Nabór do Klubu Samopomocy trwa

Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w ośrodku wsparcia w formie Klubu Samopomocy działającego w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w Klubie Samopomocy w Kosakowie;
 2. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie;
 3. Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w zajęciach Klubu Samopomocy;
 4. Klub – Klub Samopomocy działający w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

3. Zakres wsparcia

 1. Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów w wieku od 60 lat zamieszkujących Gminę Kosakowo.
 2. W ramach Klubu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 3. warsztaty edukacyjne;
 4. zajęcia sportowe;
 5. zajęcia aktywizujące;
 6. warsztaty kulinarne;
 7. wycieczki;
 8. spotkania towarzyskie.
 9. Udział w zajęciach i warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Zajęcia w ramach Klubu Samopomocy

  1. Zajęcia odbywać się będą w grupie do 30 osób.
  2. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Klubu Samopomocy, przy Żeromskiego 53,
   81 – 198 Kosakowo oraz w innych miejscach niezbędnych do realizowania konkretnych form wsparcia.
  3. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą
   informowani z odpowiednim wyprzedzeniem osobiście na zajęciach oraz poprzez stronę: facebook.com/KlubSenioraWKosakowie.
  4. GOPS zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn niezależnych od niego.
  5. W przypadku posiadania środków przez GOPS, w ramach udziału w zajęciach Klubu Samopomocy uczestnicy będą mogli otrzymać bezpłatnie jeden posiłek dziennie.
  6. Prace wykonane w ramach zajęć nie stanowią własności uczestników Klubu, pozostają one do dyspozycji Klubu.
  7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty i rzeczy wniesione przez uczestnika na teren Klubu.
  8. Uczestnicy Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.

5. Rekrutacja Uczestników

 1. W Klubie Samopomocy mogą uczestniczyć osoby w wieku od 60 lat zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo.
 2. Mając na uwadze trwałość projektu, z oferty Klubu mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz nieprzekraczające 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnością, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Osoby w wieku powyżej 80 lat mogą być skierowane do Klubu, niezależnie od spełnienia ww. kryterium dochodowego.
 3. Skierowanie do Klubu Samopomocy zostanie wystawione przez GOPS po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, po spełnieniu warunków formalnych uczestnictwa.

6.Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 2. brać aktywny udziału w zajęciach Klubu, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy pracownik Klubu;
 3. przestrzegania bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie;
 4. poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników;
 5. godnie reprezentować Klub;
 6. powiadomić pracowników Klubu o dłuższej nieobecności na zajęciach Klubu;
 7. dbać i szanować sprzęty oraz przedmioty stanowiącej wyposażenie Klubu;
 8. przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

7. Prawa Uczestnika

Do praw uczestników Klubu należy:

 1. poszanowanie swoich praw i godności osobistej;
 2. wolność słowa, przekonań, wyznania oraz wyrażania opinii;
 3. rozwijanie własnych zainteresowań;
 4. korzystanie z wyposażenia Klubu;
 5. uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia;
 6. pomoc w rozwijaniu problemów i konfliktów w grupie;
 7. prawo do wniesienia zastrzeżeń, uwag i skarg.

8. Członkowsko w Klubie

 1. Członkowsko w Klubie wygasa w przypadku:
 2. śmierci uczestnika klubu;
 3. skreślenia z listy członków Klubu w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzegania regulaminu;
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Klubu, trwającej ponad 14 dni;
 5. wystąpienie z Klubu na pisemną prośbę.
 6. O skreśleniu z Klubu decydują Kierownik Klubu w porozumieniu z Dyrektorem GOPS
  w Kosakowie.

9. Inne postanowienia

 1. GOPS zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje przez czas trwania Klubu.

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ws. Regulaminu Klubu Samopomocy