Uwaga nowe wnioski o wypłatę „dodatku węglowego”

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie z dniem 20 września 2022, pozostawiamy do Państwa dyspozycji nowy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informacja dot. dodatku węglowego

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Kosakowo złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Zmiana funkcjonowania GOPS Kosakowo

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana funkcjonowania Ośrodka.

Od 2 września 2022 r. każdy piątek zostaje ustanowiony dniem pracy wewnętrznej dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Dodatków Mieszkaniowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Tego dnia Dział pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Zmiana pracy Działu w ww. dniu spowodowana jest wzmożoną ilością składanych wniosków oraz koniecznością wykonania dalszych czynności związanych z ich przyjęciem.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Ruszył nabór wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym (w rozumieniu:

osobom fizycznym samotnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe jednoosobowe albo osobom fizycznym oraz osobom z nimi spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe wieloosobowe), dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku dodatku węglowego nie są brane pod uwagę kryteria dochodowe i przysługuje on również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest uzyskanie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b) do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

 • Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fioiłkowa 2b – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej we wniosku, wnioskodawca będzie miał możliwość osobistego odebrania informacji o przyznanym dodatku węglowym.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku udzielane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakownie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849

Jakie paliwa stałe mogą być wprowadzone do obrotu:

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.

„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Gmina Kosakowo w partnerstwie z Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo i Fundacją Phenomen realizuje projekt pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja , Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r.- 30.06.2023 r.

Kwota projektu: 12.249.841,15 PLN, w tym Gmina Kosakowo 986.002,70 PLN

Wartość dofinansowania: 11.637.349,09 PLN, w tym Gmina Kosakowo 980.830,72 PLN

Projekt skierowany jest ogółem do 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Gminy Kosakowo,w wieku powyżej 60 roku życia. W Gminie Kosakowo ogółem w zadaniu weźmie udział 50 osób.

Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych usług opiekuńczych.

Zakres zadań Projektu:

 1. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kosakowo – adaptacja budynku, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 2. Funkcjonowanie jednej 30-osobowej grupy w Klubie Seniora w Kosakowie.
 3. Zajęcia dla uczestników m.in. terapię zajęciową, trening orientacyjny, geronto-kinezyterapię (leczenie ruchem),  warsztaty edukacyjne (warsztaty kulinarne
  z dietetykiem), spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą oraz wycieczki do instytucji kultury.

Planowanym efektem  jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów na terenie Gminy Kosakowo.

„Za Stołem” – nowa inicjatywa, nowe możliwości

W dniu dzisiejszym przy udziale: Wójta Gminy Kosakowo – Marcina Majek, Zastępcy Wójta – Marcina Kopitzkiego, Skarbnik Gminy Kosakowo – Barbary Stanisławskiej, Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście – Michała Chabel, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Andrzeja Śliwińskiego, Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Edukacji – Bożeny Roszak oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzaty Borek, nastąpiło oficjalne otwarcie I Sklepu Socjalnego w gminie Kosakowo. Sklep jest punktem, gdzie osoby potrzebujące mogą odebrać żywność. Produkty dostępne w sklepie pochodzą z supermarketów i sklepów, które regularnie przekazują nam towar z krótkim terminem ważności – sklep jest zatem nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym, ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia marnowania żywności. Sklep Społeczny „Za Stołem” w Kosakowie jest inicjatywą współtworzoną przez Bank Żywności w Trójmieście i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Kosakowo. Sklep zlokalizowany jest przy ul. Fiołkowa 2b. Działa w piątki w godz. 10.00 – 13.00. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620-82-02. Odbiór produktów ze Sklepu Społecznego „Za Stołem” możliwy jest na podstawie skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych GOPS w Kosakowie. Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymalnie 2,5 kg żywności.Klienci Sklepu mogą tu otrzymać darmową żywność – od warzyw i owoców po nabiał, mięso, wyroby garmażeryjne oraz inne niezbędne produkty. Bank Żywności pozyskuje je m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów, hurtowni spożywczych. To pełnowartościowe produkty, spełniające wszelkie zasady m.in. higieniczne, terminu przydatności do spożycia, przechowania żywności itd. – informuje Michał Chabel Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście. Zgodnie z regulaminem ze Sklepu Społecznego „Za stołem” mogą skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź którym konieczne jest zapewnienie pomocy w formie nieodpłatnego przekazania pomocy żywnościowej. Wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą być osoby korzystające już z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, jak również osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy GOPS Kosakowo, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Cały projekt ma nie tylko wymiar pomocowy, ale też przeciwdziała wykluczeniu społecznemu – mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek.

PRACA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

 1. Wymagania
  1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr.  o wsp1eramu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
   1. posiada:
    • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
    • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
    • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny –     w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Niezbędne:
   • obywatelstwo polskie;
   • prawo jazdy kat. B;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • nie    była     skazana     za     przestępstwa     przeciwko     działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
   • znajomość przepisów prawnych z zakresu – ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
  2. obsługa komputera,
  3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres,
  9. odpowiedzialność,
  10. kreatywność,
  11. rzetelność,
  12. systematyczność;
  13. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy  rodzinom  w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. podejmowanie działań zaradczych  w sytuacji zagrożenia;
  14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
  16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
  18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  20. współpraca z jednostkami administracji rządowej samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
  22. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • referencje,
  • oświadczenie kandydata o treści: ,,oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kosakowie,  pocztą  elektroniczną  na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 4 lipca 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
  • Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 1O1, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
  • Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
  • Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 01.08.2022 r.
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.


Dodatkowe wsparcie dla rodzin z gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach prowadzonej Świetlicy Podwórkowej uruchamia punkt konsultacyjny.

Oferta punktu skierowana jest do rodziców, opiekunów i innych członków rodzin zamieszkujących na terenie gminy Kosakowo.

Dyżury pełnić będą psycholog oraz pedagog, którzy udzielą konsultacji zarówno stacjonarnie, jak i telefonicznie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 15.30- 17.00.

Specjaliści wspierać będą osoby potrzebujące poprzez poradnictwo wychowawcze, rozmowy wspierające dla osób poszukujących rozwiązań czy pomoc w poszukiwaniu innych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu 798 334 001 , 881 390 554.

➡️ Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.


➡️ Директор Комунального центру соціальної допомоги в Косаково оголошує про початок набору кандидатів на психолога, робота з особами, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні.


👉 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 27 maja 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „psycholog do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie ”.


👉 необхідно подати особисто за адресоюЦентр соціального захисту в Косаково,електронною поштою за адресою: gops@kosakowo.plабо поштою за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в м. Косаково,вул. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo до 27 травня 2022 року.з анотацією: Стосується прийому на посаду «психолог для роботи з людьми, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні».