Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KURSY-2

SIWZ kursy zawodowe-2

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

2 Wyjaśnienie treści SIWZ

ogloszenie o wyborze – strona (2)

unieważnienie w części 12 (2)

powtórzenie czynności badania i ogłoszenia wyboru – 11 część