Od stycznia zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Podstawa prawna zmian obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zwana dalej ustawą.

  1. Świadczenie wspierające

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego są osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do maksymalnie 220% wysokości renty socjalnej,

  • od 1 stycznia 2024 r.– świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
  • od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
  • od 1 stycznia 2026 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70 do 77 pkt.

Ważne – osoba wymagająca opieki, na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna lub przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r.w przypadku gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparciapotrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów (art. 64 ustawy).
Za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowania przez opiekuna zatrudnienia (objęcie ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS na wniosek opiekuna).