Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej realizuje w partnerstwie projekt:
„Aktywny Powiat Pucki – Edycja II”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa określony we wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPPM.06.01.02-22-0048/17

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Lokalną Grupą Działania Małe Morze-Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

Więcej in formacji na stronie Centrum Integracji Społecznej w Pucku:
http://cispuck.pl/aktywny-powiat-pucki-edycja-ii/