Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Samopomocy

Wymagania

Niezbędne:

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi
w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tj.:

 1. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz
 2. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ponadto:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy
  o pomocy społecznej,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, sumienność, dokładność.

Dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
 3. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office.
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność,
 14. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu samopomocy,
 2. Opracowanie planów pracy Klubu oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją,
 3. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla seniorów, spotkań okolicznościowych,
 4. Współpraca z personelem zarządzającym, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z prowadzącymi zajęcia (wykonawcami, zleceniobiorcami),
 6. Udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,
 7. Prowadzenie działań informacyjnych Klubu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 8. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wyjazdach i wycieczkach organizowanych,
 9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
  w organizowanych zajęciach,
 10. Prowadzenie dokumentacji działania Klubu (list obecności uczestników, potwierdzeń odbioru cateringu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej)
 11. Odpowiedzialność za powierzony majątek,
 12. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 13. Utrzymanie ładu i porządku w Klubie,
 14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,   pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia
  31 października 2023 r.do godz. 9:00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownik Klubu Samopomocy”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w listopadzie 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownika Klubu Samopomocy