KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo.gops@kosakowo.pl, adres: ul. ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
• ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
• ustalenie prawa do świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
• prowadzenia postępowań w związku z procedurą Niebieskiej Karty,
• prowadzenie działań w związku z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie;
• w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz GOPS w Kosakowie na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.