„Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

Nr umowy RPPM.06.02.02-22-0043/20-02

tytuł projektu: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów.

Gmina Kosakowo oświadcza, że utworzono 30 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, które istnieją po zakończeniu realizacji projektu:

– W Klubie Seniora w Kosakowie: utworzono 30 miejsc.

Jednocześnie Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie czasu 37 miesięcy od 01.12.2023 r.

Wszystkie miejsca usług społecznych będą utrzymane przez okres minimum do dnia 31.12.2026 r.