Archiwa autora: admin

Zajęcia półkolonijne dla dzieci

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie organizują zajęcia półkolonijne pt. „Świetlica podwórkowa”. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lipca br. Uczestnikami są dzieci z terenu gminy Kosakowo, które w trakcie trwania projektu będą min. uczestniczyć w zajedziach sportowych, edukacyjnych itp. Dzieci będą miały również możliwość zwiedzić rożne zakątki gminy Kosakowo. Spotkania odbywają się podczas wakacji we wtorki oraz w czwartki w godz. 10.00-14.00W pomoc w realizacji projektu zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, która zaangażowała dzieci do wspólnych zabaw ruchowych oraz prac manualnych.

DZIEŃ WOLNY

12 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie będzie nieczynny.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, najbliższy piątek (12 czerwca) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS Kosakowo w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia br. (sobota)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Kosakowo, dnia 29.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

została wybrana Pani Kamila WIATRAK, zam. MRZEZINO.

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka ukończyła studia i uzyskała tytuł licencjata w specjalności finanse
i ubezpieczenia oraz tytuł magistra w specjalności finanse przedsiębiorstw i controlling. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości. Spełnia wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Kierownik GOPS w Kosakowie

Ariana Pienczke

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM  OŚRODKU POMOCY  SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 2. korzystanie z praw publicznych
 3. pełna zdolność do czynności prawnych
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślne przestępstwo skarbowe
 5. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego
 6. znajomość obsługi komputera – znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, Wolter-Kluwer (ProgMan), sprzętu biurowego

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. dyspozycyjność,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 2. księgowanie,
 3. sporządzanie list płac,
 4. dokonywanie przelewów,
 5. rozliczanie wyciągów bankowych,
 6. prowadzenie dokumentacji księgowej ZUS, GUS, US,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops.kosakowo@wp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GOPS-u:  81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 2B z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent ds. księgowości”

w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.  Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie
Ariana Pienczke

Badanie ilości osób bezdomnych

W nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. w gminie Kosakowo odbędzie się ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych, w którym wezmą udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Straży Gminnej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób bezdomnych w gminie oraz wskazanie miejsc, w których przebywają. GOPS w Kosakowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje proszę zgłaszać do 21 stycznia br. pod numerami telefonów GOPS: /58/ 620-82-02 oraz 884-024-535

Zaproszenie

W imieniu PCPR w Pucku, Stowarzyszenia ALVIK oraz Instytutu Żywienia i Rozwoju ELIGO – GOPS w Kosakowie zaprasza 17 maja 2014 r. rodziny zastępcze oraz wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym na Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych Powiatu Puckiego.

Program i zaproszenie spotkania integracyjnego