Archiwa kategorii: GOPS

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami  z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

 Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie
Karta Czynności
Wniosek

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Nabór wniosków do Programu „ Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „ Opieki wytchnieniowej”   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Program realizowany jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o  niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww.)

b )wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c)odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji               i edukacji.

 1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r.  do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

Druk do pobrania – Dokumenty do pobrania

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych, zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz wskazanie miejsc, w których osoby te przebywają.

Badanie odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. i zasięgiem obejmie teren gminy Kosakowo. Wezmą w nim udział pracownicy socjalni tut. ośrodka, funkcjonariusze policji i straży gminnej.

GOPS w Kosakowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje proszę zgłaszać do 28 lutego br. pod numerami telefonów GOPS:
/58/ 620-82-02 oraz 797-098-918, 797-099-394 lub mailem na adres gops@kosakowo.pl

Od stycznia zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Podstawa prawna zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zwana dalej ustawą.

 1. Świadczenie wspierające

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego są osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej,

 • od 1 stycznia 2024 r.– świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70 do 77 pkt.

Ważne – osoba wymagająca opieki, na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna lub przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r.w przypadku gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciapotrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów (art. 64 ustawy).
Za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowania przez opiekuna zatrudnienia (objęcie ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS na wniosek opiekuna).

Zmiany w Świadczeniu Pielęgnacyjnym

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:
1. matce albo ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Oznacza to, że po zmianach świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym ww. kategoriom opiekunów opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również w sytuacji gdy opiekun dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.
Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą (dzieckiem) w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim ww. orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
Tak jak dotychczas, wnioski będzie można składać tradycyjnie na formularzach papierowych, które ma obowiązek udostępnić ww. organ lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne przyznane im zgodnie z dotychczasowymi przepisami i które będą chciały po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, muszą również złożyć nowy wniosek o to świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze „starego”, dotychczas otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego.
Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże, na podstawie przepisów przejściowych, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych, które są uregulowane w przepisach przejściowych ustawy o świadczeniu wspierającym.
Ochrona praw nabytych dotyczy również opiekunów, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne na strych zasadach obwiązujących do 31 grudnia 2023 r.
Zatem osoby, które przed dniem lub po dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. i za okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowają prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych na obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. dotychczasowych zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych – jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
Ww. osoby, zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).
Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

Dodatek osłonowy w pigułce

Od stycznia 2024 r. do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

W przypadku gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek.
Sposób załatwienia sprawy: Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku poprzez ePUAP,
aplikację rządową lub w wersji papierowej.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: – wnioski przyjmowane będą od 01.01.2024 r do 30.04.2024 r.,
– przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji,
– informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana
na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty
elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego,
członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
tj. 14 dni od wydania decyzji negatywnej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023, poz.759 t.j.),
Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,
paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023, poz. 2760).
Inne informacje: Inne informacje: Warunki uzyskania dodatku osłonowego:

Kryterium dochodowe:
Dodatek osłonowy przysługuje osobie fizycznej w przypadku,
gdy średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100,00 zł
wieloosobowym – 1500,00 zł;
gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą;
gospodarstwo wieloosobowe oznacza osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”,
tj. kwotę przysługującego dodatku pomniejsza się o kwotę przekroczenia kryterium; dodatek nie przysługuje,
jeżeli jego ustalona kwota jest niższa niż 20 zł.

Podstawę ustalenia prawa do dodatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskany
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2022 roku.

Kwota dodatku osłonowego rocznie:
228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
343,20 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
486,20 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
657,80 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

Nabór do Klubu Samopomocy trwa

Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w ośrodku wsparcia w formie Klubu Samopomocy działającego w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy w Kosakowie;
 2. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie;
 3. Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w zajęciach Klubu Samopomocy;
 4. Klub – Klub Samopomocy działający w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

3. Zakres wsparcia

 1. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w wieku od 60 lat zamieszkujących Gminę Kosakowo.
 2. W ramach Klubu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 3. warsztaty edukacyjne;
 4. zajęcia sportowe;
 5. zajęcia aktywizujące;
 6. warsztaty kulinarne;
 7. wycieczki;
 8. spotkania towarzyskie.
 9. Udział w zajęciach i warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Zajęcia w ramach Klubu Samopomocy

  1. Zajęcia odbywać się będą w grupie do 30 osób.
  2. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Klubu Samopomocy, przy Żeromskiego 53,
   81 – 198 Kosakowo oraz w innych miejscach niezbędnych do realizowania konkretnych form wsparcia.
  3. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą
   informowani z odpowiednim wyprzedzeniem osobiście na zajęciach oraz poprzez stronę: facebook.com/KlubSenioraWKosakowie.
  4. GOPS zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezależnych od niego.
  5. W przypadku posiadania środków przez GOPS, w ramach udziału w zajęciach Klubu Samopomocy uczestnicy będą mogli otrzymać bezpłatnie jeden posiłek dziennie.
  6. Prace wykonane w ramach zajęć nie stanowią własności uczestników Klubu, pozostają one do dyspozycji Klubu.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty i rzeczy wniesione przez uczestnika na teren Klubu.
  8. Uczestnicy Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.

5. Rekrutacja Uczestników

 1. W Klubie Samopomocy mogą uczestniczyć osoby w wieku od 60 lat zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo.
 2. Mając na uwadze trwałość projektu, z oferty Klubu mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nieprzekraczające 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnością, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Osoby w wieku powyżej 80 lat mogą być skierowane do Klubu, niezależnie od spełnienia ww. kryterium dochodowego.
 3. Skierowanie do Klubu Samopomocy zostanie wystawione przez GOPS po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, po spełnieniu warunków formalnych uczestnictwa.

6.Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. brać aktywny udziału w zajęciach Klubu, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy pracownik Klubu;
 3. przestrzegania bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie;
 4. poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników;
 5. godnie reprezentować Klub;
 6. powiadomić pracowników Klubu o dłuższej nieobecności na zajęciach Klubu;
 7. dbać i szanować sprzęty oraz przedmioty stanowiącej wyposażenie Klubu;
 8. przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

7. Prawa Uczestnika

Do praw uczestników Klubu należy:

 1. poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 2. wolność słowa, przekonań, wyznania oraz wyrażania opinii;
 3. rozwijanie własnych zainteresowań;
 4. korzystanie z wyposażenia Klubu;
 5. uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia;
 6. pomoc w rozwijaniu problemów i konfliktów w grupie;
 7. prawo do wniesienia zastrzeżeń, uwag i skarg.

8. Członkowsko w Klubie

 1. Członkowsko w Klubie wygasa w przypadku:
 2. śmierci uczestnika klubu;
 3. skreślenia z listy członków Klubu w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzegania regulaminu;
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klubu, trwającej ponad 14 dni;
 5. wystąpienie z Klubu na pisemną prośbę.
 6. O skreśleniu z Klubu decydują Kierownik Klubu w porozumieniu z Dyrektorem GOPS
  w Kosakowie.

9. Inne postanowienia

 1. GOPS zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje przez czas trwania Klubu.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ws. Regulaminu Klubu Samopomocy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Samopomocy

Wymagania

Niezbędne:

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi
w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj.:

 1. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz
 2. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ponadto:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o pomocy społecznej,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, sumienność, dokładność.

Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
 3. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office.
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność,
 14. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu samopomocy,
 2. Opracowanie planów pracy Klubu oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją,
 3. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów, spotkań okolicznościowych,
 4. Współpraca z personelem zarządzającym, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z prowadzącymi zajęcia (wykonawcami, zleceniobiorcami),
 6. Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,
 7. Prowadzenie działań informacyjnych Klubu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 8. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wyjazdach i wycieczkach organizowanych,
 9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
  w organizowanych zajęciach,
 10. Prowadzenie dokumentacji działania Klubu (list obecności uczestników, potwierdzeń odbioru cateringu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej)
 11. Odpowiedzialność za powierzony majątek,
 12. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 13. Utrzymanie ładu i porządku w Klubie,
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia
  31 października 2023 r.do godz. 9:00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownik Klubu Samopomocy”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w listopadzie 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownika Klubu Samopomocy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania
1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) prawo jazdy kat. B;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) nie była skazana za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
b) obsługa komputera,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) odporność na stres,
i) odpowiedzialność,
j) kreatywność,
k) rzetelność,
l) systematyczność;
m) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
21. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
III. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 23 października 2023 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny