Dodatek osłonowy w pigułce

Od stycznia 2024 r. do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

W przypadku gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek.
Sposób załatwienia sprawy: Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku poprzez ePUAP,
aplikację rządową lub w wersji papierowej.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: – wnioski przyjmowane będą od 01.01.2024 r do 30.04.2024 r.,
– przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji,
– informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana
na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty
elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego,
członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
tj. 14 dni od wydania decyzji negatywnej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023, poz.759 t.j.),
Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,
paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023, poz. 2760).
Inne informacje: Inne informacje: Warunki uzyskania dodatku osłonowego:

Kryterium dochodowe:
Dodatek osłonowy przysługuje osobie fizycznej w przypadku,
gdy średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100,00 zł
wieloosobowym – 1500,00 zł;
gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą;
gospodarstwo wieloosobowe oznacza osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”,
tj. kwotę przysługującego dodatku pomniejsza się o kwotę przekroczenia kryterium; dodatek nie przysługuje,
jeżeli jego ustalona kwota jest niższa niż 20 zł.

Podstawę ustalenia prawa do dodatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskany
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2022 roku.

Kwota dodatku osłonowego rocznie:
228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
343,20 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
486,20 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
657,80 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

Nabór do Klubu Samopomocy trwa

Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w ośrodku wsparcia w formie Klubu Samopomocy działającego w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy w Kosakowie;
 2. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie;
 3. Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w zajęciach Klubu Samopomocy;
 4. Klub – Klub Samopomocy działający w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

3. Zakres wsparcia

 1. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w wieku od 60 lat zamieszkujących Gminę Kosakowo.
 2. W ramach Klubu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 3. warsztaty edukacyjne;
 4. zajęcia sportowe;
 5. zajęcia aktywizujące;
 6. warsztaty kulinarne;
 7. wycieczki;
 8. spotkania towarzyskie.
 9. Udział w zajęciach i warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Zajęcia w ramach Klubu Samopomocy

  1. Zajęcia odbywać się będą w grupie do 30 osób.
  2. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Klubu Samopomocy, przy Żeromskiego 53,
   81 – 198 Kosakowo oraz w innych miejscach niezbędnych do realizowania konkretnych form wsparcia.
  3. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą
   informowani z odpowiednim wyprzedzeniem osobiście na zajęciach oraz poprzez stronę: facebook.com/KlubSenioraWKosakowie.
  4. GOPS zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezależnych od niego.
  5. W przypadku posiadania środków przez GOPS, w ramach udziału w zajęciach Klubu Samopomocy uczestnicy będą mogli otrzymać bezpłatnie jeden posiłek dziennie.
  6. Prace wykonane w ramach zajęć nie stanowią własności uczestników Klubu, pozostają one do dyspozycji Klubu.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty i rzeczy wniesione przez uczestnika na teren Klubu.
  8. Uczestnicy Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.

5. Rekrutacja Uczestników

 1. W Klubie Samopomocy mogą uczestniczyć osoby w wieku od 60 lat zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo.
 2. Mając na uwadze trwałość projektu, z oferty Klubu mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nieprzekraczające 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnością, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Osoby w wieku powyżej 80 lat mogą być skierowane do Klubu, niezależnie od spełnienia ww. kryterium dochodowego.
 3. Skierowanie do Klubu Samopomocy zostanie wystawione przez GOPS po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, po spełnieniu warunków formalnych uczestnictwa.

6.Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. brać aktywny udziału w zajęciach Klubu, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy pracownik Klubu;
 3. przestrzegania bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie;
 4. poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników;
 5. godnie reprezentować Klub;
 6. powiadomić pracowników Klubu o dłuższej nieobecności na zajęciach Klubu;
 7. dbać i szanować sprzęty oraz przedmioty stanowiącej wyposażenie Klubu;
 8. przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

7. Prawa Uczestnika

Do praw uczestników Klubu należy:

 1. poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 2. wolność słowa, przekonań, wyznania oraz wyrażania opinii;
 3. rozwijanie własnych zainteresowań;
 4. korzystanie z wyposażenia Klubu;
 5. uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia;
 6. pomoc w rozwijaniu problemów i konfliktów w grupie;
 7. prawo do wniesienia zastrzeżeń, uwag i skarg.

8. Członkowsko w Klubie

 1. Członkowsko w Klubie wygasa w przypadku:
 2. śmierci uczestnika klubu;
 3. skreślenia z listy członków Klubu w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzegania regulaminu;
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klubu, trwającej ponad 14 dni;
 5. wystąpienie z Klubu na pisemną prośbę.
 6. O skreśleniu z Klubu decydują Kierownik Klubu w porozumieniu z Dyrektorem GOPS
  w Kosakowie.

9. Inne postanowienia

 1. GOPS zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje przez czas trwania Klubu.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ws. Regulaminu Klubu Samopomocy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Samopomocy

Wymagania

Niezbędne:

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi
w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj.:

 1. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz
 2. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ponadto:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o pomocy społecznej,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, sumienność, dokładność.

Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
 3. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office.
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność,
 14. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu samopomocy,
 2. Opracowanie planów pracy Klubu oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją,
 3. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów, spotkań okolicznościowych,
 4. Współpraca z personelem zarządzającym, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z prowadzącymi zajęcia (wykonawcami, zleceniobiorcami),
 6. Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,
 7. Prowadzenie działań informacyjnych Klubu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 8. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wyjazdach i wycieczkach organizowanych,
 9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
  w organizowanych zajęciach,
 10. Prowadzenie dokumentacji działania Klubu (list obecności uczestników, potwierdzeń odbioru cateringu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej)
 11. Odpowiedzialność za powierzony majątek,
 12. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 13. Utrzymanie ładu i porządku w Klubie,
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia
  31 października 2023 r.do godz. 9:00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownik Klubu Samopomocy”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w listopadzie 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownika Klubu Samopomocy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania
1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) prawo jazdy kat. B;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) nie była skazana za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
b) obsługa komputera,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
d) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) odporność na stres,
i) odpowiedzialność,
j) kreatywność,
k) rzetelność,
l) systematyczność;
m) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
21. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
III. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 23 października 2023 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie średnie;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • przepisów o ochronie danych osobowych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, mile widziana znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 2. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
 3. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. odporność na stres,
 9. odpowiedzialność,
 10. kreatywność,
 11. rzetelność,
 12. systematyczność;
 13. wyksztalcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie prowadzonych postępowań i przyznawanych świadczeń, w tym m.in.: rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego,
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w ramach posiadanego upoważnienia,
 3. przyjmowanie i analiza wniosków o przyznanie świadczeń,
 4. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
 6. udzielanie informacji o uprawnieniach,
 7. prowadzenie postępowań odwoławczych,
 8. prowadzenie postępowań o nienależnie pobrane świadczenia,
 9. terminowe sporządzanie bieżących sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 10. sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń, w tym list wypłat,
 11. przygotowywanie w ustalonym terminie, zbiorczych miesięcznych list wypłat świadczeń i przekazywanie ich do realizacji księgowości,
 12. przestrzeganie realizacji planów finansowych,
 13. ustalanie potrzeb w zakresie środków na realizację zadań,
 14. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 15. prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i współpraca w tym zakresie z głównym księgowym,
 16. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika ds. świadczeń rodzinnych,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie GOPS w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo,
 2. praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta,
 3. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej
  i radzenia sobie ze stresem,
 4. wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
 5. wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach,
 6. stanowisko komputerowe – zestaw komputerowy wraz z drukarką.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 18 września 2023 r.z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik ds. świadczeń rodzinnych”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – OGŁOSZENIE I WNIOSKI

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kosakowo.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Jednakże czeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w Dziale Świadczeń Rodzinnych (wejście naprzeciwko apteki) w terminach:

 • od 1 września do 15 września 2023 r. (dot. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września),
 • do 15 października 2023 r. (dot. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie zawierające informację o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem.
 5. Oświadczenie o alimentach dobrowolnych.
 6. Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć oddzielnie na każde dziecko.
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe dane dot. udzielania pomocy materialnej określa Uchwała nr XCIV/664/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XCIV6642023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarządzenie – powołanie Komisji Stypendialnej

 

Zmiana kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 2, ust. 2c i ust. 2f  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przy ustalaniu  prawa do świadczeń na okres świadczeniowy od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. obowiązujące kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 1.209 zł miesięcznie.

Jednocześnie przypominamy, że na nowy okres wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń rodzinnych

można składać:

 • od dnia 01.07.2023r. – drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Emp@tia;
 • od dnia 01.08.2023r. – osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach jego pracy.

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do programów wsparcia

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” i „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. „Opieka wytchnieniowa” – program skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” (lista warunków dostępna w siedzibie Ośrodka oraz na stronie gops.kosakowo.com) mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Trójmieście do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego. OPL przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować do udziału w POPŻ wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY 4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) do tego przeznaczonej: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) można zamienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

[1] W okresie zagrożenia epidemicznego OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

W związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że kontynuujemy wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.
👉 Terminy najbliższych wypłat:
24.02 br.