STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kosakowo.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Jednakże czeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w Dziale Świadczeń Rodzinnych (wejście naprzeciwko apteki) w terminach:

 • od 1 września do 15 września 2023 r. (dot. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września),
 • do 15 października 2023 r. (dot. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień).
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie zawierające informację o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem.
 5. Oświadczenie o alimentach dobrowolnych.
 6. Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć oddzielnie na każde dziecko.
 • W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe dane dot. udzielania pomocy materialnej określa Uchwała nr XCIV/664/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XCIV6642023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarządzenie – powołanie Komisji Stypendialnej