➡ Na trzeźwo widać lepiej

▶

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.Wynika to przede wszystkim z ich rozmiaru. Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

▶

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu

▶

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osobę bliską warto zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby skorzystać z procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

▶

Osoby uzależnione i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Pomocy Rodzinie w Kosakowie.

▶

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln.) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. Na skutek nadużywania alkoholu znacząco zwiększyła się umieralność Polaków w młodym i średnim wieku. W latach 2002-2017 przedwcześnie zmarło z tego powodu około 110 tys. Polaków: 89 tys. mężczyzn oraz 18 tys. kobiet powyżej 20. roku życia. W analizach tych uwzględniono dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące Polski. Z danych Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2019 roku wynika, że statystyczny Polak spożywa 9,78 litrów czystego alkoholu rocznie. W roku 2019 spożycie trunków wysokoprocentowych (wódka, whisky) wzrosło w porównaniu z rokiem 2017 o 0,4 litra (w stężeniu 100% alkoholu), a piwa spadło o 1,4 litra. Nowym trendem związanym ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa jest problem nadużywania alkoholu przez osoby starsze. W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku wśród mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 60. roku życia, odsetek osób sięgających często po alkohol wyniósł 4,1%. Główną przyczyną sięgania przez seniorów po alkohol jest poczucie osamotnienia. Istotnym parametrem wpływającym na wielkość spożycia jest stan cywilny. Osoby owdowiałe lub po rozwodzie częściej niż pozostałe (stanu wolnego lub w stałych związkach) udzielały odpowiedzi wskazujących potencjalnie na istnienie problemu. Poczucie osamotnienia jest istotnym czynnikiem sprzyjającym uzależnieniom.

▶

Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: kancelaria@kosakowo.pl

tel.: 692 943 433

Punkt Pomocy Rodzinie w Kosakowo

Kosakowo, ul. Żeromskiego 53;

mail: profilaktyka.gops@kosakowo.pl

tel.: 798 980 338

Pomarańczowa Linia – program polegający na profesjonalnym pomaganiu dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania.

mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

tel.: 801 14 00 68


http://pomaranczowalinia.pl/

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

https://116111.pl/

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

mail: aa@aa.org.pl

tel.: 801 033 242

https://aa24.pl/pl

Wykaz placówek leczenia uzależnień

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa#ŚwiatowyDzieńTrzeźwości