Ruszył nabór wniosków o dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym (w rozumieniu:

osobom fizycznym samotnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe jednoosobowe albo osobom fizycznym oraz osobom z nimi spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującym i gospodarującym – gospodarstwo domowe wieloosobowe), dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku dodatku węglowego nie są brane pod uwagę kryteria dochodowe i przysługuje on również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku jest uzyskanie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2b) do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

  • Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fioiłkowa 2b – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej we wniosku, wnioskodawca będzie miał możliwość osobistego odebrania informacji o przyznanym dodatku węglowym.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku udzielane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakownie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849

Jakie paliwa stałe mogą być wprowadzone do obrotu:

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),

węgla kamienny, brykiety lub pelety zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,

paliwa stałe otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.