Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zatrudni na stanowisko INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI na zastępstwo

(w wymiarze ¾ etatu)


I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, kadr, samorządu terytorialnego;
  f) znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, ProgMan;
  g) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  b) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  c) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
  d) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
  e) umiejętność pracy w zespole,
  f) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 4. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 5. księgowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. sporządzanie list płac osobowych i nieosobowych,
 7. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych,
 8. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, oraz innej dokumentacji ubezpieczeniowej
 9. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,
 11. sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 12. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych.
 13. sporządzanie dokumentacji do GUS,
 14. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o prace i umów cywilno – prawnych,
 15. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 16. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
 17. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 18. ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 19. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 20. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 21. sporządzanie dokumentacji dot. podatku dochodowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 23. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 24. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności,
 25. Współpraca z Główną Księgową w zakresie obowiązków służbowych
 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.
  III. Dodatkowe informacje:
  Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), umowa na czas nieobecności pracownika (minimum 1 rok).
  IV. Wymagane dokumenty:
 27. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 28. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 29. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 30. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 31. kserokopie świadectw pracy,
 32. referencje,
 33. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 34. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  V. Miejsce i termin składania ofert:
 35. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy stanowiska „inspektor ds. księgowości – na zastępstwo”.
 36. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 37. O terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 38. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji nr GOPS.K-1100-1/20 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.
 39. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. (58) 620-82-02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 40. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie niniejszą procedurę i zostanie wybrany zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.
 41. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postepowania w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok – kwestionariusz