Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gops.kosakowo.pl

________________________________________


Kosakowo: Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
Numer ogłoszenia: 530316 – 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. 58 620 82 02, faks 58 620 82 02 wew. 26.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują usługi opiekuńcze zwykłe z zadań własnych gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistyczne usługi dla osób dorosłych oraz dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie. Indywidualny zakres świadczeń, liczbę godzin i porę dnia określi pracownik socjalny po uzgodnieniu z osobą wymagającą usług opiekuńczych lub jej opiekunem i na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza. Liczba godzin określona zleceniem jest czasem efektywnie przepracowanym przez Zleceniobiorcę. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szacowane ilości osób dla danej części odzwierciedlają obecną ilość osób wymagających usług opiekuńczych. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od ilości podopiecznych oraz zleceń wydanych przez lekarza. W przypadku zmiany liczby osób wymagających opieki, lub zmiany liczby godzin przypadających na dana osobę do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych godzin niezbędnych dla prawidłowego wykonania usług opiekuńczych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (odpowiednio do każdej z części) to jest usług w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany. b) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy. e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. i 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B 81-198 Kosakowo pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B 81-198 Kosakowo pok. nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część 1- Zwykłe usługi opiekuńcze.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przez usługi opiekuńcze zwykłe oraz usługi specjalistyczne opiekuńcze z zadań własnych gminy rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznych GOPS w Kosakowie, w miejscu ich zamieszkania, polegających w szczególności na: – zaspokojeniu szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniu zawodowym, – zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, – podstawowej opiece higieniczno-sanitarnej nad podopiecznym, – pielęgnacji, dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw osobistych podopiecznego, – pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem, – rehabilitacja fizyczna, – usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, – wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, – wykonywanie innych czynności na rzecz podopiecznego, wynikających z rozeznania potrzeb w środowisku podopiecznego, – zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja z państwa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych gminie rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznych GOPS w Kosakowie, w miejscu ich zamieszkania, polegających w szczególności na: 1) rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, – dbałość o higienę i wygląd, – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, – korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, – współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, – w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część 3 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci autystycznych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznych GOPS w Kosakowie, w miejscu ich zamieszkania, polegających w szczególności na: 1) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, – dbałość o higienę i wygląd, – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki oraz ze społecznością lokalną, – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, – korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, – współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla opiekunów dziecka, w tym: – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, – w wypełnieniu dokumentów urzędowych, 2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) pomoc opiekunom dziecka w uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc opiekunom dziecka w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pomoc opiekunom dziecka w pilnowaniu przyjmowania leków oraz obserwowaniu ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, f) pomoc opiekunom dziecka w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc opiekunom dziecka w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych dla podopiecznych. 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa opiekunom dziecka , w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób dorosłych oraz dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Pytania i odpowiedzi do przetargu na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób dorosłych oraz dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty