Informacja dot. dodatku węglowego

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Kosakowo złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.