Wyniki badania liczby osób bezdomnych w gminie Kosakowo

Dnia 28 lutego 2024 r. w godzinach wieczornych odbyło się w gminie Kosakowo ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. W badaniu udział wzięli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, funkcjonariusz policji z Komisariatu Policji w Kosakowie oraz funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie.

Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych w poszczególnych gminach, aby na tej podstawie określić skalę bezdomności w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że na terenie gminy Kosakowo przebywają 3 osoby bezdomne, które nie wyrażają zgody na umieszczenie w schronisku. Sytuacja tych osób jest stale monitorowana przez właściwe służby.

Podczas przeprowadzania badania pracownicy dotarli do kilku punktów mogących stanowić potencjalne miejsce przebywania osób uwikłanych w bezdomność. W związku z powyższym GOPS w Kosakowie zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie osób zagrożonych problemem bezdomności, co umożliwi podjęcie działań pomocowych.

Dyrektor GOPS w Kosakowie pragnie podziękować służbom zaangażowanym w badanie liczby osób bezdomnych za pomoc w realizacji zadania.