Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gops.kosakowo.pl


Kosakowo: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę do pracy realizowny w ramach POKL, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1
Numer ogłoszenia: 55557 – 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, szkolenia z zakresu savoir – vivre i wizażu- projekt Idę do pracy realizowny w ramach POKL, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie, 7.1.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i 2 szkoleń z zakresu savoir-vivre oraz wizażu dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamówienie zostało podzielone na 6 części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 85.30.00.00-2, 85.12.12.70-6, 85.32.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.51.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji psychologicznej dla osób bezrobotnych i,lub nieaktywnych zawodowo i,lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 1 2.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i,lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 2 3.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych i,lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 3 4.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i,lub nieaktywnych zawodowo i,lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 20 godzin wg. formularza C – dla części 4 5.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem przeprowadzenia usługi w wymiarze minimum 30 godzin dla minimum 20 uczestników polegającej na prowadzeniu szkolenia z savoir – vivre wg. formularza C – dla części 5 6.Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem przeprowadzenia usługi w wymiarze minimum 30 godzin dla minimum 20 uczestników polegającej na prowadzeniu poradnictwa z wizażu wg. formularza C – dla części 6

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświedczenie o spłnianiu pozostałych warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a)W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany. b)Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. c)Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d)Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy. e)Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). f)Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. g)Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. i 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2B,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2B, pok. nr 5 (Biuro projektu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Idę do pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie,7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

pytanie i odpowiedź – numer ogłoszenia: 55557 – 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

pytania i odpowiedzi cz. 2

pytania i odpowiedzi cz. 3

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu