Nabór wniosków do Programu „ Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Gmina Wiejska Kosakowo w roku 2024 będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „ Opieki wytchnieniowej”   dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Program realizowany jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o  niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww.)

b )wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c)odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

  1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeni o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji               i edukacji.

  1. Osoby dorosłe – do wniosku należy dołączyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, jako gminie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski do Programu można składać od 26.02.2024 r.  do 08.03.2024 r. osoby które złożą wniosek po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.

Druk do pobrania – Dokumenty do pobrania

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie  celem pobrania druku.