Informacje o asystentach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2014 poz. 1188)

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnił dwóch asystentów rodziny. Ponadto na podstawie Zarządzenia nr 1/2013 z dnia 14.01.2013r. wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został powołany Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej.

Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych jako zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zadanie to jest realizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega między innymi na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 5. Pomocy w integracji rodziny;
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 7. Dążeniu do reintegracji rodziny.

Realizacja ustawy zakłada kierowanie się poczuciem podmiotowości rodziny i dziecka oraz  prawem dziecka do:

 1. wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
 2. powrotu do rodziny;
 3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
 4. stabilnego środowiska wychowawczego;
 5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 6. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 7. ochrony przed bezprawną ingerencją w życie dziecka;
 8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
 9. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 10. poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
 11. dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego) może zostać przydzielony asystent rodziny.

Asystent wspiera rodziny przeżywające trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu, których rodziny te nie potrafią pokonać samodzielnie. Pomaga również rodzicom ubiegającym się odzyskanie władzy rodzicielskiej. Celem jego pracy jest osiągnięcie stabilności życiowej rodziny, z którą pracuje, aby umożliwić jej wychowywanie dzieci. Ponadto podejmuje działania zmierzające do zażegnania kryzysu w rodzinie. Skutkiem prawidłowo prowadzonej pracy przez asystenta rodziny jest pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli zostało umieszczone poza rodziną. Asystent świadczy pomoc rodzinie za jej zgodą, przy aktywnej współpracy, z uwzględnieniem własnych możliwości rodziny i wsparcia z zewnątrz. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na podstawie postanowienia sądu rodzinnego zostaje przydzielony rodzinie asystent jako niezbędna metoda wspierania jej funkcjonowania.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4.  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej realizującego zadanie;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.