PRACA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

 1. Wymagania
  1. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr.  o wsp1eramu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) asystentem rodziny może być osoba, która:
   1. posiada:
    • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
    • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
    • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   3. wypełnia obowiązek alimentacyjny –     w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Niezbędne:
   • obywatelstwo polskie;
   • prawo jazdy kat. B;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • nie    była     skazana     za     przestępstwa     przeciwko     działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku;
   • znajomość przepisów prawnych z zakresu – ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych;
  2. obsługa komputera,
  3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres,
  9. odpowiedzialność,
  10. kreatywność,
  11. rzetelność,
  12. systematyczność;
  13. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy  rodzinom  w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. podejmowanie działań zaradczych  w sytuacji zagrożenia;
  14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  15. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
  16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
  18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  20. współpraca z jednostkami administracji rządowej samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  21. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
  22. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • referencje,
  • oświadczenie kandydata o treści: ,,oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kosakowie,  pocztą  elektroniczną  na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 4 lipca 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „asystent rodziny”.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
  • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
  • Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  szczegółowe  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 1O1, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
  • Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
  • Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 01.08.2022 r.
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.