Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

21 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w gminie Kosakowo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się odbiorcy paliw gazowych będący osobami fizycznymi, którzy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Odbiorca paliw gazowych to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

Paliwa gazowe to gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej  dostarczenie  paliw  gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi powinno być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Rozstrzygnięcie:

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu refundacji będzie przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu e-mail będzie można odebrać informację w siedzibie Ośrodka.

Druki do pobrania:
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Wymagania

 1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 • ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.

Nabór na asystenta rodziny 2023 luty

Informacja dot. dodatku elektrycznego

Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.
⚠️ Wydanie informacji oraz wypłata dodatku elektrycznego nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.
👉 Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Dodatek elektryczny – nowy dodatek do ogrzewania

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wykorzystują pompy ciepła. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać podwyższony dodatek, należy potwierdzić zużycie energii w 2021 roku fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2B od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W Kosakowie obsługą dodatku elektrycznego zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849.

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat: 22.11 br.

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku węglowego

W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat: 22.11 br.

Ośrodek zamknięty 31 października br.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w dniu 31 października br. (poniedziałek) będzie zamknięty.

Osoby, które będą jeszcze tego dnia chciały złożyć wniosek o tzw. dodatek węglowy proszone są o dostarczenie go do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, parter, pok. 3)

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 13 września 2022 r. 31 października 2022 r. będzi… Zobacz więcej

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy za pośrednictwem ePUAP

Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Krok po kroku:

Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
Zalogować się na ePUAP
Wybrać Pismo ogólne do urzędu
Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.
Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

Tylko pisma wysłane ze pośrednictwem ePUAP skierowane bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koskowie nie będą wymagały wezwania do podpisu.