Archiwa autora: gops

Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas

Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas to wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie osób sprawujących opiekę nad bliskimi, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnościami czy innymi wyzwaniami zdrowotnymi. Centrum oferuje profesjonalną opiekę, która pozwala opiekunom na chwilę oddechu, regenerację sił oraz czas na załatwienie swoich spraw osobistych. Opieka jest całkowicie bezpłatna i może trwać maksymalnie 14 dni.

Poniżej w linku niezbędne dokumenty do pobrania.

https://www.caritas.gda.pl/opieka-wytchnieniowa-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024/

Zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ogólnopolski projekt badawczy pn. „Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Formę badania dopasujemy do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!

Skontaktuj się poprzez formularz:
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=474477&token=OzN4930&lang=pl

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki badania liczby osób bezdomnych w gminie Kosakowo

Dnia 28 lutego 2024 r. w godzinach wieczornych odbyło się w gminie Kosakowo ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. W badaniu udział wzięli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, funkcjonariusz policji z Komisariatu Policji w Kosakowie oraz funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie.

Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych w poszczególnych gminach, aby na tej podstawie określić skalę bezdomności w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że na terenie gminy Kosakowo przebywają 3 osoby bezdomne, które nie wyrażają zgody na umieszczenie w schronisku. Sytuacja tych osób jest stale monitorowana przez właściwe służby.

Podczas przeprowadzania badania pracownicy dotarli do kilku punktów mogących stanowić potencjalne miejsce przebywania osób uwikłanych w bezdomność. W związku z powyższym GOPS w Kosakowie zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie osób zagrożonych problemem bezdomności, co umożliwi podjęcie działań pomocowych.

Dyrektor GOPS w Kosakowie pragnie podziękować służbom zaangażowanym w badanie liczby osób bezdomnych za pomoc w realizacji zadania.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami  z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

 Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie
Karta Czynności
Wniosek

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Nabór wniosków do Programu „ Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „ Opieki wytchnieniowej”   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Program realizowany jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o  niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww.)

b )wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c)odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji               i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r.  do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

Druk do pobrania – Dokumenty do pobrania

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych, zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz wskazanie miejsc, w których osoby te przebywają.

Badanie odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. i zasięgiem obejmie teren gminy Kosakowo. Wezmą w nim udział pracownicy socjalni tut. ośrodka, funkcjonariusze policji i straży gminnej.

GOPS w Kosakowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje proszę zgłaszać do 28 lutego br. pod numerami telefonów GOPS:
/58/ 620-82-02 oraz 797-098-918, 797-099-394 lub mailem na adres gops@kosakowo.pl

„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-02

tytuł projektu: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Gmina Kosakowo oświadcza, że utworzono 30 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, które istnieją po zakończeniu realizacji projektu:

– W Klubie Seniora w Kosakowie: utworzono 30 miejsc.

Jednocześnie Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie czasu 37 miesięcy od 01.12.2023 r.

Wszystkie miejsca usług społecznych będą utrzymane przez okres minimum do dnia 31.12.2026 r.

Od stycznia zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Podstawa prawna zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zwana dalej ustawą.

 1. Świadczenie wspierające

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego są osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej,

 • od 1 stycznia 2024 r.– świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70 do 77 pkt.

Ważne – osoba wymagająca opieki, na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna lub przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r.w przypadku gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciapotrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów (art. 64 ustawy).
Za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowania przez opiekuna zatrudnienia (objęcie ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS na wniosek opiekuna).