Pierwsze wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy

30 kwietnia to w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie termin wypłaty pierwszych jednorazowych świadczeń, w wysokości 300 zł, dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kosakowo.

Uzyskanie jednorazowego wsparcia nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, a postępowanie w jego sprawie jest uproszczone.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, mogą skorzystać ze specjalnego jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania.

Zgodnie z art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) jednorazowe świadczenie 300 zł pomocy finansowej przysługuje uchodźcom, których pobyt został zalegalizowany na podstawie jej przepisów oraz mającym numer PESEL – w gminie Kosakowo nadano ich do tej pory blisko 650. Prawo do świadczenia ma osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, a także opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (które przyjechało do Polski bez rodzica). Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.