Dodatek osłonowy w pigułce

Od stycznia 2024 r. do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

W przypadku gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek.
Sposób załatwienia sprawy: Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku poprzez ePUAP,
aplikację rządową lub w wersji papierowej.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: – wnioski przyjmowane będą od 01.01.2024 r do 30.04.2024 r.,
– przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji,
– informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana
na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty
elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego,
członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
tj. 14 dni od wydania decyzji negatywnej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2023, poz.759 t.j.),
Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej,
paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023, poz. 2760).
Inne informacje: Inne informacje: Warunki uzyskania dodatku osłonowego:

Kryterium dochodowe:
Dodatek osłonowy przysługuje osobie fizycznej w przypadku,
gdy średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100,00 zł
wieloosobowym – 1500,00 zł;
gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą;
gospodarstwo wieloosobowe oznacza osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego ma zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”,
tj. kwotę przysługującego dodatku pomniejsza się o kwotę przekroczenia kryterium; dodatek nie przysługuje,
jeżeli jego ustalona kwota jest niższa niż 20 zł.

Podstawę ustalenia prawa do dodatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskany
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2022 roku.

Kwota dodatku osłonowego rocznie:
228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
343,20 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
486,20 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
657,80 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
286,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa składającego z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa składającego z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa składającego z co najmniej 6 osób