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ws. Regulaminu Klubu Samopomocy

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Samopomocy

Wymagania

Niezbędne:

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi
w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj.:

 1. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz
 2. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ponadto:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o pomocy społecznej,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, sumienność, dokładność.

Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
 3. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office.
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność,
 14. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu samopomocy,
 2. Opracowanie planów pracy Klubu oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją,
 3. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów, spotkań okolicznościowych,
 4. Współpraca z personelem zarządzającym, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z prowadzącymi zajęcia (wykonawcami, zleceniobiorcami),
 6. Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,
 7. Prowadzenie działań informacyjnych Klubu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 8. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wyjazdach i wycieczkach organizowanych,
 9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
  w organizowanych zajęciach,
 10. Prowadzenie dokumentacji działania Klubu (list obecności uczestników, potwierdzeń odbioru cateringu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej)
 11. Odpowiedzialność za powierzony majątek,
 12. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 13. Utrzymanie ładu i porządku w Klubie,
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia
  31 października 2023 r.do godz. 9:00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownik Klubu Samopomocy”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w listopadzie 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownika Klubu Samopomocy

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania
1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) prawo jazdy kat. B;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) nie była skazana za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
b) obsługa komputera,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) odporność na stres,
i) odpowiedzialność,
j) kreatywność,
k) rzetelność,
l) systematyczność;
m) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
21. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
III. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 23 października 2023 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny

Wyróżniony wpis

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie średnie;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • przepisów o ochronie danych osobowych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, mile widziana znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 2. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
 3. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. odporność na stres,
 9. odpowiedzialność,
 10. kreatywność,
 11. rzetelność,
 12. systematyczność;
 13. wyksztalcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie prowadzonych postępowań i przyznawanych świadczeń, w tym m.in.: rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego,
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w ramach posiadanego upoważnienia,
 3. przyjmowanie i analiza wniosków o przyznanie świadczeń,
 4. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
 6. udzielanie informacji o uprawnieniach,
 7. prowadzenie postępowań odwoławczych,
 8. prowadzenie postępowań o nienależnie pobrane świadczenia,
 9. terminowe sporządzanie bieżących sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 10. sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń, w tym list wypłat,
 11. przygotowywanie w ustalonym terminie, zbiorczych miesięcznych list wypłat świadczeń i przekazywanie ich do realizacji księgowości,
 12. przestrzeganie realizacji planów finansowych,
 13. ustalanie potrzeb w zakresie środków na realizację zadań,
 14. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 15. prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i współpraca w tym zakresie z głównym księgowym,
 16. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika ds. świadczeń rodzinnych,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie GOPS w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo,
 2. praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta,
 3. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej
  i radzenia sobie ze stresem,
 4. wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
 5. wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach,
 6. stanowisko komputerowe – zestaw komputerowy wraz z drukarką.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 18 września 2023 r.z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik ds. świadczeń rodzinnych”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – OGŁOSZENIE I WNIOSKI

Wyróżniony wpis

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kosakowo.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Jednakże czeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w Dziale Świadczeń Rodzinnych (wejście naprzeciwko apteki) w terminach:

 • od 1 września do 15 września 2023 r. (dot. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września),
 • do 15 października 2023 r. (dot. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie zawierające informację o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem.
 5. Oświadczenie o alimentach dobrowolnych.
 6. Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć oddzielnie na każde dziecko.
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe dane dot. udzielania pomocy materialnej określa Uchwała nr XCIV/664/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XCIV6642023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarządzenie – powołanie Komisji Stypendialnej

 

Wyróżniony wpis

Zmiana kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 2, ust. 2c i ust. 2f  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przy ustalaniu  prawa do świadczeń na okres świadczeniowy od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. obowiązujące kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 1.209 zł miesięcznie.

Jednocześnie przypominamy, że na nowy okres wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń rodzinnych

można składać:

 • od dnia 01.07.2023r. – drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Emp@tia;
 • od dnia 01.08.2023r. – osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach jego pracy.
Wyróżniony wpis

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do programów wsparcia

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” i „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. „Opieka wytchnieniowa” – program skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” (lista warunków dostępna w siedzibie Ośrodka oraz na stronie gops.kosakowo.com) mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

 

Wyróżniony wpis

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Trójmieście do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego. OPL przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować do udziału w POPŻ wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY 4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczonej: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) można zamienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

[1] W okresie zagrożenia epidemicznego OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Wyróżniony wpis

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

W związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że kontynuujemy wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.
👉 Terminy najbliższych wypłat:
24.02 br.
Wyróżniony wpis

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku węglowego

W związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że kontynuujemy wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.
👉 Terminy najbliższych wypłat:
24.02 br.
Wyróżniony wpis

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

21 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w gminie Kosakowo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się odbiorcy paliw gazowych będący osobami fizycznymi, którzy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Odbiorca paliw gazowych to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

Paliwa gazowe to gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej  dostarczenie  paliw  gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi powinno być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Rozstrzygnięcie:

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu refundacji będzie przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu e-mail będzie można odebrać informację w siedzibie Ośrodka.

Druki do pobrania:
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Wymagania

 1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 • ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.

Nabór na asystenta rodziny 2023 luty

Wyróżniony wpis

Informacja dot. dodatku elektrycznego

Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.
⚠️ Wydanie informacji oraz wypłata dodatku elektrycznego nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.
👉 Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
Wyróżniony wpis

Dodatek elektryczny – nowy dodatek do ogrzewania

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wykorzystują pompy ciepła. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać podwyższony dodatek, należy potwierdzić zużycie energii w 2021 roku fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2B od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W Kosakowie obsługą dodatku elektrycznego zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849.

Wyróżniony wpis

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat: 22.11 br.

Wyróżniony wpis

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku węglowego

W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat: 22.11 br.

Wyróżniony wpis

Uwaga nowe wnioski

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra klimatu i środowiska od dzisiaj obowiązuje nowy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Dz.u. z 2002 poz. 2194).

Wyróżniony wpis

Ośrodek zamknięty 31 października br.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w dniu 31 października br. (poniedziałek) będzie zamknięty.

Osoby, które będą jeszcze tego dnia chciały złożyć wniosek o tzw. dodatek węglowy proszone są o dostarczenie go do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, parter, pok. 3)

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 13 września 2022 r. 31 października 2022 r. będzi… Zobacz więcej

Wyróżniony wpis

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy za pośrednictwem ePUAP

Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Krok po kroku:

Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
Zalogować się na ePUAP
Wybrać Pismo ogólne do urzędu
Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.
Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

Tylko pisma wysłane ze pośrednictwem ePUAP skierowane bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koskowie nie będą wymagały wezwania do podpisu.

Wyróżniony wpis

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku węglowego

W związku z otrzymaniem pierwszej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat:

29.09 br.

06.10 br.

13.10 br.

20.10 br.

Wyróżniony wpis

Uwaga nowe wnioski o wypłatę „dodatku węglowego”

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie z dniem 20 września 2022, pozostawiamy do Państwa dyspozycji nowy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wyróżniony wpis

Informacja dot. dodatku węglowego

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Kosakowo złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Wyróżniony wpis

Zmiana funkcjonowania GOPS Kosakowo

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana funkcjonowania Ośrodka.

Od 2 września 2022 r. każdy piątek zostaje ustanowiony dniem pracy wewnętrznej dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Dodatków Mieszkaniowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Tego dnia Dział pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Zmiana pracy Działu w ww. dniu spowodowana jest wzmożoną ilością składanych wniosków oraz koniecznością wykonania dalszych czynności związanych z ich przyjęciem.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wyróżniony wpis

Ruszył nabór wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym (w rozumieniu:

osobom fizycznym samotnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe jednoosobowe albo osobom fizycznym oraz osobom z nimi spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe wieloosobowe), dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku dodatku węglowego nie są brane pod uwagę kryteria dochodowe i przysługuje on również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest uzyskanie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b) do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

 • Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fioiłkowa 2b – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej we wniosku, wnioskodawca będzie miał możliwość osobistego odebrania informacji o przyznanym dodatku węglowym.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku udzielane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakownie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849

Jakie paliwa stałe mogą być wprowadzone do obrotu:

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.

Wyróżniony wpis

„Za Stołem” – nowa inicjatywa, nowe możliwości

W dniu dzisiejszym przy udziale: Wójta Gminy Kosakowo – Marcina Majek, Zastępcy Wójta – Marcina Kopitzkiego, Skarbnik Gminy Kosakowo – Barbary Stanisławskiej, Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście – Michała Chabel, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Andrzeja Śliwińskiego, Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Edukacji – Bożeny Roszak oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzaty Borek, nastąpiło oficjalne otwarcie I Sklepu Socjalnego w gminie Kosakowo. Sklep jest punktem, gdzie osoby potrzebujące mogą odebrać żywność. Produkty dostępne w sklepie pochodzą z supermarketów i sklepów, które regularnie przekazują nam towar z krótkim terminem ważności – sklep jest zatem nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym, ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia marnowania żywności. Sklep Społeczny „Za Stołem” w Kosakowie jest inicjatywą współtworzoną przez Bank Żywności w Trójmieście i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Kosakowo. Sklep zlokalizowany jest przy ul. Fiołkowa 2b. Działa w piątki w godz. 10.00 – 13.00. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620-82-02. Odbiór produktów ze Sklepu Społecznego „Za Stołem” możliwy jest na podstawie skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych GOPS w Kosakowie. Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymalnie 2,5 kg żywności.Klienci Sklepu mogą tu otrzymać darmową żywność – od warzyw i owoców po nabiał, mięso, wyroby garmażeryjne oraz inne niezbędne produkty. Bank Żywności pozyskuje je m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów, hurtowni spożywczych. To pełnowartościowe produkty, spełniające wszelkie zasady m.in. higieniczne, terminu przydatności do spożycia, przechowania żywności itd. – informuje Michał Chabel Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście. Zgodnie z regulaminem ze Sklepu Społecznego „Za stołem” mogą skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź którym konieczne jest zapewnienie pomocy w formie nieodpłatnego przekazania pomocy żywnościowej. Wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą być osoby korzystające już z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, jak również osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy GOPS Kosakowo, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Cały projekt ma nie tylko wymiar pomocowy, ale też przeciwdziała wykluczeniu społecznemu – mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek.

Wyróżniony wpis

PRACA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

 1. Wymagania
  1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr.  o wsp1eramu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
   1. posiada:
    • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
    • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
    • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny –     w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Niezbędne:
   • obywatelstwo polskie;
   • prawo jazdy kat. B;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • nie    była     skazana     za     przestępstwa     przeciwko     działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
   • znajomość przepisów prawnych z zakresu – ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
  2. obsługa komputera,
  3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres,
  9. odpowiedzialność,
  10. kreatywność,
  11. rzetelność,
  12. systematyczność;
  13. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy  rodzinom  w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. podejmowanie działań zaradczych  w sytuacji zagrożenia;
  14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
  16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
  18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  20. współpraca z jednostkami administracji rządowej samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
  22. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • referencje,
  • oświadczenie kandydata o treści: ,,oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kosakowie,  pocztą  elektroniczną  na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 4 lipca 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
  • Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 1O1, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
  • Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
  • Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 01.08.2022 r.
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.


Wyróżniony wpis

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w dniu 17 czerwca br. (piątek) będzie zamknięty.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 14 czerwca 2022 r. 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka w zamian za sobotę 9 lipca br., w tym dniu zostanie przeprowadzone szkolenie dla wszystkich pracowników ośrodka.

Wyróżniony wpis

Dodatkowe wsparcie dla rodzin z gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach prowadzonej Świetlicy Podwórkowej uruchamia punkt konsultacyjny.

Oferta punktu skierowana jest do rodziców, opiekunów i innych członków rodzin zamieszkujących na terenie gminy Kosakowo.

Dyżury pełnić będą psycholog oraz pedagog, którzy udzielą konsultacji zarówno stacjonarnie, jak i telefonicznie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 15.30- 17.00.

Specjaliści wspierać będą osoby potrzebujące poprzez poradnictwo wychowawcze, rozmowy wspierające dla osób poszukujących rozwiązań czy pomoc w poszukiwaniu innych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu 798 334 001 , 881 390 554.

Wyróżniony wpis

➡️ Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.


➡️ Директор Комунального центру соціальної допомоги в Косаково оголошує про початок набору кандидатів на психолога, робота з особами, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні.


👉 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 27 maja 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „psycholog do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie ”.


👉 необхідно подати особисто за адресоюЦентр соціального захисту в Косаково,електронною поштою за адресою: gops@kosakowo.plабо поштою за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в м. Косаково,вул. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo до 27 травня 2022 року.з анотацією: Стосується прийому на посаду «психолог для роботи з людьми, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні».

Wyróżniony wpis

Pierwsze wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy

30 kwietnia to w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie termin wypłaty pierwszych jednorazowych świadczeń, w wysokości 300 zł, dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kosakowo.

Uzyskanie jednorazowego wsparcia nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, a postępowanie w jego sprawie jest uproszczone.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, mogą skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania.

Zgodnie z art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) jednorazowe świadczenie 300 zł pomocy finansowej przysługuje uchodźcom, których pobyt został zalegalizowany na podstawie jej przepisów oraz mającym numer PESEL – w gminie Kosakowo nadano ich do tej pory blisko 650. Prawo do świadczenia ma osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, a także opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (które przyjechało do Polski bez rodzica). Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Wyróżniony wpis

Świadczenie 300 zł – jednorazowa pomoc dla obywateli Ukrainy

W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (Dz. U. poz. 583),  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia w wysokości 300 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Świadczenie przysługuje Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2  ust.4 specustawy i deklarują pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wyróżniony wpis

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do otrzymania środków

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022” i „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Cel programu:
a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.
c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia
d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa.

⚠️

 Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

Cel programu:
a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej
c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.
d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki.

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

Wyróżniony wpis

Dodatek osłonowy

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

– w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W gminie Kosakowo wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych) w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2b (wejście od podwórka).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2022 r. poz. 1).

Wyróżniony wpis

Dołącz do Klubu Seniora w Kosakowie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kosakowo do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w Kosakowie organizowanego w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Korzyści płynące z przystąpienia do Klubu Seniora w Kosakowie:

 • aktywne i kreatywne spędzanie czasu,
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej,
 • warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne i inne,
 • zajęcia kulturalne,
 • różnego rodzaju spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami,
 • działalność prozdrowotna,
 • nawiązywanie przyjaźni i relacji z innymi seniorami,
 • radość z pracy w grupie,
 • wykorzystanie talentów i doświadczenia do realizacji wspólnych celów oraz zaangażowanie w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
 • rozwijanie pasji, wspólne obchodzenie wybranych wydarzeń okolicznościowych.

Kryteria i szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:

 • Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B,
 • Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie,
  ul. Fiołkowa 2A,
 • siedzibie Pełnomocnika Wójta ds. seniorów i współpracy z zagranicą, Rewa,
  ul. Morska 56
 • oraz do pobrania na końcu artykułu

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami,
 • złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w godzinach pracy ośrodka:

Poniedziałek 7:45 – 15:30
Wtorek 7:45 – 15:30Środa 7:45 – 15:30
Czwartek 7:45 – 17:00
Piątek 7:45 – 15:15

lub

 • zgłosić się do tut. ośrodka, pracownik socjalny pomoże wypełnić wszystkie druki.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników socjalnych pod nr telefonów:
797-098-918, 797-099-394, 58 620-82-02.

Zapraszamy!!!

Wyróżniony wpis

Zamówienie w ramach projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” na wybór personelu:

animator środowiskowo – społeczny

psycholog

fizjoterapeuta

podolog

dietetyk,

realizującego zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020).

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami – kompletna oferta, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: dyrektor.gops@kosakowo.pl lub gops@kosakowo.pl w formie pliku PDF lub w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 10:00. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Personel (animator środowiskowo – społeczny, psycholog, fizjoterapeuta, podolog, dietetyk) będą wykonywać zamówienie dla 30 osób 60+ w Klubie Seniora w Kosakowie na podstawie umowy zlecenia.

Szczegóły w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66768

Wyróżniony wpis

➡ Klub Seniora

Klub Seniora powstanie w ramach Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Puck, a Gmina Kosakowo jest jednym z czterech partnerów.Klub Seniora powstanie w budynku dawnej poczty w Kosakowie. Aktualnie trwają prace adaptacyjne i urządzeniowe. Po ich zakończeniu rozpoczną się zajęcia dla seniorów naszej gminy.W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja do Klubu Seniora. O szczegółach dotyczących terminów zgłaszania się, warunkach uczestnictwa i dostępności formularzy zgłoszeniowych zostaną Państwo poinformowani jeszcze w tym miesiącu na stronach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na fanpage’u facebook obu instytucji. Zajęcia w Klubie Seniora skierowane będą dla osób w wieku 60+, w tym w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wyróżniony wpis

➡ Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

📌

Dopalacze

Dopalacze według polskiego prawa to środki zastępcze, czyli „produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego albo substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Dopalacze zyskały nową nazwę oraz definicję – nowa substancja psychoaktywna (NSP). Rozumie się przez nią substancję pochodzenia syntetycznego lub naturalnego w każdym stanie fizycznym o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednym słowem dopalacze to potoczna nazwa substancji psychoaktywnych, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W składzie dopalaczy możemy znaleźć dosłownie wszystko. Często w dopalaczach znajduje się kilka różnych substancji psychoaktywnych. To tylko potęguje ich szkodliwe działanie. Jeśli po zażyciu dopalaczy pacjent trafi do szpitala, jest na z góry przegranej pozycji. Dopóki lekarze nie dowiedzą się jakiego typu substancje zażył, ciężko będzie zawalczyć o jego zdrowie i życie.

Dopalacze (ang. designer drugs) mogą być zarówno produktem syntetycznym, jak i stanowić wyciąg z roślin, jednak często te substancje są ze sobą wymieszane. Sprzedawane są w postaci kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych.

Podstawowym składnikiem dopalaczy jest BZN (benzylopiperazyna), która działa jak amfetamina. BZN powoduje przyśpieszenie tętna, odwodnienie organizmu i prowadzi do uzależnienia. BZN łączona jest z TFMPP. Dopalacze zawierają w swoim składzie również takie substancje jak mefedron, kannabinoidy, katynony (które udają amfetaminę) oraz syntetyczne opioidy. Wśród wyciągów roślinnych możemy spotkać: susz roślinny, liście drzewa mitragyna speciosa (stymulują ośrodkowy układ nerwowy), kratom, szałwia wieszcza (wywołuje halucynacje) oraz muchomor czerwony lub plamisty (fly agaric). Najbardziej popularną formą dopalaczy w Polsce są środki typu „spice” w postaci suszu i mieszanek roślinnych.

Dopalacze wywołują u spożywającej je osoby efekt narkotyczny zbliżony do zdelegalizowanych substancji – producenci starają się jak najwierniej oddać działanie narkotyków. Skład chemiczny dopalaczy ulega ciągłej zmianie w celu ominięcia zakazów antynarkotykowych. Wraz z wejściem ustawy zabraniającej obrotu konkretną substancją psychoaktywną producenci zamieniają ją na jej analog, czyli substancję, która ma bardzo podobne działanie, a jeszcze nie została zakazana. Wyróżnia się trzy grupy dopalaczy:

▪️

susze i kadzidełka (tzw. „spice”) pochodzenia najczęściej roślinnego, których działanie jest zbliżone do marihuany lub opium, a zażywa się je za pomocą spalania w fajkach lub skrętach; w ich składzie może znajdować się także kofeina, wanilina, THC, eugenol;tzw. „party pills”, czyli tabletki lub proszek pochodzenia głównie syntetycznego, będące mieszanką halucynogenów, stymulantów, opioidów, empatogenów lub dysocjantów; ich działanie ma być pobudzające i poprawiające nastrój, a także wspomagające przy braku energii;

▪️

środki syntetyczne w formie m.in. małych pigułek lub znaczków do lizania, w składzie których jest tylko jedna substancja.

Dopalacze do niedawna były legalnie dostępne jako produkty kolekcjonerskie, nie do spożycia. Ze względu na ominięcie przepisów substancje psychoaktywne stały się dostępne dla ludzi, mimo iż ich szkodliwość nie została nawet przebadana. Obecnie obrót dopalaczami stał się zabroniony, dzięki czemu ich dostępność została utrudniona. Warto pamiętać, że niewinnie wyglądające tabletki mogą prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

Skutki używania dopalaczy nie są jeszcze do końca zbadane. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są poważne. Dopalacze mogą wywołać w zależności od wrażliwości organizmu:

nudności, bóle głowy, zawroty głowy, stany lękowe, bezsenność, drgawki, problemy z oddychaniem, znużenie, urojenia, ataki szału, wysoką gorączkę, nadmierne pocenie się, śpiączkę, wymioty, biegunkę, brązowienie na skórze i inne.

Uzależnić można się zarówno od substancji zażywanej, jak i od stanu emocjonalnego uzyskiwanego za pomocą używki – jednym słowem uzależnić można się od wszystkiego. Reklamy, propaganda i znajomi – często właśnie dzięki nim młody człowiek sięga po używki. Kiedy reklama mówi, że po zażyciu danego produktu pamięć się wzmocni, to młody człowiek nie będzie potrafił skupić się bez danego produktu. Działa tu tzw. efekt placebo.

Dostępne prawie w każdym sklepie i niebudzące najmniejszych podejrzeń napoje energetyczne, również zawierają niewielkie dawki substancji uzależniających. Te substancje to guarana i tauryna. Guarana to znany brazylijski afrodyzjak, który pobudza. Bezsenność, zaburzenia lękowe i depresja – to stany, do których może doprowadzić zażywanie guarany. Natomiast tauryna poprawia metabolizm na krótki czas oraz daje przypływ energii. Niestety, po pewnym czasie prowadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego oraz do depresji.

Znane są przypadki osób, u których po odstawieniu napojów energetycznych, zaobserwowano typowe objawy abstynencji, jak w alkoholizmie, np.: drgawki, delirium, inne dolegliwości związane z odstawieniem używki.

Dopalacze często są bardziej niebezpieczne od narkotyków. O ile lekarze są w stanie przewidzieć co stanie się z człowiekiem, który zażywa amfetaminę, kokainę czy nawet pali marihuanę, o tyle w przypadku dopalaczy reakcja na substancje aktywne jest nie do przewidzenia.

Substancje psychoaktywne na każdego działają inaczej. Zażywanie dopalaczy może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje.

Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl/portal

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800

www.dopalaczeinfo.plwww.narkomania.org.pl

Wyróżniony wpis

➡️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

⏩

Cel programu:

a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.

c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa

⚠️

Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

⏩

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki

‼️

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

❗

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

⚠️

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

Wyróżniony wpis

PRACA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: [Ukryty adres e-mail] lub [Ukryty adres e-mail] lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 31 maja 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Wymagania NIEZBĘDNE:
a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)tj. SPEŁNIENIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO z niżej wymienionych warunków:
− posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
− ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
− do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
− osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.− osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
− osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020poz. 1876)
− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
− ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. praca socjalna,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
9. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
10. prace administracyjne i biurowe.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

➡️Nikotynizm

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach ogólnodostępnej wiedzy, wielu wyników badań, większej świadomości społeczeństwa nikogo nie powinno się przekonywać o szkodliwości palenia tytoniu. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Miliony palących Polaków to zwyczajni ludzie, którzy są uzależnieni.

Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas palenia do krwi przenika około 1 mg tej substancji psychoaktywnej. Nikotyna to alkaloid o cierpkim zapachu i drażniącym smaku występujący w roślinach: Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana persica, w stężeniu od 0,6% do 0,9%. Najpopularniejszą formą przyjmowania nikotyny jest palenie tytoniu (papierosy, fajki, cygara), ale może być on również żuty lub wciągany do nosa (tabaka).
Dlaczego papierosy mogą być aż tak bardzo niebezpieczne?
W skład dymu papierosowego wchodzi około 4000 związków, z których wiele zagraża zdrowiu, np.:
• nikotyna – podstawowy składnik, insektycyd kontaktowy, silna trucizna,
• substancje smoliste,
• aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów,
• tlenek węgla – czad, występujący w spalinach,
• chlorek winylu – wykorzystywany w przemyśle tworzyw sztucznych,
• cyjanowodór – kwas pruski używany do ludobójstwa w komorach gazowych,
• arsen – trucizna, składnik chemicznych środków bojowych,
• polon – pierwiastek promieniotwórczy,
• kadm – silnie trujący metal strategiczny,
• amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych,
• naftalen – środek owadobójczy,
• fenol – kwas karbolowy, składnik środków żrących.


Uzależnienie od palenia papierosów jest powszechnym zjawiskiem. Wiele osób sięga po nikotynę, gdy przeżywa wysoki poziom stresu bądź po prostu odczuwa głód nikotynowy. Szacuje się, iż ponad 80 proc. palaczy deklaruje chęć rzucenia palenia. Niestety często nie potrafią tego zrobić lub próby są bezskuteczne. Uzależnienie od nikotyny porównywalne jest niekiedy z uzależnieniem od ciężkich narkotyków. Głód nikotynowy potrafi całkowicie zdestabilizować nasze życie.


Palenie tytoniu jest nałogiem wywoływanym przez dwa wzajemnie oddziałujące na siebie uzależnienia: farmakologiczne uzależnienie od nikotyny oraz uzależnienie behawioralne.
• Uzależnienie farmakologiczne jest związane z powstawaniem tolerancji oraz objawami odstawienia. Tolerancja polega na konieczności podawania coraz większych dawek w celu otrzymania takiego samego efektu. Jest to spowodowane zwiększeniem aktywności enzymów, które metabolizują nikotynę oraz przystosowaniem układu nerwowego poprzez zmianę liczby receptorów dla nikotyny w celu zachowania prawidłowej czynności tego układu.
• Uzależnienie behawioralne jest związane ze zmiennością zachowań osoby palącej. Na początku mamy do czynienia z ciekawością w tym zakresie, następnie nauką palenia, aż wreszcie pojawia się nawyk. Odruch warunkowy pojawia się m.in. na skutek czynników wewnętrznych, np. chęci poradzenia sobie ze stresem oraz zewnętrznych, środowiskowych, jak proponowanie papierosa przez otoczenie.


Skala zagrożeń związanych z nałogiem tytoniowym nie została do końca zbadana. Mimo to, nawet dotychczasowe wyniki wykazują cały szereg problemów medycznych wynikających bezpośrednio z palenia tytoniu. Wieloletnie palenie tytoniu może powodować choroby ze strony układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego (m.in.: nowotwory płuc, krtani, nowotwory jamy ustnej, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, rozedmę, astmę, chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę, choroby naczyniowe mózgu, udar mózgu, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka prącia, raka trzustki, raka żołądka, raka warg, raka gardła, raka przełyku, mniejsza potencja seksualna, zaburzenia erekcji, impotencja i niepłodność, częste infekcje górnych dróg oddechowych, insulinooporność czy zaćmę).


Gdy palimy papierosy, nie tylko narażamy siebie, ale i osoby z naszego otoczenia. Na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki licznym badaniom klinicznym wykazano związek między narażeniem na dym tytoniowy a występowaniem ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego czy też objawów klinicznych astmy oskrzelowej. Istnieje wiele dowodów naukowych na szkodliwość biernego palenia, które powoduje te same problemy, co palenie czynne.
Według oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) poza zakażeniami dolnych dróg oddechowych spowodowanymi biernym paleniem, występują częstsze objawy podrażnienia dróg oddechowych, objawy astmy, zapalenie ucha środkowego, zwiększone ryzyko wywołania syndromu nagłej śmierci dziecka, zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierć łóżeczkowa) oraz takie nieswoiste zmiany, jak występowanie zaburzeń zachowania lub trudności w nauce.
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak palenie czynne. Zapalając kolejnego papierosa pamiętajmy więc, że nie tylko trujemy siebie ale i osoby z naszego otoczenia.


Według ekspertów, nikotynizm to jeden z najtrudniejszych do przezwyciężenia nałogów. Palacze niejednokrotnie próbują rzucić palenie bez żadnych rezultatów. Warto mieć świadomość korzyści płynących z niepalenia. Za abstynencją nikotynową przemawiają nie tylko argumenty zdrowotne i chęć uniknięcia chorób czy powikłań, ale również względy finansowe. Rezygnując z zakupu paczki papierosów, w perspektywie długofalowej można zaoszczędzić naprawdę sporo gotówki.
Ponadto, nie paląc, po dwunastu godzinach od ostatniego papierosa stężenie tlenku węgla we krwi wraca do normy. Po tygodniu organizm oczyszcza się z nikotyny, po miesiącu – ustępują kłopoty z oddychaniem, po trzech miesiącach – poprawia się stan i funkcje układu krwionośnego, po pięciu latach – ryzyko zgonu na raka płuc zmniejsza się o połowę, a do piętnastu lat – prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę wieńcową będzie takie samo, jak u osoby, która nigdy nie paliła.


Papierosy niszczą zdrowie i skracają życie. Nigdy nie jest za późno, by przestać palić. Palenie jest już niemodne i czyni z człowieka niewolnika nałogu, ograniczając jego niezależność.


Zatoński W., Jak rzucić palenie.Teesson M., Degenhardt L., Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów.https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-papierosowhttps://www.doz.pl/czytelnia/a13386-Uzaleznienie_od_palenia_papierosow._Skad_sie_bierzehttps://dimedic.eu/pl/wiedza/nikotynizm-objawy-skutki-definicja-leczenie

Wyróżniony wpis

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym – nie czekaj na rachmistrza spisz się sam

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w Spisie jest obowiązkowy wynika z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r.  Obowiązującą metodą jest samospis internetowy na stronie GUS spis.gov.pl i wypełnienie ankiety. Jeśli nie można wykonać samospisu internetowego, można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Spis Powszechny to:

 • Obowiązkowe badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny
 • Ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych
 • Nowoczesna i bezpieczna formuła spisu on-line
Wyróżniony wpis

➡ Na trzeźwo widać lepiej

▶

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.Wynika to przede wszystkim z ich rozmiaru. Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

▶

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu

▶

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osobę bliską warto zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby skorzystać z procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

▶

Osoby uzależnione i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Pomocy Rodzinie w Kosakowie.

▶

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln.) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. Na skutek nadużywania alkoholu znacząco zwiększyła się umieralność Polaków w młodym i średnim wieku. W latach 2002-2017 przedwcześnie zmarło z tego powodu około 110 tys. Polaków: 89 tys. mężczyzn oraz 18 tys. kobiet powyżej 20. roku życia. W analizach tych uwzględniono dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące Polski. Z danych Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2019 roku wynika, że statystyczny Polak spożywa 9,78 litrów czystego alkoholu rocznie. W roku 2019 spożycie trunków wysokoprocentowych (wódka, whisky) wzrosło w porównaniu z rokiem 2017 o 0,4 litra (w stężeniu 100% alkoholu), a piwa spadło o 1,4 litra. Nowym trendem związanym ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa jest problem nadużywania alkoholu przez osoby starsze. W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku wśród mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 60. roku życia, odsetek osób sięgających często po alkohol wyniósł 4,1%. Główną przyczyną sięgania przez seniorów po alkohol jest poczucie osamotnienia. Istotnym parametrem wpływającym na wielkość spożycia jest stan cywilny. Osoby owdowiałe lub po rozwodzie częściej niż pozostałe (stanu wolnego lub w stałych związkach) udzielały odpowiedzi wskazujących potencjalnie na istnienie problemu. Poczucie osamotnienia jest istotnym czynnikiem sprzyjającym uzależnieniom.

▶

Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: kancelaria@kosakowo.pl

tel.: 692 943 433

Punkt Pomocy Rodzinie w Kosakowo

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: profilaktyka.gops@kosakowo.pl

tel.: 798 980 338

Pomarańczowa Linia – program polegający na profesjonalnym pomaganiu dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania.

mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

tel.: 801 14 00 68


http://pomaranczowalinia.pl/

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

https://116111.pl/

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

mail: aa@aa.org.pl

tel.: 801 033 242

https://aa24.pl/pl

Wykaz placówek leczenia uzależnień

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa#ŚwiatowyDzieńTrzeźwości
Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

„Za życiem” kompleksowy program wsparcia dla rodzin

Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi zadanie wymagające podjęcia wieloaspektowych działań. Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny.

Dostrzegając potrzebę pomocy rodzinom w Polsce oraz zapewnienia oczekiwanego wsparcia, w dniu 4 listopada 2016 r. została uchwalona ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji. Jednym z wiodących zadań, w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych jest m.in. zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program „Za życiem” skierowany jest również do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe) i ich rodzin.

Głównym celem Programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Podział priorytetów Programu „Za życiem”:

 1. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin;
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
 3. usługi wspierające i rehabilitacyjne;
 4. wsparcie mieszkaniowe;
 5. koordynacja, poradnictwo i informacja;
 6. pozostałe instrumenty wsparcia;

Kto może skorzystać z uprawnień?

Z uprawnień wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), a także rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu).

Uprawnienia przysługują również kobietom, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, a także kobietom, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.

Z uprawnień mogą skorzystać także kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który: posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, uprawnia dzieci do 18 roku życia do: skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”, korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. złotych?

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć: zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Trzeba pamiętać, aby zmieścić się w wyznaczonym terminie dlatego, że wniosek złożony po czasie nie będzie mógł być rozpatrzony.

Jeżeli właściwym miejscem zamieszkania dla wnioskodawcy jest gmina Kosakowo, to  wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b).

Rodzice dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać również dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym -zorganizowanej forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem;
 • na likwidację barier: architektonicznych (np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów), w komunikowaniu się (np. na zakup syntezatora mowy), technicznych (np. zakup roweru trójkołowego);
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego:
  • sprzęt rehabilitacyjny ( po spełnieniu kryterium dochodowego),
  • przedmioty ortopedyczne i środki (po spełnieniu kryterium dochodowego),
  • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Proponowane formy działań kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin wynikają z diagnozy oraz analizy posiadanych zasobów. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (2011 r.), w Polsce średnio w 23,2% wszystkich gospodarstw rodzinnych występowały osoby niepełnosprawne. Funkcjonujące od wielu lat instrumenty systemu wsparcia wymagają modyfikacji i uzupełnienia o dodatkowe rozwiązania dedykowane osobom o szczególnych potrzebach. Kompleksowy Program „Za życiem” jest uaktualniany, a wprowadzane w nim zmiany są efektem dialogu z osobami niepełnosprawnymi, a także z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci.

https://monitorpolski.gov.pl/M2016000125001.pdf
http://zazyciem.mrips.gov.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1194,jaka-jest-podstawa-prawna-wydania-zaswiadczenia-za-zyciem
Wyróżniony wpis

📢 UWAGA ‼️

⏩

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze decyzje rządu ws. przedłużenia obostrzenia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, utrzymujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 09.04-16.04.2021 r., wprowadzone rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

⏩

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

⏩

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

📧

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

📞

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

⏩

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

⏩

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ilustracja informująca o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 26 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Wyróżniony wpis

📢 UWAGA ‼️

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze nowe obostrzenia i decyzje rządu, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 29.03-09.04.2021 r., rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Narkomania

Narkotyki to nie wynalazek ostatnich wieków. Ludzkość od początku swej historii stosowała różnego typu substancje odurzające. Wzmianki dotyczące pierwszych środków o działaniu narkotycznym możemy znaleźć już w źródłach z VI tysiąclecia p.n.e.

Narkotyki są to nielegalne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, używane w celu zmiany stanu psychicznego. Działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różne reakcje organizmu, np. błogostan, dobre samopoczucie, uspokojenie, senność, nadmierne pobudzenie, wahania nastroju, halucynacje, pobudzenie seksualne.

Używanie narkotyków prowadzi do uzależnienia, a skoro tak jest, to warto się dowiedzieć czym to uzależnienie jest. Uzależnienie jest stanem psychiczny i fizyczny, spowodowanym używaniem substancji psychoaktywnych, kiedy zachowania związane z ich używaniem uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby. Objawami uzależnienia są zachodzące w zachowaniu zmiany oraz silna potrzeba zażywania substancji w celu uzyskania psychicznych efektów jej działania lub uniknięcia objawów wynikających z jej braku. Uzależnienie traktowane jest jako choroba i w związku z powyższym wymaga specjalistycznej i wszechstronnej interwencji, zarówno medycznej, psychologicznej, jak i społecznej.

Mimo, że zjawisko narkomanii to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, a także chorób XXI wieku. Wyniki badań przeprowadzonych w 2019 roku w Polsce potwierdzają, że używanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z badań odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. W Polsce odsetek osób używających narkotyków w wieku 15-34 lata wyniósł 10,4%. Polska znajduje się w grupie krajów europejskich o niższych wskaźnikach.

Obowiązujące w Rzeczpospolitej normy prawne nakładają wiele sankcji karnych na osoby powiązane ze środowiskiem narkomanii. Narkotyki są substancjami nielegalnymi. Ich posiadanie, wytwarzanie, sprzedaż (oraz inne działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii) stanowią przestępstwo i podlegają, zgodnie z kwalifikacją czynu, karze określonej w Ustawie.

Według ostatniego badania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Kantar Polska z 2018 roku w populacji generalnej marihuana była najczęściej używanym narkotykiem z odsetkiem 12,1%. Do jej zażywania przyznało się 7,8% badanych w wieku 15-34 lata (2018 rok). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu ecstasy (5,1%).
Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” jest niższe niż przetworów konopi. Wśród gimnazjalistów 5,2%, a wśród starszych uczniów 5,3% używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek gimnazjalistów, którzy sięgali po „dopalacze” w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł około 2,5%.
Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. Takie doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,1% uczniów w wieku 15-16 lat i 18,3% uczniów starszych.

Narkomania podobnie do alkoholizmu to choroba braku zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: miłości, poczucia bezpieczeństwa, czy akceptacji. Osobami narażonymi na uzależnienie od narkomanii są osoby, które cechuje brak pewności siebie. Są to osoby, które mają problem z asertywnością, nie potrafią konstruktywnie radzić sobie z sytuacjami trudnymi, z rozwiązywaniem konfliktów, czy z pożytecznym wykorzystaniem czasu wolnego. Wśród powodów sięgania po środki odurzające podaje się próby zaimponowania znajomym, chęć naśladowania towarzystwa, poznawanie nowych bodźców, próby ucieczki od problemów, problemy emocjonalne, nudę, czy brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu.

Narkomania charakteryzuje się tak zwanym głodem narkotycznym, czyli fizycznym cierpieniem spowodowanym odstawieniem substancji, który prowadzi do zdobycia narkotyku za wszelką cenę.
U osób uzależnionych występują zmiany w wyglądzie i zachowaniu m.in.: przekrwione białka oczu i rozszerzone źrenice, nadpobudliwość przeplatana sennością i apatią, specyficzny zapach jamy ustnej, chroniczny katar, zaburzenia akcji serca, choroby układu oddechowego, paranoje narkotyczne i wybuchy agresji. Efekty zażywania substancji psychoaktywnych są bardzo groźne, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również psychicznego.
Mówiąc o zagrożeniach związanych z narkomanią nie można zapominać też o groźnych chorobach, bardzo często występujących wśród uzależnionych od substancji przyjmowanych dożylnie – ryzyko zakażenia wirusem HIV czy WZW typu C. Niezachowanie podstawowych zasad higieny może doprowadzić do zakażenia w okolicach wkłucia, bakterie mogą wniknąć bezpośrednio do krwiobiegu, wywołując sepsę.

Osoby uzależnione często nie zdają sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Przyjmowanie substancji traktują jako rozrywkę, odskocznię, z której w każdej chwili mogą zrezygnować. Nic bardziej mylnego! Uzależnienie od narkotyków jest bardzo poważnym problemem, stanowi źródło zagrożenia dla zdrowia i życia.

Jak wyglądają poszczególne fazy uzależnienia od narkotyków?
• Faza inicjacji – to pierwszy etap, dotyczący osób, które minimum raz sięgnęły po narkotyki;
• Faza eksperymentalna – to etap, w której osoba próbuje różnych rodzajów substancji psychoaktywnych;
• Faza zażywania – to etap odurzania się, w wyniku czego dochodzi dość często do szkód w kwestii zdrowotnej, zawodowej, materialnej i społecznej. Na tym etapie rośnie poziom tolerancji na substancje psychoaktywne, z czym wiąże się zwiększanie dawek narkotyku;
• Faza uzależnienia – to etap, w którym uzależniony nie potrafi już odmówić kolejnej dawki; typowym zachowaniem na tym etapie jest tak zwany głód narkotykowy, stany lękowe i depresyjne, nerwowość.

Narkomania, to nie tylko problem osoby, która nadużywa środków odurzających, ale również rodziny i całego środowiska poprzez współuzależnienie.
Czym jest współuzależnienie?
Jest to szereg zaburzeń występujących u bliskich osoby uzależnionej, objawiających się m.in.:
– koncentrowaniem swojej uwagi na osobie używającej narkotyków kosztem pozostałych członków rodziny;
– negowaniem występującego problemu uzależnienia;
– ukrywaniem przed otoczeniem używania narkotyków przez osobę bliską;- zagubieniem, niepewnością, bezradnością, chaosem i zamętem uczuciowym;- ochroną osoby używającej narkotyków;
– unikaniem sytuacji konfliktowych.

Leczenie uzależnienia od narkotyków to trudny, żmudny i długi proces, w pełni zależny od zaangażowania uzależnionego, który chce wyjść z nałogu. Pierwszym etapem jest detoksykacja. Jej celem jest wydalenie z organizmu wszystkich środków psychoaktywnych. Następnie uzależniony odbywa terapię, najczęściej w ośrodku zamkniętym, pod czujnym okiem lekarzy i psychoterapeutów. Kolejnym etapem leczenia jest ponowna socjalizacja i wejście do społeczeństwa, ściśle związane z prowadzeniem normalnego życia bez narkotyków.

Narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną problemów społecznych. Obcość kulturowa zjawiska, często dramatyczne konsekwencje brania narkotyków, zagrożenie dzieci i młodzieży – to, jak się wydaje, główne przyczyny reakcji społecznych, w których dominują lęk i odrzucenie.

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110945https://www.medonet.pl/zdrowie,narkomania—definicja…________________________________________„Służba Zdrowia” nr 84-87 z 26 października 2000 r. J.Sierosławski Narkomania – problem zdrowia publicznego G.NOWAK-STARZ, A.BABIARZ, A.SALWA, M.SIWEK, M.BUJNOWSKA, S.JABŁOŃSKA, F.KOWALSKI, A.STRZELECKA Problem narkomanii i narkotyków w Polsce. Rozmiar trendy i zjawiska.

Wyróżniony wpis

➡ Chwyć POMOCNĄ DŁOŃ gdziekolwiek jesteś 🤲

⏩ Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street.

⏩ Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

⏩ Projekt Pomocna Dłoń jest adresowany do osób:
• obecnie nie pracujących, czyli osób, które straciły pracę lub nie rozpoczęły jeszcze ścieżki zawodowej,
• pracujących, ale zagrożonych utratą pracy,
• których warunki pracy uległy pogorszeniu,
• z niepełnosprawnościami,
• powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. pełniących wcześniej role opiekuńcze),
• powracających z zagranicy,
• innej niż Polska narodowości (z uregulowanym prawem pobytu w Polsce),
• w trudnej sytuacji życiowej (np. społecznej, rodzinnej, prawnej)

⏩ W ramach projektu fundacja oferuje:
• szkolenie z kompetencji interpersonalnych i biznesowych,
• indywidualne konsultacje i porady prawników,
• warsztaty psychologiczne,
• wsparcie dedykowanych mentorów.

⚠️ Wszystkie zajęcia będą realizowane nieodpłatnie, w formie zdalnej.

⏩ Aby wziąć udział w projekcie Pomocna Dłoń, uczestnik powinien:
• wpisywać się w powyższe kryteria adresatów projektu,
• mieszkać na terenie Polski, z uregulowanym prawem pobytu,
• posługiwać się językiem polskim na poziomie co najmniej komunikatywnym,
• zaakceptować warunki regulaminu projektu Pomocna Dłoń.

⏩ Zapisy do projektu możliwe pod linkiem: https://www.stellavirium.org/aplikuj-do-pomocnej-dloni/

⏩ Regulamin: https://www.stellavirium.org/…/03/Regulamin-Pomocna-Dlon-1.…

Wyróżniony wpis

W gminie Kosakowo rusza dystrybucja maseczek medycznych przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Od dzisiaj (17.03) mieszkańcy gminy Kosakowo mogą bezpłatnie pobrać maseczki w jednym z wyznaczonych punktów. Na jedną osobę w rodzinie przypadają maksymalnie 4 maseczki.

Punkty odbioru maseczek dla mieszkańców poszczególnych wsi:

wieś Kosakowo:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Fiołkowa 2b) – w godzinach pracy ośrodka (pon.-śr. – 7:45-15:30; czw. – 7:45-17:00; pt. 7:45-15:15)
 • Pan Andrzej Śliwiński – sołtys wsi
 • PUK PEKO (ul. Chrzanowskiego 44)

wieś Pogórze:

 • Pan Adam Pałasz – sołtys wsi
 • Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych dla mieszkańców bloków

wieś Dębogórze Wybudowanie:

 • Pan Krzysztof Toruńczak – sołtys wsi

wieś Dębogórze:

 • Pan Józef Melzer -sołtys wsi

wieś Kazimierz:

 • Pan Grzegorz Flatau – sołtys wsi

wieś Suchy Dwór:

 • Pani Bożena Roszak – sołtys wsi

wieś Mechelinki:

 • Pan Adam Kujawa – sołtys wsi

wieś Mosty:

 • Pani Alina Merchel – sołtys wsi

wieś Pierwoszyno:

 • Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11) ; w godz. pracy centrum (poniedziałek-nieczynne, wtorek-czwartek : 8-16, piątek : 8-14)

wieś Rewa:

 • Pan Jacek Hennig- sołtys wsi

Maseczki dostępne do wyczerpania zapasów.

http://pukpeko.pl/

Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Teleopieka

W latach 2015-2019 liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat zwiększyła się o 501 osób [przyrost o 43,41%]. Przyrost procentowy jednoznacznie wskazuje, iż trend starzenia się społeczeństwa – tak jak i w całej Polsce – dotyka również gminę Kosakowo. W związku z procesem starzenia naszej społeczności lokalnej, konieczne jest skupienie większej uwagi na potrzebach osób starszych.

Obecne czasy i poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej, umożliwia zastosowanie nowych rozwiązań dla usług opiekuńczych. Opieka zdalna jest coraz bardziej powszechna ze względu na udogodnienia i bezpieczeństwo w życiu codziennym. Taką dodatkową usługą opiekuńczą, wykorzystującą nowoczesne technologie jest system Teleopieki, który w gminie Kosakowo funkcjonuje nieprzerwanie już od 2014 r.

Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, który pomaga m.in. osobom starszym, niesprawnym i chorym, samotnie pozostającym w swoich domach lepiej funkcjonować i odzyskać poczucia samodzielności. Nie należy jej jednak utożsamiać z klasycznymi usługami opiekuńczymi. Teleopieka ma za zadanie przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, umożliwiając szybkie wezwanie pomocy, a także monitoring funkcji życiowych. System Teleopieka jest narzędziem do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia poprzez wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Teleopieka zapewnia osobom z niej korzystającym bezpieczeństwo 24 godziny 7 dni w tygodniu odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Podstawowe narzędzie tego systemu stanowi specjalny przycisk „SOS”, który jest wbudowany w telefon, bransoletkę lub brelok. Pozwala on, w stanach zagrożenia, połączyć się z centrum alarmowym i wezwać adekwatną do sytuacji pomoc. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania osoby objętej programem. Cennym uzupełnieniem są urządzenia diagnostyczne, które dokonują pomiarów różnych parametrów medycznych. Przecież zdarzają się sytuacje, kiedy osoba jest nieprzytomna, nie jest pewna lub świadoma potrzeby wezwania pomocy.

Więc jak dokładnie działa przycisk SOS? Urządzenie na którym został umiejscowiony przycisk jest połączone z systemem zarządzanym przez operatora, którego zadaniem jest czuwać nad bezpieczeństwem podopiecznych. Osoba monitorowana może wcisnąć przycisk SOS czując, że coś niedobrego dzieje się z jej zdrowiem (zawał, wypadek, utrata orientacji w czasie i przestrzeni itd.).Urządzenie połączy się z centrum monitoringu firmy zajmującej się Teleopieką. Podopieczny w trybie głośnomówiącym będzie mógł porozmawiać z operatorem, ten zaś natychmiast podejmie środki zaradcze. Podobnie będzie, jeśli osoba monitorowana po włączeniu przycisku SOS nie odezwie się, na przykład wskutek utraty przytomności.

Program Teleopieki jest elementem polityki społecznej Gminy Kosakowo, w zakresie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kosakowo na lata 2021-2027. Jednym z celów strategicznych obszaru – ,,Ochrona” jest poprawa dostępności i jakości, w którym kierunkiem działania jest m.in. ,,E-zdrowie – wspieranie rozwoju cyfrowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego zdrowia, usługi telemedycyny dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, chorych i osób zależnych”.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. Koordynatorem i realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Gmina Kosakowo dąży do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia swoich mieszkańców, poprzez umożliwienie im dostępu do bezpłatnego systemu Teleopieki Domowej i Mobilnej. Na jej terenie udziela się wsparcia m.in. osobom powyżej 60 r.ż., samotnym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, schorowanym, przebywającym samotnie w domach rodzinnych przez wiele godzin. Osoba zainteresowana ma możliwość zgłoszenia chęci przystąpienia do programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Po wypełnieniu dokumentacji (karty informacyjnej podopiecznego o stanie zdrowia i innych formularzy) zapoznaniu się z regulaminem oraz pozytywnym przejściu wstępnej weryfikacji zostaje ona zaopatrzona w odpowiednie urządzenie, stając się tym samym uczestnikiem programu.

Telemedycyna w Polsce z każdym rokiem oferuje coraz szerszą ofertę usług dla pacjenta. Rozwój technologii medycznych i informatycznych z jednej strony, starzenie się społeczeństwa i coraz większy odsetek seniorów, osób chorych ze strony drugiej, sprawiają że rośnie popyt na usługi takie, jak Teleopieka. Możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia niweluje uczucie codziennej niepewności i strachu osób niesamodzielnych. Pomoc udzielona w ciągu kilku minut, zapobiega często powikłaniom, zmniejsza koszty hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji. Ten rodzaj opieki podnosi komfort życia i zwiększy uczucie bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów.

Wyróżniony wpis

UWAGA

⚠️

Na chwilę obecną mamy wszystkie niezbędne rzeczy. Część jest już na miejscu- w lokalu tymczasowym, część czeka na transport z terenu PEKO, część zadeklarowanych rzeczy będzie jeszcze dostarczona. Dziękujemy Państwu serdecznie za zaangażowanie, życzliwość, poświęcony czas i środki. To wspaniałe i budujące, że tyle osób, w tak szybkim czasie, jest gotowych pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jesteście wspaniali

Dziękujemy

Potrzebna jest pomoc rzeczowa dla ofiary wczorajszego (11.03) pożaru w Mostach:

Odzież dla starszego mężczyzny – wzrost 176 cm, średnia postura ciała:

 • dresy – zapewnione
 • koszulki – zapewnione
 • piżama – zapewnione

Wyposażenie do domu:

 • kuchenka gazowa – zapewnione
 • stolik – zapewnione
 • krzesło – zapewnione
 • łóżko polowe – zapewnione
 • koc – zapewnione

Środki higieny i środki chemiczne:

 • środki higieny osobistej – zapewnione
 • środki chemiczne – zapewnione

Kontakt ws. pomocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
  ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo
  tel. 797 098 818
 • Sołtys wsi Mosty p. Alina Merchel
  tel. 604 225 869
Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 26 marca 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Wyróżniony wpis

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez ZS Bank Żywności w Trójmieście [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej

[załącznik nr 5 do wytycznych]

. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy; OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY  4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00
MLEKO UHT  7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4
PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY  2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZOLNA 1 0,6 0,6
 • Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020


[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

➡ Alkoholizm cz.2 – sylwetka alkoholika, wpływ alkoholu na rodzinę, leczenie

Przy okazji szwedzkich badań dotyczących alkoholizmu wśród ankietowanych mężczyzn i kobiet zauważono dwa typy osobowości alkoholika:

 • pierwszy z nich cechuje nieśmiałość i wysoki poziom lęku,
 • drugi to typ pewny siebie, pełen energii, który po spożyciu alkoholu wykazuje tendencje do zachowań aspołecznych.

Ponieważ badane osoby pod wpływem alkoholu prezentowały typ osobowości swoich biologicznych, a nie przybranych rodziców wysnuto stąd wniosek, że to geny są motorem rozwoju tych dwóch, różnych typów osobowościowych.

Wśród przyczyn alkoholizmu poza genetycznymi wymienia się również aspekty psychologiczne i społeczno-ekonomiczne. Niewątpliwie czynnikami, które mają wpływ na alkoholizm są bezrobocie, brak widoków na przyszłość czy poczucie bezradności.

To wszystko dotyka coraz większej części społeczeństwa. Problemy nawarstwiają się i kumulują w kolejnych pokoleniach. W zetknięciu z powszechnością alkoholu owocuje to dużym odsetkiem osób uzależnionych, często bardzo młodych.

Nie trzeba skrajnej nędzy, by w obecnych czasach wpaść w  nałóg. Alkoholizm może być reakcją na transformacje zachodzące we współczesnym świecie i idące w parze z nimi zmiany cywilizacyjne. Postęp techniczny, znaczna ilość bodźców, tempo w jakim upływa czas, wszechobecna rywalizacja i konieczność adaptacji – wszystko to powoduje, że życie społeczne jest dziś pełne lęków i obaw. Alkohol staje się często próbą ucieczki od nich.

W przypadku niepodjęcia działania, jakim jest terapia leczenia alkoholizmu osoba chora wywiera coraz silniejszy wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Z jednej strony prowadząc do wykluczenia społecznego, konfliktów rodzinnych, możliwości utraty pracy – co z kolei prowadzi do problemów finansowych i pogłębienia problemów rodzinnych. Z drugiej strony przyczyny choroby pogłębiają się, prowadząc do coraz poważniejszych konsekwencji społecznych. Osoba uzależniona staje się toksyczna i ma negatywny wpływ na osoby zarówno z bliskiego jak i dalekiego otoczenia. Najpoważniejsze konsekwencje jednak dotyczą bezpośrednio chorego. Zaczynając od problemów zdrowotnych jak marskość wątroby, zapalenie żołądka, niedożywienie, wyniszczenie, uszkodzenie układu nerwowego, zanik mięśni i zaburzenia psychiczne – skutki są widoczne przede wszystkim w psychice, ponieważ alkohol wywiera znaczny wpływ na mózg.

Zmiana zachowania po wypiciu alkoholu jest widoczna u niektórych osób już po wypiciu jednego trunku. Poprawa nastroju, większa pewność siebie czy rozluźnienie to jedne z najbardziej powszechnych zmian zachowania. Alkohol sprawia, że nawet najcichsze i spięte osoby stają się głośne, radosne i pomysłowe. Chwila przyjemności może się jednak zamienić w długie lata cierpienia i nieodwracalne zmiany w psychice. Problem zaczyna się wtedy, gdy alkohol staje się lekiem na problemy, smutki i sposobem na dobry humor.

Alkoholicy wciągają w nałóg małżonków, dzieci, rodzeństwo, rodziców i innych krewnych.

Dzieci wychowujące się w domu, gdzie najważniejsza jest butelka, doświadczają ciągłego stresu, strachu przed własnym rodzicem, ale także mogą mieć zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Zmiany psychologiczne i zamknięcie w patologicznej przeszłości mają wpływ na późniejszy, zniekształcony obraz rzeczywistości, która jest w nieświadomy sposób oceniana przez pryzmat dzieciństwa.

Małżonkowie i dzieci osoby uzależnionej od alkoholu albo rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie, albo rezygnują z nadziei na lepsze życie. Współuzależnienie to bardzo krzywdzący proces. Niszczy poczucie własnej wartości, obniża pewność siebie, a także ma wpływ na życie w poczuciu kłamstwa i winy. Cierpienie całej rodziny widać wyraźne przyglądając się zjawisku jakim jest zaprzeczanie. Członkowie rodziny wpadają w spiralę manipulacji. Żyją w przekonaniu, że alkoholizm członka rodziny jest pod kontrolą i że nie potrzebują pomocy. Tak jednak niestety nie jest.

Rodzina z problemem alkoholowym czuje się napiętnowana, co wzbudza tendencję do unikania ludzi lub do sprawowania nieustannej kontroli nad sytuacjami, w których się znajduje. U wielu domowników pojawia się też poczucie krzywdy, które powstaje, gdy członek rodziny pod wpływem sytuacji domowych przeżywa dotkliwe cierpienia, poczucie bezsilności, bezradności, niesprawiedliwości i burzenia porządku osobistego.

Jak wyjść z alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i w pełni możliwym do zrealizowania jedynie przy współpracy chorego.

Tak, jak w przypadku każdego rodzaju uzależnienia, podstawą do rozpoczęcia leczenia jest uświadomienie sobie wagi problemu przez osobę, której on dotyczy. W praktyce jest to bardzo trudne. Osoba uzależniona stosuje wobec siebie i otoczenia system iluzji i zaprzeczeń. Nie potrafi przyznać się przed samą sobą, że straciła kontrolę nad alkoholem, nawet będąc świadomym zagrożeń z tym związanych. Dlatego pomoc alkoholikowi jest skuteczna, dopiero gdy ten uświadomi sobie swój problem.

Pierwszą fazę leczenia stanowi detoksykacja, inaczej odtrucie, uwolnienie organizmu od toksyn alkoholowych. Jest to zarazem faza sprawdzająca siłę postanowień trzeźwiejącego alkoholika. Wiele osób już na tym etapie kończy terapię, nie chcąc do niej wracać.

Po odtruciu konieczne jest wsparcie psychoterapeuty. Psychoterapia alkoholików spełnia funkcje podtrzymujące i rekonstruujące.

Terapia społeczna jest zasadniczą terapią ułatwiającą „przywrócenie” alkoholika społeczeństwu. Niekiedy chorego poddawanego psychoterapii wspiera się jeszcze dodatkowo lekami ułatwiającymi odrzucenie alkoholu, hamującymi psychiczne lub somatyczne powikłania.

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Około 70% pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych efektów.

Wszelkie informacje dotyczące placówek leczniczych, pomocowych oraz terapeutycznych można uzyskać kontaktując się z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie drogą mailową oraz telefoniczną.

e-mail: komisja@kosakowo.pl
tel.: 692 943 433

Przewodniczący Komisji pełni również dyżury w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2005 roku. Zgodnie z definicją jest to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
• Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania – Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu.
• Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą – jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie.
• Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami.
• Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych – Szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie.
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Przemoc charakteryzuje działanie intencjonalne lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji.

Formy przemocy:
• przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
• przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
• przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
• inne zachowania – ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mają do dyspozycji m.in. szereg rozwiązań doraźnych. Wyróżnia się trzy formy działań:
• Interwencja, czyli działanie ad hoc podejmowane w wyniku nagłej potrzeby. Będzie to najczęściej interwencja policji lub odpowiednich służb czy instytucji.
• Wsparcie, to również środek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejszą formą jest wsparcie emocjonalne, którego celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewności, że nie jest się samotnym i bezradnym. Bardzo często wsparcia udzielają osoby pracujące w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin uwikłanymi w przemocową sytuację. Można również skorzystać ze wsparcia grupowego.
• Terapia. Jak podaje PARPA to „zaplanowany, zwykle długofalowy proces pracy, oferowany osobom, które mają zagwarantowane względne bezpieczeństwo, jednak nie są w stanie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczania przemocy”.

Warto pamiętać, że to sprawca powinien podjąć kroki, zmierzające do zmiany swojego zachowania. Osoba doznająca przemocy musi przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Przekonanie, że to od niej zależy postępowanie sprawcy – jest iluzją.

Wracając do działań interwencyjnych, nie można przy nich zapominać o procedurze „Niebieskie Karty”, która stanowi obecnie trzon podejmowanych działań, których celem jest zaprzestanie przemocy. Od 1998 r. procedura „Niebieskie Karty” była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji przez policjantów. Od 2004 roku działania zostały rozszerzone i sprecyzowane. Na mocy wprowadzonej ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie Karty” obejmuje, od tego czasu, ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza, a podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Wiele osób doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację. Trzeba jednak pamiętać, że: Nic nie usprawiedliwia przemocy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!

Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić.

Pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy.
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu.
• Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
• Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania.
• Masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne.
• Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym co się dzieje w domu.
• Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.
• Masz prawo popełniać błędy.

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE nikt nie ma prawa do Ciebie mówić, że:
• nic ci nie wolno,
• nie masz do niczego prawa,
• nic nie jest Twoje,
• wszyscy wiedzą, że jesteś wariatką,
• masz duże szczęście, że jestem z Tobą.

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręconych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem?……Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów – narzucania woli, braku zgody na kompromis, manipulacji, wywierania wpływu, poniżania, ośmieszania, izolowania, deprecjonowania, wykorzystywania, wymuszania.”

(Michalska, Jaszczak-Kuźmińska, 2014)
http://www.niebieskalinia.org/sprawdz-przemocwww.niebieskalinia.infowww.parpa.plhttps://www.gov.pl/…/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob…https://stopuzaleznieniom.pl/…/przemoc-w-rodzinie…/
„ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc” Katarzyna Michalska, Dorta Jaszczak-Kuźmińska (2014)

Wyróżniony wpis

Działania w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”

W dniu 22 lutego br. w godz. 9:00-15:00 podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, przebywający w prowadzonej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne placówce – schronisko dla bezdomnych w Gdyni, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, nt. niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, zajęciach kulinarnych i dietetycznych.

Szkolenie jest organizowane przez Bank Żywności w Tczewie, w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”, w którym bierze udział Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni w partnerstwie z Bankiem Żywności w Tczewie. 

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 marca 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Wyróżniony wpis

Wychowywać to kochać i wymagać 👨‍👩‍👧‍👦

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi rekrutację wśród rodziców na rozpoczynające się na przełomie lutego i marca zajęcia:
SZKOŁA DLA RODZICÓW — WARSZTATY ON-LINE

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: asystenci.gops@kosakowo.pl

Wyróżniony wpis

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej prowadzi działania z zakresu:

 • Świadczeń „500+”
 • świadczeń „Dobry Start”
 • Karty Dużej Rodziny
 • Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej

mgr Joanna Smolak – pracownik biura

mgr Alicja Wawrzyniak – pracownik biura

tel. (58) 732 50 16

ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo

Wyróżniony wpis

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Alkoholizm cz.1 -czym jest i jak do niego dochodzi?

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu.

Alkoholizm – czyli uzależnienie od alkoholu dużo się o nim słyszy, ale czy wiemy co to za choroba?

Zacznijmy może od początku…

Czym jest alkohol i jak wpływa na organizm?

Pierwsze przekazy o warzeniu i spożywaniu alkoholu pochodzą z ok. 4000 r. p.n.e., z terenów Mezopotamii. Piwo spożywali starożytni Egipcjanie, którzy przejęli technologię jego warzenia z Babilonii. Z kolei Grecy dokonał pierwszej destylacji alkoholu. Wino powędrowało z Grecji do Rzymu, a z Rzymu zostało zaszczepione już na dalsze terytoria lądu europejskiego.

Alkohol etylowy (etanol), bo to z niego powstaje spożywany przez nas alkohol, to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH, jest cieczą lżejszą od wody, przeźroczystą, o charakterystycznej woni i piekącym smaku. W normalnych warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny, w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila. Etanol spożywczy jest otrzymywany w wyniku fermentacji naturalnych produktów, na przykład pszenicy, żyta czy kukurydzy.
Wchłanianie alkoholu rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu go do organizmu, w jamie ustnej. Już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go wykryć we krwi. Szybkość wchłaniania zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj w ciągu 15 minut nasz organizm wchłania 50% spożytego alkoholu. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 godziny. Proces metabolizowania alkoholu ( czyli rozkładania i usuwania z organizmu) przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania. Śmiertelna dawka alkoholu u dorosłych to 5–8 g na 1 kg masy ciała, u dzieci 3 g/kg.

Alkohol osłabia serce, obniża odporność, prowadzi do zaników pamięci i bezwiednego drżenia mięśni. Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. Sztandarowymi przykładami chorób związanych z piciem są: marskość wątroby oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Wiec wiemy już co to jest alkohol, a co to jest uzależnienie i jak do niego dochodzi?

Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku: uzależnienie (drug dependence) jest to stan psychiczny (niepohamowana potrzeba przyjmowania alkoholu, pragnienie jego zażycia „za wszelką cenę” staje się głównym celem życia), a niekiedy także fizycznym (organizm przyzwyczaja się do alkoholu i uzależnia od niego), wynikającym z interakcji pomiędzy organizmem, a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Pojęcie alcoholismus chronicum w roku 1849 wprowadził Magnus Huss i od tego czasu było podejmowanych wiele prób zdefiniowania tego zaburzenia. Termin „uzależnienie” używany jest wieloznacznie, a mechanizm jego powstawania nie jest do końca wyjaśniony. Na pewno nie ma znaczenia rodzaj spożywanego trunku – człowiek nie uzależnia się od konkretnego piwa, wina, wódki, whisky czy koniaku, ale od zawartego w tych napojach alkoholu.
Za kryteria umożliwiające określenie uzależnienia uznaje się najczęściej zachowania, które stają się nawykowe (są częste, powtarzalne, regularne i standardowe).
Regularne spożywanie napojów alkoholowych, nawet w małych dawkach, prowadzi do silnego uzależnienia, które w przypadku odstawienia alkoholu wywołuje szereg różnych dolegliwości.

W 1960, prekursor badań nad alkoholizmem, amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby. Wykazał on, że istnieje schemat powstawania i narastania uzależnienia, który podzielił na cztery etapy:

 • Pierwszy – to picie towarzyskie. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany, takie jak lęk i pomaga uciec od rzeczywistości. Podczas tego etapu wzrasta tolerancja na alkohol.
 • Drugi – to tzw. faza ostrzegawcza. Jej początek sygnalizują: niespotykane dotąd zachowania, poczucie winy, rozwój tolerancji alkoholowej oraz pojawienie się luk pamięciowych (palimpsestów). Na tym etapie osoba uzależniona jest jeszcze w stanie ukryć
  przed otoczeniem swoje problemy alkoholowe.
 • Trzeci- to faza utraty kontroli nad piciem. Już pierwszy kieliszek powoduje chęć sięgnięcia po kolejny. W tej fazie alkoholicy podejmują liczne próby okresowej abstynencji, zmiany modelu picia, okoliczności spożywania alkoholu, a nawet zmiany otoczenia. Nieudane próby kontroli nad piciem stanowią początek wchodzenia w alkoholizm. Na tym etapie następuje zwykle zerwanie więzi towarzyskich i rodzinnych. Codzienne picie staje się oczywistością i nawykiem.
 • Czwarty – to picie przewlekłe, które zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów. Na tym etapie tolerancja alkoholu gwałtownie spada. Alkoholik upija się natychmiast.. Pojawiają się coraz głębsze zmiany w organizmie. Lęki, drżenia i tym podobne przypadłości powodują, że nawet będąc trzeźwym alkoholik nie jest w stanie wykonywać prostych czynności.

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, Sejm PRL przyjął dnia 28 października 1982 ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), która zezwala sądowi zobowiązać chorego do leczenia.

Alkoholizm powoduje problemy rodzinne oraz trudności w środowisku zawodowym. Jest zjawiskiem o wieloczynnikowych uwarunkowaniach, co sprawia, że zarówno profilaktyka, jak i jego leczenie stanowią prawdziwe wyzwanie dla cywilizacji, a sam alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Alkohol jest też zakorzeniony w kulturze i obyczajowości wielu krajów, co sprawia, że istnieje niestety przyzwolenie społeczne na jego nadużywanie.

B. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

Bohdan Tadeusz Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

https://zywienie.abczdrowie.pl/etanol
www.psychologia.edu.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm

https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/10-a/30-alkohol

Wyróżniony wpis

⚠️ Seniorze ruszyły zapisy na szczepienia COVID-19 Gmina Kosakowo pomoże Ci w transporcie do ośrodka NZOZ Kosakowo

Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80. roku życia. 22 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób mających powyżej 70 lat.


📄 Na szczepienie można zapisać się:
• telefonicznie 798-816-649 lub samodzielnie w punkcie opieki zdrowotnej NZOZ Kosakowo,
• drogą elektroniczną,
• poprzez Internetowe Konto Pacjenta (niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego),
• poprzez ogólnopolską infolinię (pod numerem 989).


Gmina Kosakowo zorganizuje również specjalny transport do punktu szczepień NZOZ Kosakowo dla osób niepełnosprawnych (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami) i/lub mających ograniczone możliwości skorzystania z własnego dojazdu. Do tego celu zostaną przeznaczone pojazdy dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy te o umówionej godzinie będą przywoziły i odwoziły osoby, które zdecydują się przyjąć szczepionkę.


☎️ Ważne numery:
• W sprawie zapisu na szczepienia- tel. 798-816-649 (NZOZ Kosakowo)
• W sprawie bezpłatnego transportu -tel. 797-098-918 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie)
• W koordynacji działań i udostępnianiu transportu – tel. 58 660 43 36, kom. 664 928 121 (Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego).

ulotka informacyjna str. 1
ulotka informacyjna str. 2
Wyróżniony wpis

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie w przypadku potrzeby złożenia Wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu informujemy, że do państwa dyspozycji pozostają trzy punkty, w których taki wniosek może być oddany:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo (w godzinach pracy Urzędu)
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS)
• Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie ul. Żeromskiego 53, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS, podczas posiedzeń oraz pełnionych przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i zaadresowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szczegółowym opisem problemu i czasu jego trwania, zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy) oraz pozostawić dla Komisji również numer kontaktowy do siebie.

▶️

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie GKRPA w Kosakowie, ul Żeromskiego 53.

▶️

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem 692 943 433, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.

Wyróżniony wpis

Pomóż zaLOGOwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Rok 2021, to rok wielu planowanych zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Chcemy się zmienić dla Państwa i z Państwa udziałem. Jedną z takich pierwszych, planowanych modyfikacji, jest unowocześnienie naszego znaku graficznego. Dlatego od dnia dzisiejszego (11.01.21 r. godz. 9:00), aż do piątku (15.01.21 r. godz. 22:00) oddajemy w państwa ręce ankietę, a w niej trzy propozycje nowego logotypu dla GOPS Kosakowo. Chcemy, aby to Państwo podjęli decyzję, i pomogli nam wybrać nasz nowy znak graficzny.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania swojego głosu.

🗳

Poniżej zamieszczamy link do ankiety i niezależnie od niej publikujemy wspomniane propozycje, aby mieli Państwo szanse zapoznać się z nimi przed oddaniem swojego głosu.

https://www.survio.com/survey/d/W0R6C4X7P6L9T3Y9C

Propozycja nr 1
Propozycja nr 2
Wyróżniony wpis

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Pomoc Społeczna

Mimo, że tradycja opieki społecznej w Polsce sięga początków XII wieku i wiąże się z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a pierwsze wzmianki o zorganizowanych formach pomocy dotyczą już XVII wieku, instytucja pomocy społecznej nigdy nie znajdowały się w centrum polskiej polityki. Dopiero po pierwszej wojnie światowej w konstytucji znalazł się zapis, że „każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”. Uchwalenie przez Sejm Ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej dało w Polsce początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność została zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych.
Ustawa ta przetrwała ponad pół wieku.
Wracając do braku zainteresowania tematem pomocy społecznej, to mógł on w tym okresie wynikać z faktu, że od samego początku funkcjonowania pomocy społecznej pojawiały się głosy o szybkim zaniku tej instytucji, czy też o przejęciu jej roli przez dynamiczniej rozwijające się instytucje.
W okresie międzywojennym, a potem w latach 1945-1990 opieka społeczna przechodziła różne przekształcenia, a w latach sześćdziesiątych została podporządkowana strukturom służby zdrowia.
Rok 1970 wprowadził zarys obecnych struktur. Utworzono zespoły opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi działami pomocy społecznej. Działalność ich polegała na udzielaniu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowiskowej i koordynacji działań.
Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Wyłączono „opiekę społeczną” z zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „pomoc społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 r. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrzebom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy poradnictwa. System pomocy społecznej objął pomoc środowiskową oraz instytucjonalną. Ustawa określiła zadania organów administracji rządowej i samorządowej.
W dzisiejszych czasach pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, ale też umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych*, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powołane w tym celu Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą szereg zadań, które w przyszłości pozwolą takim jednostkom się usamodzielnić oraz umożliwią im integrację ze środowiskiem.
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej starają się również wprowadzać działania zapobiegające powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. W wielu przypadkach taka pomoc udzielana jest na zasadach współdziałania, aby mobilizować osoby potrzebujące do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Pomimo ponad 100-letniej tradycji, wielu przemian i wzrastającej złożoności struktur, które mają dotrzymywać kroku rosnącym potrzebom mieszkańców, rozwój pomocy społecznej w Polsce jest daleki od stanu, który można by określić mianem końcowego. Zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne powodują, że Ośrodki Pomocy Społecznej nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim potrzebom mieszkańców.
Mimo nie zawsze sprzyjających warunków i możliwości Pomoc Społeczna w Gminie Kosakowo ciągle się rozwija i doskonali standardy prowadzonych przez siebie usług, realizując działania, których głównym celem jest pomoc i wsparcie mieszkańców Gminy Kosakowo.

*Trudne sytuacje życiowe to w tym przypadku okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.

M.Brenk-K.Chaczko-R.Pląsek, 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce.
Majka Łojko, Pomoc Społeczna Wczoraj I Dziś. Nowe Wyzwania – Stare Problemy.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.poz. 1876 z późn. zm.)
https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce?fbclid=IwAR01tFx6jq1DhsliRcTTj3nmeMxOMdHO2Vym7iBDzceT6kHVJHjh-U-zzMs

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub kierownik.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 lutego 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – ogłoszenie

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – kwestionariusz

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zatrudni na stanowisko INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI na zastępstwo

(w wymiarze ¾ etatu)


I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, kadr, samorządu terytorialnego;
  f) znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, ProgMan;
  g) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  b) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  c) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
  d) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
  e) umiejętność pracy w zespole,
  f) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 4. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 5. księgowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. sporządzanie list płac osobowych i nieosobowych,
 7. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych,
 8. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, oraz innej dokumentacji ubezpieczeniowej
 9. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,
 11. sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 12. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych.
 13. sporządzanie dokumentacji do GUS,
 14. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o prace i umów cywilno – prawnych,
 15. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 16. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
 17. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 18. ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 19. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 20. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 21. sporządzanie dokumentacji dot. podatku dochodowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 23. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 24. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności,
 25. Współpraca z Główną Księgową w zakresie obowiązków służbowych
 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.
  III. Dodatkowe informacje:
  Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), umowa na czas nieobecności pracownika (minimum 1 rok).
  IV. Wymagane dokumenty:
 27. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 28. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 29. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 30. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 31. kserokopie świadectw pracy,
 32. referencje,
 33. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 34. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  V. Miejsce i termin składania ofert:
 35. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy stanowiska „inspektor ds. księgowości – na zastępstwo”.
 36. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 37. O terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 38. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji nr GOPS.K-1100-1/20 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.
 39. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. (58) 620-82-02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 40. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie niniejszą procedurę i zostanie wybrany zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.
 41. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postepowania w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok – kwestionariusz

Wyróżniony wpis

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również w gminie Kosakowo

Starostwo Powiatowe w Pucku informuje, że w 2021 na terenie powiatu puckiego będą funkcjonowały następujące punkty, w których osoby uprawnione będą mogły otrzymać nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00, natomiast we wtorki w czwartki w godzinach 12.00-16.00,
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania przyjmowanie interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu puckiego jest zawieszone. Udzielanie pomocy prawnej możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku
  telefon: 508 111 373,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie
  telefon: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie
  telefon: 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

http://powiat.puck.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-puckiego-w-2021-roku/?fbclid=IwAR1B1O5RInKwjK_xLf2VKvCXAY8Xc8Zfhla1sUE0ST-SZkOki-J2yDU0qC4

Wyróżniony wpis

Komunikaty Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa”

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.  skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

osoba z niepełnosprawnością

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

Źródło: www.gov.pl

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2021 roku

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

,,ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE”

Wyróżniony wpis

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021 -2027

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/298/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027, który stanowi, długofalowy plan prowadzenia polityki społecznej w gminie. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie  do 10 grudnia 2020 r. w formie:

Zbieranie uwag i opinii w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej)  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do  10 grudnia 2020 r.  (obowiązuje data wpływu).

Formularze są dostępne do pobrania pod adresem: bip.kosakowo.pl w zakładce ogłoszenia oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo)

Wypełnione formularze można dostarczać:

 • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo), w godzinach urzędowania,
 • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@kosakowo.pl 

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027 jest dostępny:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Kosakowo (bip.kosakowo.pl);
 • na stronie Urzędu Gminy Kosakowo (www.gminakosakowo.pl);
 • na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (www.gops.kosakowo.org);
 • oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie po 10 grudnia 2020 r. oraz z datą wpływu po dniu 10 grudnia 2020 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

Wyróżniony wpis

Gmina Kosakowo zachęca mężczyzn do udziału w akcji I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

W dniach 1 – 7 grudnia 2021 r. obchodzony będzie I Pomorski Tydzień Białej Wstążki. To część międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie zachęca mężczyzn, mieszkańców Gminy Kosakowo, do udziału w akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki, która wyraża sprzeciw wobec przemocy.

„Wyrazimy w ten sposób nasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet
i zadeklarujemy, że zawsze będziemy reagować, kiedy będziemy świadkami takich zdarzeń.” – informuje Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – „Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 roku postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 roku w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę, który uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami.

Dajmy temu wyraz poprzez udział w I Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.”

Akcję na terenie województwa pomorskiego koordynują Fundacja Wschodzące Słońce, Fundacja Trzeźwość oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej.

Organizatorzy akcji zachęcają do przesłania wykonanego zdjęcia z przypiętą białą wstążką na Instagram lub adres mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce” (fundacja@wchodzaceslonce.org.pl).

Wyróżniony wpis

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco -rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Wartość projektu: 1.799.040,00 PLN.

Wyróżniony wpis

Wspieraj seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce  o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt. „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny i sąsiedztwa zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.


Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


Program adresowany jest do:

 1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
  z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
 2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

W ramach programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu  22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Pracownik ośrodka podaje datę i godzinę kontaktu seniora z infolinią oraz z imienia i nazwiska osobę udzielającą pomocy co będzie gwarantowało bezpieczne połączenie i usługę.

W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.
Więcej informacji na temat programu dostępnych na stronie internetowej:
https://wspierajseniora.pl/

Wyróżniony wpis

GOPS w Koskowie przechodzi na pracę zdalną

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 • Maksymalnie zostaje ograniczona  bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, emailowej)- w miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez adresy mailowe:
 • praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
 • asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
 • świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
 • dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,
 • Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

 • W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00,
 • Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.
Wyróżniony wpis

Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów – zwłaszcza do osób po 70. roku życia – o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Źródło: www.gov.pl

Wyróżniony wpis

Wznawiamy akcje! Potrzebne laptopy dla dzieci i młodzieży

W związku z narastającą pandemią koronawirusa oraz wprowadzaniem zdalnego nauczania w niektórych szkołach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje laptopów/komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 – Windows 10 dla dzieci i młodzieży do nauki zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Kosakowo pod numerami: 797098918, 797099394, 577676921.

Wyróżniony wpis

INFORMACJA

W DNIU 19.10.2020R. W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W ZWIĄZKU ZE SZKOLENIEM.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE, POD NUMER TELEFONU: 797098918

Wyróżniony wpis

Uwaga! Od soboty nowe obostrzenia.

Od 10 października 2020r. powiat pucki zostanie objęty strefą czerwoną.

Obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

Czerwona strefa  – maseczki

W strefie czerwonej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej – zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu.

Czerwona strefa – organizacja kongresów i targów 

W czerwonej strefie zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej).

Czerwona strefa – wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe w czerwonej strefie – zarówno te, które odbywają się na stadionach i boiskach (np. mecze piłki nożnej), jak i na polach golfowych, torach wyścigowych, na basenach, klubach fitness czy kortach tenisowych mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności.

Czerwona strefa  – wydarzenia kulturalne

W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych (takich jak koncerty czy spektakle) – zakaz ten dotyczy zarówno wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach, jak i w obiektach sportowych (również tych na otwartej przestrzeni), a także wydarzeń na świeżym powietrzu.

Czerwona strefa – kawiarnie i restauracje

W lokalach gastronomicznych znajdujących się w czerwonej strefie klienci, zarówno w ogródku, jak i w sali, muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, zakryte usta i nos musi  mieć również obsługa. Obowiązuje limit 1 osoby na 4 mkw, a prowadzenie działalności możliwe jest od 6 do 22. Ograniczenie to nie obowiązuje  w przypadku usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Czerwona strefa – aquaparki i baseny, siłownie i kluby fitness

W aquaparkach i na basenach w strefie czerwonej dopuszczalne jest 75 proc. obłożenia obiektu. Z kolei w siłowniach, klubach i centrach fitness obowiązuje limit 1 osoby na 10 m kw.

Czerwona strefa – wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak wesołe miasteczko, park rozrywki lub park rekreacyjny – nie ma przy tym znaczenia wielkość obiektu.

Czerwona strefa  – Kina

Kina w czerwonej strefie mogą działać, a obowiązuje limit 25 proc. obłożenia obiektu – widzowie muszą mieć zasłonięte usta i nos i siedzieć w odstępie co najmniej 1,5 m. 

Czerwona strefa – sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

W tej kwestii zasady w strefie czerwonej są identyczne, jak w pozostałych strefach: warunkiem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego lub leczenia uzdrowiskowego (również dzieci) jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Czerwona strefa – zgromadzenia

Zgromadzenia w strefie czerwonej mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 150 osób, a uczestnicy zachowują dystans 1,5 m i zakrywają usta i nos.

Czerwona strefa – kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, a uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem osób sprawujących kult). Jeśli odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m dystansu od innych osób i zakrywać usta oraz nos.   

Czerwona strefa  – wesela i inne uroczystości rodzinne

Wesela i inne uroczystości rodzinne mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 50 osób (z wyjątkiem obsługi).

Czerwona strefa – transport zbiorowy

W pojazdach transportu publicznego w strefie czerwonej zajęte może być 50 proc, miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Czerwona strefa – sklepy i handel

W strefie czerwonej zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych.

Czerwona strefa – salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Podobnie jak w innych strefach, w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu  w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Wyróżniony wpis

Nabór do szkoły dla rodziców!


W związku z planowaną jesienną edycją szkoły dla rodziców wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje wychowawcze zapraszamy do kontaktu pod nr. telefonu: 577 576 921 lub 797-099-394

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą. Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Wyróżniony wpis

Relacja z zajęć „Świetlicy Podwórkowej”

W sierpniu 2020, uczestnicy świetlicy podwórkowej w Gminie Kosakowo, wzięli udział w wielu bardzo atrakcyjnych wydarzeniach.

18 sierpnia dzieciaki wyruszyły do Komisariatu Policji w Kosakowie. Sam komendant Marcin Wittbrodt wyjaśniał na czym polega praca policjanta. Uczestnicy zwiedzili budynek policji, mogli zobaczyć też radiowozy policyjne. Później uczestnicy ruszyli do siedziby OSP w Kosakowie gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy przymierzając stroje i symbolicznie gasząc pożar.

W dniu 20 sierpnia Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „ Nasze Mechelinki” dzieci spędziły cały dzień na plaży w Mechelinkach, gdzie największą atrakcją były rejsy motorówkami po zatoce. Uczestnicy, mogli z bliska zobaczyć pobliską torpedownię. Szczególnie dziękujemy za umożliwienie zajęć na wodzie prezesowi stowarzyszenia „Nasze Mechelinki” który zorganizował dzieciakom wyjątkowo atrakcyjny dzień.

W następne spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach „Świetlicy podwórkowej”  zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo która  stworzyła dzieciom namiastkę rycerskiego turnieju. Jak zwykle, zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu, w pobliżu popularnej, kosakowskiej górki.  

Na zakończenie cyklu spotkań „Świetlicy Podwórkowej” dzieci udały się do Strefy Zoltar w Gdańsku. Po sportowej eskapadzie,wspólnie zjadły pizzę w lokalnej restauracji na terenie Gminy Kosakowo. Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom które włączyły się w uatrakcyjnianie zajęć świetlicowych. Szczególne podziękowania dla Pani Magdaleny Trzcińskiej oraz Patrycji Jankowskiej które przez całe wakacje opiekowały się i organizowały czas wolny dzieciom z naszej Gminy. Ze smutkiem żegnamy wakacje, po tak wielu pozytywnych doświadczeniach czekamy na kontynuacje projektu „Świetlicy podwórkowej”.

Julia Kerschke, uczennica SP w Mostach podzieliła się swoja pasją. W krótkim spotkaniu opowiedziała o ulubionych postaciach oraz wyjaśniła technikę tworzenia stroju Furry.

Wyróżniony wpis

Wycieczka do Adventure Parku w Gdyni

W dniu 30.07.2020r. miała miejsce wycieczka do Adventure Parku w Gdynii w ramach zajęć Świetlicy Podwórkowej organizowanych dzięki współpracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. W Świetlicy udział biorą dzieci, zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo. Dzięki zajęciom świetlicy podwórkowej,  a przede wszystkim dzięki osobom prowadzącym, uczestnicy mają szanse wziąć udział w wycieczkach, zajęciach sportowych czy zajęciach plastyczno technicznych.

Wyróżniony wpis

Zajęcia półkolonijne dla dzieci

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie organizują zajęcia półkolonijne pt. „Świetlica podwórkowa”. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lipca br. Uczestnikami są dzieci z terenu gminy Kosakowo, które w trakcie trwania projektu będą min. uczestniczyć w zajedziach sportowych, edukacyjnych itp. Dzieci będą miały również możliwość zwiedzić rożne zakątki gminy Kosakowo. Spotkania odbywają się podczas wakacji we wtorki oraz w czwartki w godz. 10.00-14.00W pomoc w realizacji projektu zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, która zaangażowała dzieci do wspólnych zabaw ruchowych oraz prac manualnych.

Wyróżniony wpis

DZIEŃ WOLNY

12 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie będzie nieczynny.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, najbliższy piątek (12 czerwca) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS Kosakowo w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia br. (sobota)

Wyróżniony wpis

Przemoc to nie jest sprawa prywatna! Doznajesz przemocy – ZADZWOŃ! Jesteś jej świadkiem – REAGUJ!

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

Poniżej znajdą Państwo przydatne wskazówki, informacje, linki i telefony.

Szczególnie przydatna aplikacja w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.Poradnik – OSOBISTY PLAN AWARYJNY

WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIE

800-120-002 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” czynny cała dobę)

telefoniczne dyżury prawników (22) 666-28-50 w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00

porada e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia@info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)

800-120-226 Policyjne Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (czynny 9.30-15.30)

+48 222-309-900 Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym (czynna cała dobę)

116-111 Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny 12.00-2.00)

800-12-12-12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny poniedziałek – piątek 8.15-20.00)

800-702-222 Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (czynna całą dobę).

KONTAKT na terenie Gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394

gops@kosakowo.pl

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Małgorzata Borek

Pracownicy socjalni:

Beata Stencel – rejon: Kosakowo, Pierwoszyno

Sylwia Marek – rejon: Dębogórze, Rewa

Jolanta Szyperska – rejon: Mosty, Suchy Dwór

Justyna Zawadzka – Wiśniewska – rejon: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Pogórze

Monika Wowk – rejon: Mechelinki, Pogórze

Komisariat Policji Kosakowo

ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo

tel. (58) 679-13-97

DZIELNICOWI:

asp.szt. Sławomir Chyła, tel. 723-636-478 – rejon: Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierowszyno, Rewa  

e-mail: dzielnicowy.kosakowo1@gd.policja.gov.pl

st.asp. Arkadiusz Kupczak, tel. 723-636-432 – rejon: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pogórze, Suchu Dwór

e-mail: dzielnicowy.kosakowo2@gd.policja.gov.pl

Paulina Chyła – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. nr 102 w Urzędzie Gminy
tel. 606 731 674

e-mail: alkpomoc@kosakowo.pl

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Sławomir Chyła – przewodniczący komisji, tel. 692 943 433

Jolanta Mojsiejuk – kierownik Referatu ds. Oświaty

Magdalena Dettlaff

Biuro mieści się w pok. 210, na II piętrze Urzędu Gminy,

tel. (58) 660 43 45,

e-mail oswiata@kosakowo.pl

oraz szkoły gminne:

„Lebkuchen i Sędziak” Lekarska Spółka Partnerska NZOZ „Kosakowo”
ul. Żeromskiego 51, 81-198 Kosakowo

e-mail: nzozkosakowo@wp.pl
tel. 58 679 13 23

 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Anna Pluciennik 509-264-636 – rejon- Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno.
 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Małgorzata Franiak 798-792-275- rejon- Suchy Dwór, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo.
Wyróżniony wpis

PFRON WSPIERA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W CZASIE PANDEMII

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl.

Z programu skorzystać mogą niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona co uniemożliwiło korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 min złotych. O wypłatę mogą starać się. nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie oniepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel, do kwoty 100 tys. zł.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w czasie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Wyróżniony wpis

Protokół porównania i oceny ofert

Kosakowo, 20.04.2020 r.

Protokół porównania i oceny ofert

Protokół porównania i oceny ofert na :

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 1. Postępowanie na zakup dostaw, usług i robót bu­dowlanych przeprowadzono na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosakowie – na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 póz. 1843 ze zm.).
 2. W dniu 06.04.2020r. zamieszczono ogłoszenie o zamiarze udzielania zamówienia na stronie internetowej zamawiającego oraz bip.kosakowo.pl,  tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
 3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 20.04.2020r. do godziny 1200 wpłynęły  2 oferty Wszystkie informacje zawarto w poniższej tabeli:
Wykonawca Cena za 1 godzinę Ilość godzin Razem brutto
CE LINGUA Sp z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków 35 zł 1440 50 400 zł
Spółdzielnia socjalna PRZYSTAŃ ul. Kwiatowa 36 84-122 Żelistrzewo 30 zł 1440 43 200 zł
 • Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 45 150 zł
 • Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone
  w ogłoszeniu  tj. ofertę firmy.:

Spółdzielnia socjalna PRZYSTAŃ

ul. Kwiatowa 36

84-122 Żelistrzewo

Zaakceptowała

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Małgorzata Borek

Wyróżniony wpis

Od 22 kwietnia zmieniamy organizację pracy w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, dostosowując się do wytycznych, informuję, iż od dnia

22 kwietnia 2020 r. do odwołania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zmienia dotychczasową organizację pracy:

pracownicy realizujący wskazane w Ustawie zadania, w szczególności sprawy
z zakresu pomocy społecznej, powinni realizować obsługę interesanta w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa klienta w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W dalszym ciągu wskazane jest kontaktowanie się:

ELEKTRONICZNE TELEFONICZNE POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO
epuap: portal emp@tia:e-mail:
pracownicy socjalni gops@kosakowo.pl
świadczenia rodzinne świadczenia.gops@kosakowo.pl
asystenci rodziny asystenci.gops@kosakowo.pl  
(58) 620-82-02
797-099-394
797-098-918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2B
81-198 Kosakowo

W każdym przypadku konieczności przyjścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, 
z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Przesyłki/dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Kosakowo
(w godz. 7.30-18.00).

Proszę  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Małgorzata Borek /-/

Wyróżniony wpis

Zmiany dot. wydawania żywności żywności w ramach POPŻ w kwietniu 2020 r.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu i ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, informujemy, że wydawanie żywności w kwietniu 2020 r. następować będzie przy zachowaniu środków ostrożności i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Osobom samotnym, niepełnosprawnym i innym, które są szczególnie narażone na zakażenie się, paczki żywnościowe zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r. przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pozostałym osobom będziemy wydawać paczki żywnościowe w tym samym miejscu (budynek dawnej poczty w Kosakowie, ul. Żeromskiego 53).

9 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godz. 8:00 – 15:00

10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godz. 8:00 – 14:00

Wszystkie osoby umówione zostały na określone godziny, w 15 minutowych odstępach, by uniknąć gromadzenia się na placu przed, jak i w samym budynku, przy zachowaniu zasad higieny i unikaniu bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami.
Na czas trwania epidemii podpis na kartotece składa pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego na podstawie prawnej art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będących mieszkańcami gminy Kosakowo.

Wyróżniony wpis

Potrzebne laptopy dla dzieci

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością pozostawania w domu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje laptopów/komputerów z systemem operacyjnym Windows7 – Windows10 dla dzieci do nauki zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 797098918, 797099394, 58 6208202.

Wyróżniony wpis

Skrzynka podawcza na dokumenty urzędowe – tu możesz zostawić list, deklarację, pismo

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu i ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, informujemy, iż przed wejściem do Urzędu Gminy Kosakowo znajduje się skrzynka podawcza, przeznaczona do składania urzędowych dokumentów, deklaracji i pism, w tym kierowanych do GOPS Kosakowo.

Uwaga: skrzynka nie jest przeznaczona do załatwiania spraw związanych z Ewidencją Ludności, Działalnością Gospodarczą CEiDG oraz Urzędem Stanu Cywilnego
(w tym dowody osobiste).

Dokumenty i korespondencję można pozostawiać w skrzynce podawczej
w godzinach 7.30 – 18.00 w dni powszednie.

Taka forma składania dokumentów NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji, NIE JEST przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów i zdalnego kontaktu
z Urzędem Gminy Kosakowo oraz GOPS Kosakowo.

Wyróżniony wpis

Bezpłatna porada psychologa – na wszelki wypadek

Być może przytłacza Cię atmosfera, której wszyscy doświadczamy w obliczu zagrożenia koronawirusem. Czujesz, że tracisz siłę i motywację w czasie, kiedy najlepiej zostać w domu i nigdzie się nie poruszać. Masz kłopoty z narastającą agresją, której rozładowanie dotknąć może rodzinę i najbliższych. Szukasz rozwiązania za pomocą używek?

Z takimi i nie tylko takimi problemami nie musisz zostać sama/sam!

Możesz skorzystać z bezpłatnej porady psychologa, który stanie obok Ciebie przed ścianą kłopotów i poradzi – na wszelki wypadek.

Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie:

58 620-82-02; 797-098-918; 797-099-394 (w godzinach pracy ośrodka),

albo napisz: gops@kosakowo.pl

Pracownicy GOPS przekażą dane kontaktowe psychologowi, który zadzwoni do każdej z potrzebujących wsparcia osób.

Możesz także skorzystać z nowej infolinii organizowanej przez WOT, która działa całodobowo i pomaga reagować na kryzys, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego: 800 100 102

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego

N

Wyróżniony wpis

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE OGRANICZA DOSTĘP DLA KLIENTÓW

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że
od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu GOPS w Kosakowie.

Zapraszamy do kontaktu:

ELEKTRONICZNEGO TELEFONICZNEGO POPRZEZ
OPERATORA
POCZTOWEGO
– epuap
– e-mail:
pracownicy socjalni gops@kosakowo.pl
świadczenia rodzinne świadczenia.gops@kosakowo.pl
asystenci rodziny asystenci.gops@kosakowo.pl  
(58) 620-82-02
797-099-394 797-098-918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2b
81-198 Kosakowo

GOPS PRZECHODZI W TRYB INTERWENCYJNY, TZN. PRIORYTET MAJĄ SPRAWY DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA KLIENTA. POZOSTAŁE NOWE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ PODJĘTE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA ZGODNIE Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ.

JEŻELI TO MOŻLIWE, NALEŻY OGRANICZYĆ OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO OŚRODKA I JEGO PLACÓWEK I ZAŁATWIĆ NIEZBĘDNE SPRAWY URZĘDOWE DROGĄ TELEFONICZNĄ BĄDŹ ELEKTRONICZNĄ

Wyróżniony wpis

APELUJEMY O OGRANICZENIE WIZYT W GOPS DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na uwadze zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie wprowadza działania organizacyjne określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Wyróżniony wpis

KORONAWIRUS – podstawowe informacje

W związku z potwierdzeniem kolejnych przypadków koronawirusa
w Polsce podajemy podstawowe informacje.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty
i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Sprawdzaj komunikaty:
Głównego Inspektora Sanitarnego – kliknij tutaj
Państwowego Zakładu Higieny – kliknij tutaj
Ministra Zdrowia – kliknij tutaj
Ministra Spraw Zagranicznych – kliknij tutaj

Zalecenia:
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, UMÓW TELEFONICZNIE wizytę u lekarza pierwszego kontaktu lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, a następnie powiadom o tym TELEFONICZNIE powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
w Pucku.

Infolinia NFZ 800 190 590

Telefon w godz. 8.00 -15.30 Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Pucku 58 673 03 41

Telefon alarmowy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej tylko po godzinie 16-tej – dla służb powiadamiania alarmowego lub w przypadku prawdziwego zagrożenia zdrowia lub życia
telefon alarmowy (+48) 507 159 482

www.gov.pl/koronawirus

Wyróżniony wpis

Szukamy kandydatów do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Gminy Kosakowo do wzięcia udziału w programie:


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020”.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu codziennym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulowaniu do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • umożliwieniu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są
o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenia jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo  w godzinach pracy ośrodka.

Karta zgłoszenia do pobrania: https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676, w formie papierowej dostępne są w siedzibie GOPS Kosakowo.

W sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć, prosimy o kontakt telefoniczny (58 620-82-02,  797-098-918 lub 797-099-394)

Przewidywana liczba uczestników Programu: 6 osób, w tym 3 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 3 ze znacznym.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyróżniony wpis

Informacja dotycząca wydawania żywności w ramach POPŻ

Miejsce: Kosakowo – budynek dawnej poczty, ul. Żeromskiego 53
Terminy w 2020 r.:

 1. 6 luty 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 7 luty 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 2. 5 marzec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 6 marzec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 3. 8 kwiecień 2020 r. (środa) w godz. 9.00 – 15.00 i 9 kwiecień 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00
 4. 7 maj 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 8 maj 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 5. 4 czerwiec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 5 czerwiec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 6. 16 lipiec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 17 lipiec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00

TERMINY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Wyróżniony wpis

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  1. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Trójmieście  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   1. fasola biała 3,2 kg,
   1. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   1. buraczki wiórki 1,05 kg,
   1. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   1. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  1. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  1. ryż biały 3 kg,
  1. kasza gryczana 1,5 kg,
  1. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  1. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  1. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  1. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  1. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 8. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 9. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością dla osób dorosłych i dzieci– podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2020 roku

Wyróżniony wpis

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 • Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • Pomoc żywnościowa trafiła do 367 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.
 • Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •    17, 44750 ton żywności;
 • 2 450 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 • W ramach Podprogramu 2018 dla  367 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników

• Żywieniowe – 2 spotkanie dla 2 uczestników

• Kulinarne – 2 spotkanie dla 4 uczestników

• Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Wyróżniony wpis

Informacja o bilansie GOPS za 2018 r.

Informacja o bilansie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie za 2018 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo w zakładce jednostki organizacyjne- pomoc społeczna.

Wyróżniony wpis

TELEOPIEKA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gops.png

Wójt Gminy Kosakowo przypomina, że od 2015 r. na terenie gminy funkcjonuje Teleopieka. W ramach Teleopieki I generacji – telefony linii stacjonarnej lub komórkowej – są wyposażone w bezprzewodowy nadajnik alarmowy („czerwony przycisk alarmowy”). Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu. Wciśnięcie „czerwonego przycisku alarmowego” powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Operacyjno – Alarmowym bez względu na porę dnia lub nocy. Pracownik centrum ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kosakowo, m.in. osoby powyżej 60 r.ż., samotne, niepełnosprawne, niesamodzielne, schorowane, przebywające w domach rodzinnych same przez wiele godzin mogą skorzystać nieodpłatnie z usługi Teleopieki, całość kosztów ponosi gmina.

Realizacją usługi Teleopieki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • osobiście w siedzibie GOPS w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2B w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00,
 • telefonicznie: (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394.

„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-02

tytuł projektu: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Gmina Kosakowo oświadcza, że utworzono 30 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, które istnieją po zakończeniu realizacji projektu:

– W Klubie Seniora w Kosakowie: utworzono 30 miejsc.

Jednocześnie Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie czasu 37 miesięcy od 01.12.2023 r.

Wszystkie miejsca usług społecznych będą utrzymane przez okres minimum do dnia 31.12.2026 r.