Kosakowo, 08.03.2013 r.

 

GOPS.K-320-1/13                                                                           

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

 

            W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie              o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia rekrutacji do VI edycji Projektu „Idę do pracy”.

 1. Rekrutacja odbyć się ma w siedzibie GOPS w Kosakowie w dniach od 21.03.2013 r.    i nie dłużej niż do 04.04.2013 r.
 2. Rekrutację przeprowadza psycholog.
 3. W procesie rekrutacji należy przeprowadzić analizę skierowanych przez pracowników socjalnych potencjalnych uczestników projektu.
 4. Zadaniem psychologa będzie zaproponowanie na posiedzeniu Zespołu Projektowego liczbę 20 uczestników, wraz z listą rezerwową 5 osób, które wg niego spełniają wymagania do uczestnictwa w projekcie.
 5. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać w szczególności:
 • Diagnozę potrzeb uczestników,
 • Przeprowadzone testy,
 • Kryteria analizy potencjalnego uczestnika projektu,
 • Wstępne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego.
 1. Wymagania dla osoby prowadzącej rekrutację:
 • Zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1,
 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedstawioną przez koordynatora projektu,
 • Spotkania indywidualne w procesie rekrutacji mają obejmować nie mniej niż 15 godz. zegarowych.
 1. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów            w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Mile widziane zatrudnienie doradcy zawodowego do procesu rekrutacji.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: gops@kosakowo.pl; gops.kosakowo@wp.pl lub na adres Biura Projektowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B,        81-198 Kosakowo w terminie do 15.03.2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik     nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /58/ 620-82-02, w. 25 lub /58/ 735-46-27 w dni robocze w godzinach od 8.00 – 15.00. Osoby do kontaktu: Ariana Pienczke.

GOPS w Kosakowie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku          i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty            w rozumieniu art. 66 kc.                                  

Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 19.03.2013 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy.                                                           

                         

Ariana Pienczke

Koordynator Projektu

Kierownik GOPS

 

 

Załącznik nr 1

 

Nr  postępowania: GOPS.K-320-1/13          miejscowość……………….. data……………

 

OFERTA CENOWA

 Przeprowadzenie rekrutacji do VI edycji Projektu „Idę do pracy”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

                     w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00:

Firma …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adres, nr telefonu …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szacuje wykonanie zamówienia na szkolenie jak poniżej.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i wynosi:

 

Netto ……………………… (słownie) ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                            ……………………………………….

Podpis osoby/ osób upoważnionej/nych