Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

OBSŁUGUJE: Marta Marciniak – specjalista pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie 795,39 zł)
 • 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie 530,26 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub od 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodów nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).
 • Wydruk opłat czynszowych, ew. dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 • Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc, ew. dwa ostatnie dowody wpłat określające ilość zużytej wody, datę odczytu oraz kwotę (w przypadku posiadania wodomierzy).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
 • Aktualną historię bezrobotnego wraz z oświadczeniem o ew. dodatkowych dochodach (dla osób z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS lub KRUS).
 • Decyzję ZUS (w przypadku pobierania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego).
 • Zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia z tytułu:

– odbywania służby wojskowej,

– nauk zawodu,

– płatnych praktyk,

– pobieranych stypendiów.

 • Ostatni rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 • Dowody osobiste pełnoletnich członków gospodarstwa domowego (do wglądu).
 • Ostatnią decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy (do wglądu).