Archiwa kategorii: Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-02

tytuł projektu: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Gmina Kosakowo oświadcza, że utworzono 30 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, które istnieją po zakończeniu realizacji projektu:

– W Klubie Seniora w Kosakowie: utworzono 30 miejsc.

Jednocześnie Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie czasu 37 miesięcy od 01.12.2023 r.

Wszystkie miejsca usług społecznych będą utrzymane przez okres minimum do dnia 31.12.2026 r.

„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Gmina Kosakowo w partnerstwie z Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo i Fundacją Phenomen realizuje projekt pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja , Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r.- 30.06.2023 r.

Kwota projektu: 12.249.841,15 PLN, w tym Gmina Kosakowo 986.002,70 PLN

Wartość dofinansowania: 11.637.349,09 PLN, w tym Gmina Kosakowo 980.830,72 PLN

Projekt skierowany jest ogółem do 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Gminy Kosakowo,w wieku powyżej 60 roku życia. W Gminie Kosakowo ogółem w zadaniu weźmie udział 50 osób.

Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych usług opiekuńczych.

Zakres zadań Projektu:

  1. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kosakowo – adaptacja budynku, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
  2. Funkcjonowanie jednej 30-osobowej grupy w Klubie Seniora w Kosakowie.
  3. Zajęcia dla uczestników m.in. terapię zajęciową, trening orientacyjny, geronto-kinezyterapię (leczenie ruchem),  warsztaty edukacyjne (warsztaty kulinarne
    z dietetykiem), spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą oraz wycieczki do instytucji kultury.

Planowanym efektem  jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów na terenie Gminy Kosakowo.

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco -rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Wartość projektu: 1.799.040,00 PLN.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej realizuje w partnerstwie projekt:
„Aktywny Powiat Pucki – Edycja II”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa określony we wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPPM.06.01.02-22-0048/17

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Lokalną Grupą Działania Małe Morze-Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

Więcej in formacji na stronie Centrum Integracji Społecznej w Pucku:
http://cispuck.pl/aktywny-powiat-pucki-edycja-ii/