Przetargi archiwalne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZETARG NA „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO (PERSONALNEGO)

GOPS KOSAKOWO ZP/1-PN/2011

Kosakowo, dnia 17 czerwca 2011 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego (personalnego) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych posiadających skierowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach projektu „Idę do Pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej upzp., niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 23 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 224, poz. 1795) wydanym na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 upzp., którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego (personalnego) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych posiadających skierowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach projektu „Idę do Pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje:

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ADVISE & WIN POLSKA

Ignacy Chyla

ul. Spółdzielców 15/12

43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza według ustalonego kryterium, jakim była cena (cena = 100 punktów).

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym oferentom w kryterium ceny ofert i łączną punktacją:

Oferta nr 1: ADVISE & WIN POLSKA Ignacy Chyla, ul. Spółdzielców 15/12, 43-300 Bielsko-Biała – 100 punktów.

Oferta nr 2: „AD REM” PSYCHOEDUKACJA I TERAPIA Krystyna Grodowska –Rodak, Ul. W. Adm. Porębskiego 16d/7, 81-185 Gdynia – 0 punktów.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w wersji PDF można przejrzeć TUTAJ.

_____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

PRZETARG NA „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO (PERSONALNEGO)

GOPS KOSAKOWO ZP/1-PN/2011

Kosakowo, dnia 30 maja 2011 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego (personalnego) na rzecz Beneficjentów Ostatecznych posiadających skierowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w ramach projektu „Idę do Pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 135144 – 2011 i można je pobrać tutaj: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PDF) lub przejrzeć tutaj.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ-1-PN_usługi doradztwa personalnego (PDF)
Zał. 1_formularz oferty (PDF)
Zał. 2_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)
Zał. 3_wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (PDF)
Zał. 4_wykaz osób (PDF)
Zał. 5_oświadczenie z art. 22 ust. 1 upzp. (PDF)
Zał. 6_oświadczenie z art. 24 ust. 1 upzp (PDF)
Zał. 7_projekt umowy (PDF)

Pytania do przetargu wraz z odpowiedziami na nie udzielonymi można przejrzeć tutaj: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1 (PDF), Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 (PDF)

Informację o zmianach można przejrzeć tutaj: Informacje o zmianach

Zmienioną SIWZ można przejrzeć tutaj: SIWZ-1-PN_usługi doradztwa personalnego (PDF)

Zmieniony Załącznik nr 1 można przejrzeć tutaj: Zał. 1_formularz oferty – ZMIANA (PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia można przejrzeć tutaj: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF)

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej można pobrać tutaj:

Zał. 1_formularz oferty (DOC)

Zał. 1_formularz oferty – ZMIANA (DOC)

Zał. 3_wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC)

Zał. 4_wykaz osób (DOC)

UWAGA!!!

W wyniku powyższych zmian, ustala się nowy termin składania ofert, tj. 10 czerwca 2011 roku.