Wyróżniony wpis

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2005 roku. Zgodnie z definicją jest to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
• Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania – Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu.
• Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą – jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie.
• Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami.
• Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych – Szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie.
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Przemoc charakteryzuje działanie intencjonalne lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji.

Formy przemocy:
• przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
• przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
• przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
• inne zachowania – ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mają do dyspozycji m.in. szereg rozwiązań doraźnych. Wyróżnia się trzy formy działań:
• Interwencja, czyli działanie ad hoc podejmowane w wyniku nagłej potrzeby. Będzie to najczęściej interwencja policji lub odpowiednich służb czy instytucji.
• Wsparcie, to również środek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejszą formą jest wsparcie emocjonalne, którego celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewności, że nie jest się samotnym i bezradnym. Bardzo często wsparcia udzielają osoby pracujące w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin uwikłanymi w przemocową sytuację. Można również skorzystać ze wsparcia grupowego.
• Terapia. Jak podaje PARPA to „zaplanowany, zwykle długofalowy proces pracy, oferowany osobom, które mają zagwarantowane względne bezpieczeństwo, jednak nie są w stanie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczania przemocy”.

Warto pamiętać, że to sprawca powinien podjąć kroki, zmierzające do zmiany swojego zachowania. Osoba doznająca przemocy musi przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Przekonanie, że to od niej zależy postępowanie sprawcy – jest iluzją.

Wracając do działań interwencyjnych, nie można przy nich zapominać o procedurze „Niebieskie Karty”, która stanowi obecnie trzon podejmowanych działań, których celem jest zaprzestanie przemocy. Od 1998 r. procedura „Niebieskie Karty” była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji przez policjantów. Od 2004 roku działania zostały rozszerzone i sprecyzowane. Na mocy wprowadzonej ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie Karty” obejmuje, od tego czasu, ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza, a podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Wiele osób doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację. Trzeba jednak pamiętać, że: Nic nie usprawiedliwia przemocy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!

Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić.

Pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy.
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu.
• Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
• Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania.
• Masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne.
• Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym co się dzieje w domu.
• Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.
• Masz prawo popełniać błędy.

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE nikt nie ma prawa do Ciebie mówić, że:
• nic ci nie wolno,
• nie masz do niczego prawa,
• nic nie jest Twoje,
• wszyscy wiedzą, że jesteś wariatką,
• masz duże szczęście, że jestem z Tobą.

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręconych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem?……Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów – narzucania woli, braku zgody na kompromis, manipulacji, wywierania wpływu, poniżania, ośmieszania, izolowania, deprecjonowania, wykorzystywania, wymuszania.”

(Michalska, Jaszczak-Kuźmińska, 2014)
http://www.niebieskalinia.org/sprawdz-przemocwww.niebieskalinia.infowww.parpa.plhttps://www.gov.pl/…/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob…https://stopuzaleznieniom.pl/…/przemoc-w-rodzinie…/
„ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc” Katarzyna Michalska, Dorta Jaszczak-Kuźmińska (2014)

Wyróżniony wpis

Działania w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”

W dniu 22 lutego br. w godz. 9:00-15:00 podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, przebywający w prowadzonej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne placówce – schronisko dla bezdomnych w Gdyni, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, nt. niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, zajęciach kulinarnych i dietetycznych.

Szkolenie jest organizowane przez Bank Żywności w Tczewie, w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”, w którym bierze udział Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni w partnerstwie z Bankiem Żywności w Tczewie. 

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 marca 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Wyróżniony wpis

Wychowywać to kochać i wymagać 👨‍👩‍👧‍👦

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi rekrutację wśród rodziców na rozpoczynające się na przełomie lutego i marca zajęcia:
SZKOŁA DLA RODZICÓW — WARSZTATY ON-LINE

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: asystenci.gops@kosakowo.pl

Wyróżniony wpis

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej prowadzi działania z zakresu:

 • Świadczeń „500+”
 • świadczeń „Dobry Start”
 • Karty Dużej Rodziny
 • Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej

mgr Joanna Smolak – pracownik biura

mgr Alicja Wawrzyniak – pracownik biura

tel. (58) 732 50 16

ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo

Wyróżniony wpis

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Alkoholizm cz.1 -czym jest i jak do niego dochodzi?

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu.

Alkoholizm – czyli uzależnienie od alkoholu dużo się o nim słyszy, ale czy wiemy co to za choroba?

Zacznijmy może od początku…

Czym jest alkohol i jak wpływa na organizm?

Pierwsze przekazy o warzeniu i spożywaniu alkoholu pochodzą z ok. 4000 r. p.n.e., z terenów Mezopotamii. Piwo spożywali starożytni Egipcjanie, którzy przejęli technologię jego warzenia z Babilonii. Z kolei Grecy dokonał pierwszej destylacji alkoholu. Wino powędrowało z Grecji do Rzymu, a z Rzymu zostało zaszczepione już na dalsze terytoria lądu europejskiego.

Alkohol etylowy (etanol), bo to z niego powstaje spożywany przez nas alkohol, to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH, jest cieczą lżejszą od wody, przeźroczystą, o charakterystycznej woni i piekącym smaku. W normalnych warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny, w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila. Etanol spożywczy jest otrzymywany w wyniku fermentacji naturalnych produktów, na przykład pszenicy, żyta czy kukurydzy.
Wchłanianie alkoholu rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu go do organizmu, w jamie ustnej. Już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go wykryć we krwi. Szybkość wchłaniania zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj w ciągu 15 minut nasz organizm wchłania 50% spożytego alkoholu. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 godziny. Proces metabolizowania alkoholu ( czyli rozkładania i usuwania z organizmu) przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania. Śmiertelna dawka alkoholu u dorosłych to 5–8 g na 1 kg masy ciała, u dzieci 3 g/kg.

Alkohol osłabia serce, obniża odporność, prowadzi do zaników pamięci i bezwiednego drżenia mięśni. Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. Sztandarowymi przykładami chorób związanych z piciem są: marskość wątroby oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Wiec wiemy już co to jest alkohol, a co to jest uzależnienie i jak do niego dochodzi?

Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku: uzależnienie (drug dependence) jest to stan psychiczny (niepohamowana potrzeba przyjmowania alkoholu, pragnienie jego zażycia „za wszelką cenę” staje się głównym celem życia), a niekiedy także fizycznym (organizm przyzwyczaja się do alkoholu i uzależnia od niego), wynikającym z interakcji pomiędzy organizmem, a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Pojęcie alcoholismus chronicum w roku 1849 wprowadził Magnus Huss i od tego czasu było podejmowanych wiele prób zdefiniowania tego zaburzenia. Termin „uzależnienie” używany jest wieloznacznie, a mechanizm jego powstawania nie jest do końca wyjaśniony. Na pewno nie ma znaczenia rodzaj spożywanego trunku – człowiek nie uzależnia się od konkretnego piwa, wina, wódki, whisky czy koniaku, ale od zawartego w tych napojach alkoholu.
Za kryteria umożliwiające określenie uzależnienia uznaje się najczęściej zachowania, które stają się nawykowe (są częste, powtarzalne, regularne i standardowe).
Regularne spożywanie napojów alkoholowych, nawet w małych dawkach, prowadzi do silnego uzależnienia, które w przypadku odstawienia alkoholu wywołuje szereg różnych dolegliwości.

W 1960, prekursor badań nad alkoholizmem, amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby. Wykazał on, że istnieje schemat powstawania i narastania uzależnienia, który podzielił na cztery etapy:

 • Pierwszy – to picie towarzyskie. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany, takie jak lęk i pomaga uciec od rzeczywistości. Podczas tego etapu wzrasta tolerancja na alkohol.
 • Drugi – to tzw. faza ostrzegawcza. Jej początek sygnalizują: niespotykane dotąd zachowania, poczucie winy, rozwój tolerancji alkoholowej oraz pojawienie się luk pamięciowych (palimpsestów). Na tym etapie osoba uzależniona jest jeszcze w stanie ukryć
  przed otoczeniem swoje problemy alkoholowe.
 • Trzeci- to faza utraty kontroli nad piciem. Już pierwszy kieliszek powoduje chęć sięgnięcia po kolejny. W tej fazie alkoholicy podejmują liczne próby okresowej abstynencji, zmiany modelu picia, okoliczności spożywania alkoholu, a nawet zmiany otoczenia. Nieudane próby kontroli nad piciem stanowią początek wchodzenia w alkoholizm. Na tym etapie następuje zwykle zerwanie więzi towarzyskich i rodzinnych. Codzienne picie staje się oczywistością i nawykiem.
 • Czwarty – to picie przewlekłe, które zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów. Na tym etapie tolerancja alkoholu gwałtownie spada. Alkoholik upija się natychmiast.. Pojawiają się coraz głębsze zmiany w organizmie. Lęki, drżenia i tym podobne przypadłości powodują, że nawet będąc trzeźwym alkoholik nie jest w stanie wykonywać prostych czynności.

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, Sejm PRL przyjął dnia 28 października 1982 ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), która zezwala sądowi zobowiązać chorego do leczenia.

Alkoholizm powoduje problemy rodzinne oraz trudności w środowisku zawodowym. Jest zjawiskiem o wieloczynnikowych uwarunkowaniach, co sprawia, że zarówno profilaktyka, jak i jego leczenie stanowią prawdziwe wyzwanie dla cywilizacji, a sam alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Alkohol jest też zakorzeniony w kulturze i obyczajowości wielu krajów, co sprawia, że istnieje niestety przyzwolenie społeczne na jego nadużywanie.

B. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

Bohdan Tadeusz Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

https://zywienie.abczdrowie.pl/etanol
www.psychologia.edu.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm

https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/10-a/30-alkohol

Wyróżniony wpis

⚠️ Seniorze ruszyły zapisy na szczepienia COVID-19 Gmina Kosakowo pomoże Ci w transporcie do ośrodka NZOZ Kosakowo

Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80. roku życia. 22 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób mających powyżej 70 lat.


📄 Na szczepienie można zapisać się:
• telefonicznie 798-816-649 lub samodzielnie w punkcie opieki zdrowotnej NZOZ Kosakowo,
• drogą elektroniczną,
• poprzez Internetowe Konto Pacjenta (niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego),
• poprzez ogólnopolską infolinię (pod numerem 989).


Gmina Kosakowo zorganizuje również specjalny transport do punktu szczepień NZOZ Kosakowo dla osób niepełnosprawnych (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami) i/lub mających ograniczone możliwości skorzystania z własnego dojazdu. Do tego celu zostaną przeznaczone pojazdy dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy te o umówionej godzinie będą przywoziły i odwoziły osoby, które zdecydują się przyjąć szczepionkę.


☎️ Ważne numery:
• W sprawie zapisu na szczepienia- tel. 798-816-649 (NZOZ Kosakowo)
• W sprawie bezpłatnego transportu -tel. 797-098-918 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie)
• W koordynacji działań i udostępnianiu transportu – tel. 58 660 43 36, kom. 664 928 121 (Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego).

ulotka informacyjna str. 1
ulotka informacyjna str. 2
Wyróżniony wpis

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie w przypadku potrzeby złożenia Wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu informujemy, że do państwa dyspozycji pozostają trzy punkty, w których taki wniosek może być oddany:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo (w godzinach pracy Urzędu)
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS)
• Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie ul. Żeromskiego 53, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS, podczas posiedzeń oraz pełnionych przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i zaadresowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szczegółowym opisem problemu i czasu jego trwania, zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy) oraz pozostawić dla Komisji również numer kontaktowy do siebie.

▶️

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie GKRPA w Kosakowie, ul Żeromskiego 53.

▶️

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem 692 943 433, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.

Wyróżniony wpis

Pomóż zaLOGOwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Rok 2021, to rok wielu planowanych zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Chcemy się zmienić dla Państwa i z Państwa udziałem. Jedną z takich pierwszych, planowanych modyfikacji, jest unowocześnienie naszego znaku graficznego. Dlatego od dnia dzisiejszego (11.01.21 r. godz. 9:00), aż do piątku (15.01.21 r. godz. 22:00) oddajemy w państwa ręce ankietę, a w niej trzy propozycje nowego logotypu dla GOPS Kosakowo. Chcemy, aby to Państwo podjęli decyzję, i pomogli nam wybrać nasz nowy znak graficzny.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania swojego głosu.

🗳

Poniżej zamieszczamy link do ankiety i niezależnie od niej publikujemy wspomniane propozycje, aby mieli Państwo szanse zapoznać się z nimi przed oddaniem swojego głosu.

https://www.survio.com/survey/d/W0R6C4X7P6L9T3Y9C

Propozycja nr 1
Propozycja nr 2
Wyróżniony wpis

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Pomoc Społeczna

Mimo, że tradycja opieki społecznej w Polsce sięga początków XII wieku i wiąże się z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a pierwsze wzmianki o zorganizowanych formach pomocy dotyczą już XVII wieku, instytucja pomocy społecznej nigdy nie znajdowały się w centrum polskiej polityki. Dopiero po pierwszej wojnie światowej w konstytucji znalazł się zapis, że „każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”. Uchwalenie przez Sejm Ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej dało w Polsce początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność została zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych.
Ustawa ta przetrwała ponad pół wieku.
Wracając do braku zainteresowania tematem pomocy społecznej, to mógł on w tym okresie wynikać z faktu, że od samego początku funkcjonowania pomocy społecznej pojawiały się głosy o szybkim zaniku tej instytucji, czy też o przejęciu jej roli przez dynamiczniej rozwijające się instytucje.
W okresie międzywojennym, a potem w latach 1945-1990 opieka społeczna przechodziła różne przekształcenia, a w latach sześćdziesiątych została podporządkowana strukturom służby zdrowia.
Rok 1970 wprowadził zarys obecnych struktur. Utworzono zespoły opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi działami pomocy społecznej. Działalność ich polegała na udzielaniu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowiskowej i koordynacji działań.
Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Wyłączono „opiekę społeczną” z zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „pomoc społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 r. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrzebom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy poradnictwa. System pomocy społecznej objął pomoc środowiskową oraz instytucjonalną. Ustawa określiła zadania organów administracji rządowej i samorządowej.
W dzisiejszych czasach pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, ale też umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych*, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powołane w tym celu Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą szereg zadań, które w przyszłości pozwolą takim jednostkom się usamodzielnić oraz umożliwią im integrację ze środowiskiem.
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej starają się również wprowadzać działania zapobiegające powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. W wielu przypadkach taka pomoc udzielana jest na zasadach współdziałania, aby mobilizować osoby potrzebujące do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Pomimo ponad 100-letniej tradycji, wielu przemian i wzrastającej złożoności struktur, które mają dotrzymywać kroku rosnącym potrzebom mieszkańców, rozwój pomocy społecznej w Polsce jest daleki od stanu, który można by określić mianem końcowego. Zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne powodują, że Ośrodki Pomocy Społecznej nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim potrzebom mieszkańców.
Mimo nie zawsze sprzyjających warunków i możliwości Pomoc Społeczna w Gminie Kosakowo ciągle się rozwija i doskonali standardy prowadzonych przez siebie usług, realizując działania, których głównym celem jest pomoc i wsparcie mieszkańców Gminy Kosakowo.

*Trudne sytuacje życiowe to w tym przypadku okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.

M.Brenk-K.Chaczko-R.Pląsek, 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce.
Majka Łojko, Pomoc Społeczna Wczoraj I Dziś. Nowe Wyzwania – Stare Problemy.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.poz. 1876 z późn. zm.)
https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce?fbclid=IwAR01tFx6jq1DhsliRcTTj3nmeMxOMdHO2Vym7iBDzceT6kHVJHjh-U-zzMs

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub kierownik.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 lutego 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – ogłoszenie

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – kwestionariusz

Wyróżniony wpis

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zatrudni na stanowisko INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI na zastępstwo

(w wymiarze ¾ etatu)


I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, kadr, samorządu terytorialnego;
  f) znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, ProgMan;
  g) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  b) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  c) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
  d) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
  e) umiejętność pracy w zespole,
  f) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 4. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 5. księgowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. sporządzanie list płac osobowych i nieosobowych,
 7. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych,
 8. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, oraz innej dokumentacji ubezpieczeniowej
 9. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,
 11. sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 12. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych.
 13. sporządzanie dokumentacji do GUS,
 14. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o prace i umów cywilno – prawnych,
 15. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 16. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
 17. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 18. ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 19. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 20. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 21. sporządzanie dokumentacji dot. podatku dochodowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 23. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 24. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności,
 25. Współpraca z Główną Księgową w zakresie obowiązków służbowych
 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.
  III. Dodatkowe informacje:
  Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), umowa na czas nieobecności pracownika (minimum 1 rok).
  IV. Wymagane dokumenty:
 27. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 28. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 29. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 30. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 31. kserokopie świadectw pracy,
 32. referencje,
 33. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 34. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  V. Miejsce i termin składania ofert:
 35. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy stanowiska „inspektor ds. księgowości – na zastępstwo”.
 36. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 37. O terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 38. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji nr GOPS.K-1100-1/20 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.
 39. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. (58) 620-82-02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 40. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie niniejszą procedurę i zostanie wybrany zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.
 41. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postepowania w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok – kwestionariusz

Wyróżniony wpis

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również w gminie Kosakowo

Starostwo Powiatowe w Pucku informuje, że w 2021 na terenie powiatu puckiego będą funkcjonowały następujące punkty, w których osoby uprawnione będą mogły otrzymać nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00, natomiast we wtorki w czwartki w godzinach 12.00-16.00,
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania przyjmowanie interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu puckiego jest zawieszone. Udzielanie pomocy prawnej możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku
  telefon: 508 111 373,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie
  telefon: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie
  telefon: 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

http://powiat.puck.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-puckiego-w-2021-roku/?fbclid=IwAR1B1O5RInKwjK_xLf2VKvCXAY8Xc8Zfhla1sUE0ST-SZkOki-J2yDU0qC4

Wyróżniony wpis

Komunikaty Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa”

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.  skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. – Dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcając do dołączenia do programu.

osoba z niepełnosprawnością

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

Źródło: www.gov.pl

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2021 roku

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

,,ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE”

Wyróżniony wpis

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021 -2027

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/298/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027, który stanowi, długofalowy plan prowadzenia polityki społecznej w gminie. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie  do 10 grudnia 2020 r. w formie:

Zbieranie uwag i opinii w formie elektronicznej (w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej)  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do  10 grudnia 2020 r.  (obowiązuje data wpływu).

Formularze są dostępne do pobrania pod adresem: bip.kosakowo.pl w zakładce ogłoszenia oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo)

Wypełnione formularze można dostarczać:

 • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo), w godzinach urzędowania,
 • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@kosakowo.pl 

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2021-2027 jest dostępny:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Kosakowo (bip.kosakowo.pl);
 • na stronie Urzędu Gminy Kosakowo (www.gminakosakowo.pl);
 • na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie (www.gops.kosakowo.org);
 • oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie po 10 grudnia 2020 r. oraz z datą wpływu po dniu 10 grudnia 2020 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

Wyróżniony wpis

Gmina Kosakowo zachęca mężczyzn do udziału w akcji I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

W dniach 1 – 7 grudnia 2021 r. obchodzony będzie I Pomorski Tydzień Białej Wstążki. To część międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie zachęca mężczyzn, mieszkańców Gminy Kosakowo, do udziału w akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki, która wyraża sprzeciw wobec przemocy.

„Wyrazimy w ten sposób nasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet
i zadeklarujemy, że zawsze będziemy reagować, kiedy będziemy świadkami takich zdarzeń.” – informuje Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – „Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 roku postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 roku w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę, który uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami.

Dajmy temu wyraz poprzez udział w I Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.”

Akcję na terenie województwa pomorskiego koordynują Fundacja Wschodzące Słońce, Fundacja Trzeźwość oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej.

Organizatorzy akcji zachęcają do przesłania wykonanego zdjęcia z przypiętą białą wstążką na Instagram lub adres mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce” (fundacja@wchodzaceslonce.org.pl).

Wyróżniony wpis

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Puckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego (GOPS w Pucku, OPS we Władysławowie, MOPS w Helu, GOPS w Krokowej, GOPS w Kosakowie). Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco -rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Wartość projektu: 1.799.040,00 PLN.

Wyróżniony wpis

Wspieraj seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce  o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt. „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny i sąsiedztwa zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.


Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


Program adresowany jest do:

 1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
  z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
 2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

W ramach programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu  22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Pracownik ośrodka podaje datę i godzinę kontaktu seniora z infolinią oraz z imienia i nazwiska osobę udzielającą pomocy co będzie gwarantowało bezpieczne połączenie i usługę.

W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.
Więcej informacji na temat programu dostępnych na stronie internetowej:
https://wspierajseniora.pl/

Wyróżniony wpis

GOPS w Koskowie przechodzi na pracę zdalną

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 • Maksymalnie zostaje ograniczona  bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, emailowej)- w miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez adresy mailowe:
 • praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
 • asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
 • świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
 • dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,
 • Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

 • W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00,
 • Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.
Wyróżniony wpis

Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów – zwłaszcza do osób po 70. roku życia – o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Źródło: www.gov.pl

Wyróżniony wpis

Wznawiamy akcje! Potrzebne laptopy dla dzieci i młodzieży

W związku z narastającą pandemią koronawirusa oraz wprowadzaniem zdalnego nauczania w niektórych szkołach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje laptopów/komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 – Windows 10 dla dzieci i młodzieży do nauki zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Kosakowo pod numerami: 797098918, 797099394, 577676921.

Wyróżniony wpis

INFORMACJA

W DNIU 19.10.2020R. W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W ZWIĄZKU ZE SZKOLENIEM.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE, POD NUMER TELEFONU: 797098918

Wyróżniony wpis

Uwaga! Od soboty nowe obostrzenia.

Od 10 października 2020r. powiat pucki zostanie objęty strefą czerwoną.

Obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

Czerwona strefa  – maseczki

W strefie czerwonej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej – zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu.

Czerwona strefa – organizacja kongresów i targów 

W czerwonej strefie zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej).

Czerwona strefa – wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe w czerwonej strefie – zarówno te, które odbywają się na stadionach i boiskach (np. mecze piłki nożnej), jak i na polach golfowych, torach wyścigowych, na basenach, klubach fitness czy kortach tenisowych mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności.

Czerwona strefa  – wydarzenia kulturalne

W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych (takich jak koncerty czy spektakle) – zakaz ten dotyczy zarówno wydarzeń odbywających się w pomieszczeniach, jak i w obiektach sportowych (również tych na otwartej przestrzeni), a także wydarzeń na świeżym powietrzu.

Czerwona strefa – kawiarnie i restauracje

W lokalach gastronomicznych znajdujących się w czerwonej strefie klienci, zarówno w ogródku, jak i w sali, muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, zakryte usta i nos musi  mieć również obsługa. Obowiązuje limit 1 osoby na 4 mkw, a prowadzenie działalności możliwe jest od 6 do 22. Ograniczenie to nie obowiązuje  w przypadku usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Czerwona strefa – aquaparki i baseny, siłownie i kluby fitness

W aquaparkach i na basenach w strefie czerwonej dopuszczalne jest 75 proc. obłożenia obiektu. Z kolei w siłowniach, klubach i centrach fitness obowiązuje limit 1 osoby na 10 m kw.

Czerwona strefa – wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak wesołe miasteczko, park rozrywki lub park rekreacyjny – nie ma przy tym znaczenia wielkość obiektu.

Czerwona strefa  – Kina

Kina w czerwonej strefie mogą działać, a obowiązuje limit 25 proc. obłożenia obiektu – widzowie muszą mieć zasłonięte usta i nos i siedzieć w odstępie co najmniej 1,5 m. 

Czerwona strefa – sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

W tej kwestii zasady w strefie czerwonej są identyczne, jak w pozostałych strefach: warunkiem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego lub leczenia uzdrowiskowego (również dzieci) jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Czerwona strefa – zgromadzenia

Zgromadzenia w strefie czerwonej mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 150 osób, a uczestnicy zachowują dystans 1,5 m i zakrywają usta i nos.

Czerwona strefa – kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, a uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem osób sprawujących kult). Jeśli odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m dystansu od innych osób i zakrywać usta oraz nos.   

Czerwona strefa  – wesela i inne uroczystości rodzinne

Wesela i inne uroczystości rodzinne mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 50 osób (z wyjątkiem obsługi).

Czerwona strefa – transport zbiorowy

W pojazdach transportu publicznego w strefie czerwonej zajęte może być 50 proc, miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Czerwona strefa – sklepy i handel

W strefie czerwonej zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych.

Czerwona strefa – salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Podobnie jak w innych strefach, w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu  w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Wyróżniony wpis

Nabór do szkoły dla rodziców!


W związku z planowaną jesienną edycją szkoły dla rodziców wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje wychowawcze zapraszamy do kontaktu pod nr. telefonu: 577 576 921 lub 797-099-394

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą. Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Wyróżniony wpis

Relacja z zajęć „Świetlicy Podwórkowej”

W sierpniu 2020, uczestnicy świetlicy podwórkowej w Gminie Kosakowo, wzięli udział w wielu bardzo atrakcyjnych wydarzeniach.

18 sierpnia dzieciaki wyruszyły do Komisariatu Policji w Kosakowie. Sam komendant Marcin Wittbrodt wyjaśniał na czym polega praca policjanta. Uczestnicy zwiedzili budynek policji, mogli zobaczyć też radiowozy policyjne. Później uczestnicy ruszyli do siedziby OSP w Kosakowie gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy przymierzając stroje i symbolicznie gasząc pożar.

W dniu 20 sierpnia Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „ Nasze Mechelinki” dzieci spędziły cały dzień na plaży w Mechelinkach, gdzie największą atrakcją były rejsy motorówkami po zatoce. Uczestnicy, mogli z bliska zobaczyć pobliską torpedownię. Szczególnie dziękujemy za umożliwienie zajęć na wodzie prezesowi stowarzyszenia „Nasze Mechelinki” który zorganizował dzieciakom wyjątkowo atrakcyjny dzień.

W następne spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach „Świetlicy podwórkowej”  zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo która  stworzyła dzieciom namiastkę rycerskiego turnieju. Jak zwykle, zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu, w pobliżu popularnej, kosakowskiej górki.  

Na zakończenie cyklu spotkań „Świetlicy Podwórkowej” dzieci udały się do Strefy Zoltar w Gdańsku. Po sportowej eskapadzie,wspólnie zjadły pizzę w lokalnej restauracji na terenie Gminy Kosakowo. Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom które włączyły się w uatrakcyjnianie zajęć świetlicowych. Szczególne podziękowania dla Pani Magdaleny Trzcińskiej oraz Patrycji Jankowskiej które przez całe wakacje opiekowały się i organizowały czas wolny dzieciom z naszej Gminy. Ze smutkiem żegnamy wakacje, po tak wielu pozytywnych doświadczeniach czekamy na kontynuacje projektu „Świetlicy podwórkowej”.

Julia Kerschke, uczennica SP w Mostach podzieliła się swoja pasją. W krótkim spotkaniu opowiedziała o ulubionych postaciach oraz wyjaśniła technikę tworzenia stroju Furry.

Wyróżniony wpis

Wycieczka do Adventure Parku w Gdyni

W dniu 30.07.2020r. miała miejsce wycieczka do Adventure Parku w Gdynii w ramach zajęć Świetlicy Podwórkowej organizowanych dzięki współpracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. W Świetlicy udział biorą dzieci, zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo. Dzięki zajęciom świetlicy podwórkowej,  a przede wszystkim dzięki osobom prowadzącym, uczestnicy mają szanse wziąć udział w wycieczkach, zajęciach sportowych czy zajęciach plastyczno technicznych.

Wyróżniony wpis

Zajęcia półkolonijne dla dzieci

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie organizują zajęcia półkolonijne pt. „Świetlica podwórkowa”. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lipca br. Uczestnikami są dzieci z terenu gminy Kosakowo, które w trakcie trwania projektu będą min. uczestniczyć w zajedziach sportowych, edukacyjnych itp. Dzieci będą miały również możliwość zwiedzić rożne zakątki gminy Kosakowo. Spotkania odbywają się podczas wakacji we wtorki oraz w czwartki w godz. 10.00-14.00W pomoc w realizacji projektu zaangażowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, która zaangażowała dzieci do wspólnych zabaw ruchowych oraz prac manualnych.

Wyróżniony wpis

DZIEŃ WOLNY

12 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie będzie nieczynny.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, najbliższy piątek (12 czerwca) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS Kosakowo w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia br. (sobota)

Wyróżniony wpis

Przemoc to nie jest sprawa prywatna! Doznajesz przemocy – ZADZWOŃ! Jesteś jej świadkiem – REAGUJ!

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

Poniżej znajdą Państwo przydatne wskazówki, informacje, linki i telefony.

Szczególnie przydatna aplikacja w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.Poradnik – OSOBISTY PLAN AWARYJNY

WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIE

800-120-002 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” czynny cała dobę)

telefoniczne dyżury prawników (22) 666-28-50 w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00

porada e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia@info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)

800-120-226 Policyjne Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (czynny 9.30-15.30)

+48 222-309-900 Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym (czynna cała dobę)

116-111 Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny 12.00-2.00)

800-12-12-12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny poniedziałek – piątek 8.15-20.00)

800-702-222 Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (czynna całą dobę).

KONTAKT na terenie Gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394

gops@kosakowo.pl

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Małgorzata Borek

Pracownicy socjalni:

Beata Stencel – rejon: Kosakowo, Pierwoszyno

Sylwia Marek – rejon: Dębogórze, Rewa

Jolanta Szyperska – rejon: Mosty, Suchy Dwór

Justyna Zawadzka – Wiśniewska – rejon: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Pogórze

Monika Wowk – rejon: Mechelinki, Pogórze

Komisariat Policji Kosakowo

ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo

tel. (58) 679-13-97

DZIELNICOWI:

asp.szt. Sławomir Chyła, tel. 723-636-478 – rejon: Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierowszyno, Rewa  

e-mail: dzielnicowy.kosakowo1@gd.policja.gov.pl

st.asp. Arkadiusz Kupczak, tel. 723-636-432 – rejon: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pogórze, Suchu Dwór

e-mail: dzielnicowy.kosakowo2@gd.policja.gov.pl

Paulina Chyła – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. nr 102 w Urzędzie Gminy
tel. 606 731 674

e-mail: alkpomoc@kosakowo.pl

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Sławomir Chyła – przewodniczący komisji, tel. 692 943 433

Jolanta Mojsiejuk – kierownik Referatu ds. Oświaty

Magdalena Dettlaff

Biuro mieści się w pok. 210, na II piętrze Urzędu Gminy,

tel. (58) 660 43 45,

e-mail oswiata@kosakowo.pl

oraz szkoły gminne:

„Lebkuchen i Sędziak” Lekarska Spółka Partnerska NZOZ „Kosakowo”
ul. Żeromskiego 51, 81-198 Kosakowo

e-mail: nzozkosakowo@wp.pl
tel. 58 679 13 23

 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Anna Pluciennik 509-264-636 – rejon- Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno.
 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Małgorzata Franiak 798-792-275- rejon- Suchy Dwór, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo.
Wyróżniony wpis

PFRON WSPIERA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W CZASIE PANDEMII

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl.

Z programu skorzystać mogą niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona co uniemożliwiło korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 min złotych. O wypłatę mogą starać się. nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie oniepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Specjalne środki Funduszu przeznaczone zostały również na dofinansowanie działań samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zaoferują dodatkową pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel, do kwoty 100 tys. zł.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w czasie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Wyróżniony wpis

Protokół porównania i oceny ofert

Kosakowo, 20.04.2020 r.

Protokół porównania i oceny ofert

Protokół porównania i oceny ofert na :

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 1. Postępowanie na zakup dostaw, usług i robót bu­dowlanych przeprowadzono na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kosakowie – na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 póz. 1843 ze zm.).
 2. W dniu 06.04.2020r. zamieszczono ogłoszenie o zamiarze udzielania zamówienia na stronie internetowej zamawiającego oraz bip.kosakowo.pl,  tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
 3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 20.04.2020r. do godziny 1200 wpłynęły  2 oferty Wszystkie informacje zawarto w poniższej tabeli:
Wykonawca Cena za 1 godzinę Ilość godzin Razem brutto
CE LINGUA Sp z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków 35 zł 1440 50 400 zł
Spółdzielnia socjalna PRZYSTAŃ ul. Kwiatowa 36 84-122 Żelistrzewo 30 zł 1440 43 200 zł
 • Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 45 150 zł
 • Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone
  w ogłoszeniu  tj. ofertę firmy.:

Spółdzielnia socjalna PRZYSTAŃ

ul. Kwiatowa 36

84-122 Żelistrzewo

Zaakceptowała

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Małgorzata Borek

Wyróżniony wpis

Od 22 kwietnia zmieniamy organizację pracy w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, dostosowując się do wytycznych, informuję, iż od dnia

22 kwietnia 2020 r. do odwołania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zmienia dotychczasową organizację pracy:

pracownicy realizujący wskazane w Ustawie zadania, w szczególności sprawy
z zakresu pomocy społecznej, powinni realizować obsługę interesanta w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa klienta w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W dalszym ciągu wskazane jest kontaktowanie się:

ELEKTRONICZNE TELEFONICZNE POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO
epuap: portal emp@tia:e-mail:
pracownicy socjalni gops@kosakowo.pl
świadczenia rodzinne świadczenia.gops@kosakowo.pl
asystenci rodziny asystenci.gops@kosakowo.pl  
(58) 620-82-02
797-099-394
797-098-918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2B
81-198 Kosakowo

W każdym przypadku konieczności przyjścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, 
z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Przesyłki/dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Kosakowo
(w godz. 7.30-18.00).

Proszę  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Małgorzata Borek /-/

Wyróżniony wpis

Zmiany dot. wydawania żywności żywności w ramach POPŻ w kwietniu 2020 r.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu i ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, informujemy, że wydawanie żywności w kwietniu 2020 r. następować będzie przy zachowaniu środków ostrożności i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Osobom samotnym, niepełnosprawnym i innym, które są szczególnie narażone na zakażenie się, paczki żywnościowe zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r. przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pozostałym osobom będziemy wydawać paczki żywnościowe w tym samym miejscu (budynek dawnej poczty w Kosakowie, ul. Żeromskiego 53).

9 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godz. 8:00 – 15:00

10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godz. 8:00 – 14:00

Wszystkie osoby umówione zostały na określone godziny, w 15 minutowych odstępach, by uniknąć gromadzenia się na placu przed, jak i w samym budynku, przy zachowaniu zasad higieny i unikaniu bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami.
Na czas trwania epidemii podpis na kartotece składa pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego na podstawie prawnej art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będących mieszkańcami gminy Kosakowo.

Wyróżniony wpis

Potrzebne laptopy dla dzieci

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością pozostawania w domu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje laptopów/komputerów z systemem operacyjnym Windows7 – Windows10 dla dzieci do nauki zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 797098918, 797099394, 58 6208202.

Wyróżniony wpis

Skrzynka podawcza na dokumenty urzędowe – tu możesz zostawić list, deklarację, pismo

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu i ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, informujemy, iż przed wejściem do Urzędu Gminy Kosakowo znajduje się skrzynka podawcza, przeznaczona do składania urzędowych dokumentów, deklaracji i pism, w tym kierowanych do GOPS Kosakowo.

Uwaga: skrzynka nie jest przeznaczona do załatwiania spraw związanych z Ewidencją Ludności, Działalnością Gospodarczą CEiDG oraz Urzędem Stanu Cywilnego
(w tym dowody osobiste).

Dokumenty i korespondencję można pozostawiać w skrzynce podawczej
w godzinach 7.30 – 18.00 w dni powszednie.

Taka forma składania dokumentów NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji, NIE JEST przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów i zdalnego kontaktu
z Urzędem Gminy Kosakowo oraz GOPS Kosakowo.

Wyróżniony wpis

Bezpłatna porada psychologa – na wszelki wypadek

Być może przytłacza Cię atmosfera, której wszyscy doświadczamy w obliczu zagrożenia koronawirusem. Czujesz, że tracisz siłę i motywację w czasie, kiedy najlepiej zostać w domu i nigdzie się nie poruszać. Masz kłopoty z narastającą agresją, której rozładowanie dotknąć może rodzinę i najbliższych. Szukasz rozwiązania za pomocą używek?

Z takimi i nie tylko takimi problemami nie musisz zostać sama/sam!

Możesz skorzystać z bezpłatnej porady psychologa, który stanie obok Ciebie przed ścianą kłopotów i poradzi – na wszelki wypadek.

Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie:

58 620-82-02; 797-098-918; 797-099-394 (w godzinach pracy ośrodka),

albo napisz: gops@kosakowo.pl

Pracownicy GOPS przekażą dane kontaktowe psychologowi, który zadzwoni do każdej z potrzebujących wsparcia osób.

Możesz także skorzystać z nowej infolinii organizowanej przez WOT, która działa całodobowo i pomaga reagować na kryzys, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego: 800 100 102

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego

N

Wyróżniony wpis

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE OGRANICZA DOSTĘP DLA KLIENTÓW

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy, że
od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu GOPS w Kosakowie.

Zapraszamy do kontaktu:

ELEKTRONICZNEGO TELEFONICZNEGO POPRZEZ
OPERATORA
POCZTOWEGO
– epuap
– e-mail:
pracownicy socjalni gops@kosakowo.pl
świadczenia rodzinne świadczenia.gops@kosakowo.pl
asystenci rodziny asystenci.gops@kosakowo.pl  
(58) 620-82-02
797-099-394 797-098-918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2b
81-198 Kosakowo

GOPS PRZECHODZI W TRYB INTERWENCYJNY, TZN. PRIORYTET MAJĄ SPRAWY DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA KLIENTA. POZOSTAŁE NOWE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ PODJĘTE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH OŚRODKA ZGODNIE Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ.

JEŻELI TO MOŻLIWE, NALEŻY OGRANICZYĆ OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO OŚRODKA I JEGO PLACÓWEK I ZAŁATWIĆ NIEZBĘDNE SPRAWY URZĘDOWE DROGĄ TELEFONICZNĄ BĄDŹ ELEKTRONICZNĄ

Wyróżniony wpis

APELUJEMY O OGRANICZENIE WIZYT W GOPS DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na uwadze zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie wprowadza działania organizacyjne określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Wyróżniony wpis

KORONAWIRUS – podstawowe informacje

W związku z potwierdzeniem kolejnych przypadków koronawirusa
w Polsce podajemy podstawowe informacje.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty
i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Sprawdzaj komunikaty:
Głównego Inspektora Sanitarnego – kliknij tutaj
Państwowego Zakładu Higieny – kliknij tutaj
Ministra Zdrowia – kliknij tutaj
Ministra Spraw Zagranicznych – kliknij tutaj

Zalecenia:
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, UMÓW TELEFONICZNIE wizytę u lekarza pierwszego kontaktu lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, a następnie powiadom o tym TELEFONICZNIE powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
w Pucku.

Infolinia NFZ 800 190 590

Telefon w godz. 8.00 -15.30 Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Pucku 58 673 03 41

Telefon alarmowy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej tylko po godzinie 16-tej – dla służb powiadamiania alarmowego lub w przypadku prawdziwego zagrożenia zdrowia lub życia
telefon alarmowy (+48) 507 159 482

www.gov.pl/koronawirus

Wyróżniony wpis

Szukamy kandydatów do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Gminy Kosakowo do wzięcia udziału w programie:


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020”.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu codziennym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulowaniu do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • umożliwieniu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są
o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenia jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo  w godzinach pracy ośrodka.

Karta zgłoszenia do pobrania: https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676, w formie papierowej dostępne są w siedzibie GOPS Kosakowo.

W sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć, prosimy o kontakt telefoniczny (58 620-82-02,  797-098-918 lub 797-099-394)

Przewidywana liczba uczestników Programu: 6 osób, w tym 3 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 3 ze znacznym.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyróżniony wpis

Informacja dotycząca wydawania żywności w ramach POPŻ

Miejsce: Kosakowo – budynek dawnej poczty, ul. Żeromskiego 53
Terminy w 2020 r.:

 1. 6 luty 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 7 luty 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 2. 5 marzec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 6 marzec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 3. 8 kwiecień 2020 r. (środa) w godz. 9.00 – 15.00 i 9 kwiecień 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00
 4. 7 maj 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 8 maj 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 5. 4 czerwiec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 5 czerwiec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
 6. 16 lipiec 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 17.00 i 17 lipiec 2020 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00

TERMINY MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Wyróżniony wpis

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  1. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Trójmieście  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   1. fasola biała 3,2 kg,
   1. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   1. buraczki wiórki 1,05 kg,
   1. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   1. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  1. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  1. ryż biały 3 kg,
  1. kasza gryczana 1,5 kg,
  1. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  1. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  1. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  1. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  1. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 8. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 9. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wyróżniony wpis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością dla osób dorosłych i dzieci– podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2020 roku

Wyróżniony wpis

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 • Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • Pomoc żywnościowa trafiła do 367 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.
 • Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •    17, 44750 ton żywności;
 • 2 450 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 • W ramach Podprogramu 2018 dla  367 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 0 spotkań dla  0 uczestników

• Żywieniowe – 2 spotkanie dla 2 uczestników

• Kulinarne – 2 spotkanie dla 4 uczestników

• Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Wyróżniony wpis

Informacja o bilansie GOPS za 2018 r.

Informacja o bilansie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie za 2018 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo w zakładce jednostki organizacyjne- pomoc społeczna.

Wyróżniony wpis

TELEOPIEKA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gops.png

Wójt Gminy Kosakowo przypomina, że od 2015 r. na terenie gminy funkcjonuje Teleopieka. W ramach Teleopieki I generacji – telefony linii stacjonarnej lub komórkowej – są wyposażone w bezprzewodowy nadajnik alarmowy („czerwony przycisk alarmowy”). Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu. Wciśnięcie „czerwonego przycisku alarmowego” powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Operacyjno – Alarmowym bez względu na porę dnia lub nocy. Pracownik centrum ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kosakowo, m.in. osoby powyżej 60 r.ż., samotne, niepełnosprawne, niesamodzielne, schorowane, przebywające w domach rodzinnych same przez wiele godzin mogą skorzystać nieodpłatnie z usługi Teleopieki, całość kosztów ponosi gmina.

Realizacją usługi Teleopieki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • osobiście w siedzibie GOPS w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2B w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 13.00,
 • telefonicznie: (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394.