Przeciwdziałanie przemocy

Co to jest Przemoc?

Przemoc to celowe i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym I świadomym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doświadczająca przemocy jest słabsza a osoba ją stosująca – silniejsza.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa drugiej strony (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie drugiej strony na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że będąc poddaną takiemu oddziaływaniu ma mniejszą zdolność do samoobrony.

PRZEMOC A AGRESJA/ZACHOWANIE PRZEMOCOWE

Zjawisko przemocy domowej jest rodzajem relacji, w której jedna ze stron podporządkowana jest drugiej; osoba wykorzystuje swoją przewagę na każdym polu, by zdominować drugą szeregiem powtarzających się zachowań agresywnych lub zaniechaniem zachowań pozytywnych. Ważna jest powtarzalność zachowań – jeden akt przemocy nie stanowi jeszcze o tym, że jest to relacja przemocowa.  Tak definiować można sytuację, gdy tych zachowań było więcej i trwały przez pewien czas.

ROZRÓŻNIENIE PRZEMOC A KONFLIKT

O konflikcie w relacji mówimy wtedy, gdy są zachowane tylko trzy z czterech filarów definiujących przemoc: tj. są to agresywne zachowania świadome, zamierzone, mające za cel naruszenie dobra i praw osobistych osoby, powodujące ból i cierpienie ale powstałe w sytuacji równowagi sił w relacji. Żadna z osób nie ma przewagi siły a zachowania agresywne występują z obu stron.

22 czerwca 2023 r. zaczęły  obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadały nowy charakter funkcjonowania zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą.

Najważniejsze zmiany

 1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres („przemoc domowa zamiast w rodzinie”).
 2. Rozszerzenie kręgu osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej;
 3. W nowej treści uwzględniono kwestię przemocy ekonomicznej oraz cyberprzemocy.
 4. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
 5. Regulacje przeznaczone dla osób stosujących przemoc domową- m.in. skierowanie do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym.. Osoba stosująca przemoc będzie miała obowiązek uczestniczenia w wybranym programie, a za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana została kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.
 6. Policjanci i żandarmii wojskowi uzyskali nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Chodzi o zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo – pracują i uczą się osoby pokrzywdzone.
 7. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
 8. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 9. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI)
 10. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
 11. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury, wyłączenie ZI lub jego członków oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw     U. 2023 poz. 535
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Poz. 1870
 • Uchwała NR XCVII/688/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2023 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kosakowie
 • Zarządzenie nr. 123/2023 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 25.08.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej.

Pomoc w Gminie Kosakowo

08.09.2023 r. w Urzędzie Gminy Kosakowo, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z ustawą w skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych. 

Gdzie szukać pomocy ?

Jeśli jesteś świadkiem przemocy, czujesz zagrożenie lub po prostu potrzebujesz wparcia zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej W Kosakowie lub Komisariatem Policji, gdzie uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje                   o obowiązujących przepisach.        

 • W sytuacjach zagrażających życia i zdrowia numer alarmowy 112!
 • bezpłatny numer800 120 002 całodobowy telefon dla ofiar i świadków przemocy domowej    „Niebieska Linia”
 • „Punkt Pomocy Rodzinie” rozszerzona oferta dla mieszkańców gminy Kosakowo

Dyżury telefoniczne  pełnione przez psychologa :

każdy poniedziałek 15.30-18.30     

tel. 798-334-001

Dyżury telefoniczne  Członków ZI :

wtorek, środa w godzinach 16.00-19.00

tel. 690-243-014

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pucku ul. Kolejowa 7c tel. 664-494-749

W dniu robocze poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30

Czwartek 7.30-17.00

Piątek 7.30-14.00

WSPARCIE TELEFONICZNE

800-120-002 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” czynny cała dobę)

telefoniczne dyżury prawników (22) 666-28-50 w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00

porada e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia@info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)

800-120-226 Policyjne Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (czynny 9.30-15.30)

+48 222-309-900 Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym (czynna cała dobę)

116-111 Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny 12.00-2.00)

800-12-12-12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny poniedziałek – piątek 8.15-20.00)

800-702-222 Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (czynna całą dobę)