Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Do kogo kierowane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej – dziecku – do ukończenia przez nią 18 roku życia; do ukończenia 25 roku życia gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,bezterminowo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga!!  Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • zawarła związek małżeński.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć:

 • pełnoletnia osoba uprawniona,
 • przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej (małoletniej).

Kiedy przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego ?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej tj. dziecku, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie: wyroku, postanowienia sąd

o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem) w sytuacji, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W jakiej wysokości przysługują  ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości  bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej  niż  500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Jaka wysokość kryterium dochodowego kwalifikuje do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka uprawnionego do alimentów (oryginał do wglądu )
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne + zaświadczenie za cały 2018 rok o wyegzekwowanych przez komornika alimentach
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2019/2020 ( pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu składa wniosek sama na siebie)
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności.
 • nakaz płatniczy za 2018 r.  lub zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku 2018.
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów (w przypadku posiadania).

W jaki sposób jest realizowane świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Po 31 października osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć wniosek w każdym czasie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.