Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021 -2027

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/298/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027, który stanowi, długofalowy plan prowadzenia polityki społecznej w gminie. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie  do 10 grudnia 2020 r. w formie:

Zbieranie uwag i opinii w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej)  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do  10 grudnia 2020 r.  (obowiązuje data wpływu).

Formularze są dostępne do pobrania pod adresem: bip.kosakowo.pl w zakładce ogłoszenia oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo)

Wypełnione formularze można dostarczać:

  • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo), w godzinach urzędowania,
  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@kosakowo.pl 

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027 jest dostępny:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Kosakowo (bip.kosakowo.pl);
  • na stronie Urzędu Gminy Kosakowo (www.gminakosakowo.pl);
  • na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (www.gops.kosakowo.org);
  • oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie po 10 grudnia 2020 r. oraz z datą wpływu po dniu 10 grudnia 2020 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.