Archiwa autora: admin

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gops.kosakowo.pl

________________________________________

Czytaj dalej

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Zespól ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2 października przyjął projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konsultacji projektu.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: gops.kosakowo@wp.pl  najpóźniej do 25 października br. na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Informacja zamieszczona jest również na stronie http://www.bip.kosakowo.pl/ w zakładce JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / POMOC SPOŁECZNA

Projekt Strategii i formularz konsultacyjny do pobrania:

Formularz-konsultacyjny-do-Strategii

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KURSY-2

SIWZ kursy zawodowe-2

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

2 Wyjaśnienie treści SIWZ

ogloszenie o wyborze – strona (2)

unieważnienie w części 12 (2)

powtórzenie czynności badania i ogłoszenia wyboru – 11 część

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uniewaznienie część 1-10 i 13

unieważnienie w części 11 i 12

Kursy umiejętności zawodowych

SIWZ w przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIWZ na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

2 Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – aktualizacja danych kontaktowych

 

ogłoszenie o wyborze njkorzystniejszej oferty

wyjaśnienie SIWZ-1

Kosakowo: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu savoir – vivre dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 167884 – 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu savoir – vivre dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkolenia z zakresu savoir-vivre dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.50.00.00-9, 85.30.00.00-2, 85.32.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.51.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem przeprowadzenia usługi w wymiarze minimum 30 godzin dla minimum 20 uczestników polegającej na prowadzeniu szkolenia z savoir – vivre wg. formularza C – dla części 5

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gops.kosakowo.pl


Kosakowo: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę do pracy realizowny w ramach POKL, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1
Numer ogłoszenia: 55557 – 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę do pracy realizowny w ramach POKL, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Czytaj dalej

Kosakowo, 08.03.2013 r.

 

GOPS.K-320-1/13                                                                           

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

 

            W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie              o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia rekrutacji do VI edycji Projektu „Idę do pracy”.

 1. Rekrutacja odbyć się ma w siedzibie GOPS w Kosakowie w dniach od 21.03.2013 r.    i nie dłużej niż do 04.04.2013 r.
 2. Rekrutację przeprowadza psycholog.
 3. W procesie rekrutacji należy przeprowadzić analizę skierowanych przez pracowników socjalnych potencjalnych uczestników projektu.
 4. Zadaniem psychologa będzie zaproponowanie na posiedzeniu Zespołu Projektowego liczbę 20 uczestników, wraz z listą rezerwową 5 osób, które wg niego spełniają wymagania do uczestnictwa w projekcie.
 5. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać w szczególności:
 • Diagnozę potrzeb uczestników,
 • Przeprowadzone testy,
 • Kryteria analizy potencjalnego uczestnika projektu,
 • Wstępne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego.
 1. Wymagania dla osoby prowadzącej rekrutację:
 • Zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1,
 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedstawioną przez koordynatora projektu,
 • Spotkania indywidualne w procesie rekrutacji mają obejmować nie mniej niż 15 godz. zegarowych.
 1. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów            w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Mile widziane zatrudnienie doradcy zawodowego do procesu rekrutacji.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: gops@kosakowo.pl; gops.kosakowo@wp.pl lub na adres Biura Projektowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B,        81-198 Kosakowo w terminie do 15.03.2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik     nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /58/ 620-82-02, w. 25 lub /58/ 735-46-27 w dni robocze w godzinach od 8.00 – 15.00. Osoby do kontaktu: Ariana Pienczke.

GOPS w Kosakowie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku          i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty            w rozumieniu art. 66 kc.                                  

Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 19.03.2013 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy.                                                           

                         

Ariana Pienczke

Koordynator Projektu

Kierownik GOPS

 

 

Załącznik nr 1

 

Nr  postępowania: GOPS.K-320-1/13          miejscowość……………….. data……………

 

OFERTA CENOWA

 Przeprowadzenie rekrutacji do VI edycji Projektu „Idę do pracy”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

                     w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00:

Firma …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adres, nr telefonu …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szacuje wykonanie zamówienia na szkolenie jak poniżej.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i wynosi:

 

Netto ……………………… (słownie) ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                            ……………………………………….

Podpis osoby/ osób upoważnionej/nych