Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie średnie;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów:
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • przepisów o ochronie danych osobowych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, mile widziana znajomość programów komputerowych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 2. zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
 3. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. odporność na stres,
 9. odpowiedzialność,
 10. kreatywność,
 11. rzetelność,
 12. systematyczność;
 13. wyksztalcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie prowadzonych postępowań i przyznawanych świadczeń, w tym m.in.: rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego,
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w ramach posiadanego upoważnienia,
 3. przyjmowanie i analiza wniosków o przyznanie świadczeń,
 4. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
 6. udzielanie informacji o uprawnieniach,
 7. prowadzenie postępowań odwoławczych,
 8. prowadzenie postępowań o nienależnie pobrane świadczenia,
 9. terminowe sporządzanie bieżących sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 10. sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń, w tym list wypłat,
 11. przygotowywanie w ustalonym terminie, zbiorczych miesięcznych list wypłat świadczeń i przekazywanie ich do realizacji księgowości,
 12. przestrzeganie realizacji planów finansowych,
 13. ustalanie potrzeb w zakresie środków na realizację zadań,
 14. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 15. prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i współpraca w tym zakresie z głównym księgowym,
 16. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika ds. świadczeń rodzinnych,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie GOPS w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo,
 2. praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta,
 3. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej
  i radzenia sobie ze stresem,
 4. wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
 5. wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach,
 6. stanowisko komputerowe – zestaw komputerowy wraz z drukarką.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie,  ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 18 września 2023 r.z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik ds. świadczeń rodzinnych”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 7. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej w październiku 2023 r.
 8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – OGŁOSZENIE I WNIOSKI