Zasiłek rodzinny

Kto może złożyć wniosek ?

 • rodzic, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny ?

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:

 • do ukończenia 18 lat, a gdy dziecko uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej) do ukończenia 21 lat;
 • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego ?

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

 • 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00zł na dziecko w wieku powyżej  5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00zł na dziecko w wieku powyżej  18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości:

 • 1000,00 zł – dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • 400,00 zł – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • 193,00 zł – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci);
 • 95,00 zł – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • 90,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku do ukończenia 5 roku życia);
 • 110,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia);
 • 113,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej  w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 • 69,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej a także  szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w  zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej);
 • 100,00 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jaka wysokość kryterium dochodowego kwalifikuje do przyznania zasiłku rodzinnego ?

 • zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł;
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzinyw przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zupełny akt urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka powinien być wystawiony z aktualną datą);
 • kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (oryginał do wglądu);
 • kserokopię aktu zgonu (oryginał do wglądu);
 • kserokopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
 • oryginał zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu );
 • oryginał zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020, zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym, zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 • załącznik (dot. dochodów nieopodatkowanych dot. np. alimentów, gospodarstwa rolnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego itp.);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidenjonowany lub karta podatkowa
 • oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy lub kopię nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2018 (oryginał do wglądu) lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wysokości dochodu netto za drugi miesiąc pracy, w którym dochód został uzyskany  (jeżeli osoba uzyskała dochód po roku kalendarzowym 2018);
 • kserokopię świadectwa pracy, bądź  kopia decyzji o wykreśleniu wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku utraty dochodu (oryginał dokumentu do wglądu);
 • kserokopię decyzji o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (oryginał do wglądu).

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć :

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia;

 Uwaga !! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało  oddalone;
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz   tego dziecka.