OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM  OŚRODKU POMOCY  SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 2. korzystanie z praw publicznych
 3. pełna zdolność do czynności prawnych
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślne przestępstwo skarbowe
 5. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego
 6. znajomość obsługi komputera – znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, Wolter-Kluwer (ProgMan), sprzętu biurowego

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. dyspozycyjność,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 2. księgowanie,
 3. sporządzanie list płac,
 4. dokonywanie przelewów,
 5. rozliczanie wyciągów bankowych,
 6. prowadzenie dokumentacji księgowej ZUS, GUS, US,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops.kosakowo@wp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GOPS-u:  81-198 Kosakowo ul. Fiołkowa 2B z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent ds. księgowości”

w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.  Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą
z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie
Ariana Pienczke