Przetargi archiwalne – 2012 rok

Kosakowo: Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Numer ogłoszenia: 118627 – 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 1 Obejmuje prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, w tym Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 32 godziny przez 7 m-cy w zakresie: 1.1. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów w ramach dyżurów w punkcie; 1.2. określenie mapy problemów beneficjenta utrudniających podjęcie aktywności zawodowej i społecznej; 1.3. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej (gotowość do rozwoju); 1.4. radzenie sobie ze stresem i agresją; 1.5. podniesienie umiejętności samooceny, wiary w siebie; 1.6. konsultacje i poradnictwo związane z problemami indywidualnymi, rodzinnymi itp.; 1.7. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 1.8. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 1.9. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych, tematyka ról kobiet , mężczyzn i osób niepełnosprawnych w rodzinie 1.10. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami Punkt konsultacyjny- udostępniany przez zamawiającego (bez dodatkowych opłat) pokój w siedzibie zamawianego przy ul. Fiołkowej 2B w Kosakowie. Godziny otwarcia punktu do uzgodnienia z zamawiającym. Część 2 Obejmuje Warsztaty psychologiczne dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 32 godziny przez maksymalnie 4 m-ce w zakresie: 1.1. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej (gotowość do rozwoju); 1.2. radzenie sobie ze stresem i agresją; 1.3. podniesienie umiejętności samooceny, wiary w siebie; 1.4. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy i kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy; 1.5. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 1.6. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 1.7. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych, w tym: tematyka ról kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych w rodzinie 1.8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami Do przeprowadzenia warsztatów wykonawca zapewnia: – salę wykładową – ubezpieczenie zdrowotne uczestników na czas warsztatów – catering w postaci poczęstunku kanapkowego (na zajęciach powyżej 6 godzin – ciepły posiłek) oraz napoi zimnych i ciepłych – opiekę nad dziećmi (w wieku od 3 do 7 lat) beneficjentów projektu w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach Część 3 Obejmuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 32 godziny przez maksymalnie 4 m-ce w zakresie: 1.1. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy; 1.2. kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego; 1.3. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych; 1.4. trening aktywizacji zawodowej obejmujący: wygląd i zachowanie kandydata – przyszłego pracownika, autoprezentacja; 1.5. zwiększenie poczucia własnej wartości; 1.6. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy i kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy; 1.7. omówienie problemów specyficznych dla osób niepełnosprawnych związanych z poszukiwaniem pracy; 1.8. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 1.9. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 1.10. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych. 1.11. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami Do przeprowadzenia warsztatów wykonawca zapewnia: – salę wykładową – ubezpieczenie zdrowotne uczestników na czas warsztatów – catering w postaci poczęstunku kanapkowego (na zajęciach powyżej 6 godzin – ciepły posiłek) oraz napoi zimnych i ciepłych – opiekę nad dziećmi (w wieku od 3 do 7 lat) beneficjentów projektu w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach Część 4 Obejmuje pracę doradcy zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 20 godzin w przez 2 m-ce w zakresie: 1.1. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów w ramach dyżurów w punkcie; 1.2. udzielenie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji; 1.3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami 1.4. określenie mapy problemów beneficjenta utrudniających podjęcie aktywności zawodowej i społecznej; 1.5. omówienie specyficznych problemów związanych z poszukiwaniem pracy z osobami niepełnosprawnymi; 1.6. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej (gotowość do rozwoju); 1.7. ustalenie konkretnego kursu zawodowego dla każdego z uczestników i skierowanie propozycji do Zespołu Projektowego. Punkt konsultacyjny- udostępniany przez zamawiającego (bez dodatkowych opłat) pokój w siedzibie zamawianego przy ul. Fiołkowej 2B w Kosakowie. Godziny otwarcia punktu do uzgodnienia z zamawiającym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (odpowiednio do każdej z części) to jest usług prowadzenia punktu konsultacji psychologicznych, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 85.30.00.00-2, 85.12.12.70-6, 85.32.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.51.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji psychologicznej dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 1 2. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 2 3. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – dla części 3 4. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 20 godzin wg. formularza C – dla części 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany b) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w pkt 1 i .2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2B 81-198 Kosakowo pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2B 81-198 Kosakowo pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Idę do pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Pytania do przetargu wraz z odpowiedziami na nie udzielonymi można przejrzeć tutaj: PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ PIERWSZA

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ DRUGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ TRZECIA

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze w części 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3