PRZETARGI AKTUALNE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Kosakowo: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu savoir – vivre oraz wizażu dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 165011 – 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. (058) 660 43 38, faks (058) 660 43 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu savoir – vivre oraz wizażu dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu savoir – vivre oraz wizażu dla uczestników projektu Idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde ze szkoleń musi zostać przeprowadzone jednorazowo w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin zegarowych. Informacje organizacyjne: 1. Materiały szkoleniowe po uprzednim dostarczeniu dla każdego uczestnika powieli Zamawiający. 2. Salę szkoleniową zapewni Zamawiający. 3. Wykonawca zapewnia poczęstunek w postaci cateringu: bufet kanapkowy, ciastka, słodycze, kawa, herbata, napoje zimne 4. Szkolenia mają być skierowane dla grupy 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn) w tym 5 osób niepełnosprawnych 5. Wykonawca jest obowiązany sporządzić dokumentacja ze szkolenia, które musi zawierać: – listę obecności osób (imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis) – listę odbioru cateringu (imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis) – ankietę ewaluacyjną nt. wiedzy z zakresu savoir-vivre/wizażu (przed i po szkoleniu) – ankietę oceny szkolenia i trenera – jeden komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego – wydanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu wraz z listą potwierdzającą odbiór zaświadczeń – kserokopie (za zgodność z oryginałem)zaświadczeń o ukończonym szkoleniu – dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego szkolenia – zamieszenie informacji o szkoleniu na stronie – www.inwestycjawkadry.info.pl/ – wszystkie dokumenty winny być oznaczone logotypami, które po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiający Zamówienie zostało podzielone na 2 części. OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Szkolenie z savoir – vivre (jednorazowo, nie mniej niż 5 godzin): 3.1. Zakres tematyczny szkolenia: a. Savoir vivre porady – podstawowe zasady na co dzień, b. Savoir – vivre w pracy, przygotowanie do rozmowy o pracę, c. Savoir vivre dzieci – jak powinno przebiegać wychowanie dzieci, d. Niecodzienne okazje – jak się zachować? e. Pogłębianie kontaktów międzyludzkich (m.in. wyrażanie uczuć, sztuka przyjaźni, otwierania się przed innymi), f. Kształtowanie własnych postaw i zachowań (radzenie sobie z problemami i sytuacjami trudnymi, z emocjami), g. Dbałość o wygląd, dostosowanie do sytuacji, prezentowanie się. 3.2. Szkolenie nie obejmuje wykonania i sfinansowania usług. 3.3. Materiały szkoleniowe po uprzednim dostarczeniu dla każdego uczestnika powieli Zamawiający. 3.4. Salę szkoleniową zapewni Zamawiający. 3.5. Wykonawca zapewnia poczęstunek w postaci cateringu: bufet kanapkowy, ciastka, słodycze, kawa, herbata, napoje zimne. OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Poradnictwo z wizażu (jednorazowo – nie mniej niż 5 godzin): 3.6. Zakres tematyczny szkolenia: a. Higiena osobista i pielęgnacja twarzy, b. Typy urody (paleta barw w ubiorze, makijaż, biżuteria, zapach), c. Kształty twarzy (rozpoznawanie, cechy, retusz makijażem i fryzurą, zarost męski – typy, retusz twarzy), d. Dobór i rodzaje makijaży (m.in. makijaż do pracy), e. Strój do pracy, f. Typy sylwetek – omówienie typów kobiecych i męskich; korygowania sylwetek; doboru fasonów i krojów, bryły włosów, oprawek okularów i stylów ubioru, g. Wygląd w zależności od sytuacji, pory dnia, h. Dbałość o wygląd, dostosowanie do sytuacji, prezentowanie się. 3.7. Szkolenie nie obejmuje wykonania i sfinansowania usług. 3.8. Materiały szkoleniowe po uprzednim dostarczeniu dla każdego uczestnika powieli Zamawiający. 3.9. Salę szkoleniową zapewni Zamawiający. 3.10. Wykonawca zapewnia poczęstunek w postaci cateringu: bufet kanapkowy, ciastka, słodycze, kawa, herbata, napoje zimne. Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie dla każdej z części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (odpowiednio do każdej z części) to jest przeprowadzenia szkoleń z zakresu savoir – vivre oraz wizażu

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.50.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału dotyczące wiedzy i doświadczenia jeżeli: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzeniu kursów szkoleniowych z zakresu: a) dla części pierwszej – szkolenie z savoir – vivre b) dla części drugiej – szkolenie z wizażu dla grupy 20 osób lub więcej w wymiarze minimum 30 godzin

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany b) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ,o których mowa w pkt 1 i .2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b 81-198 Kosakowo Biuro projektu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b 81-198 Kosakowo Biuro projektu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Idę do pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie