Archiwa kategorii: GOPS

Świadczenie 300 zł – jednorazowa pomoc dla obywateli Ukrainy

W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (Dz. U. poz. 583),  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia w wysokości 300 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Świadczenie przysługuje Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2  ust.4 specustawy i deklarują pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.

Gmina Kosakowo zakwalifikowana do otrzymania środków

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022” i „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

 Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Cel programu:
a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.
c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia
d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa.

⚠️

 Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

Cel programu:
a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej
c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.
d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki.

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

Dodatek osłonowy

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

– w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W gminie Kosakowo wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych) w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2b (wejście od podwórka).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2022 r. poz. 1).

Dołącz do Klubu Seniora w Kosakowie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kosakowo do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w Kosakowie organizowanego w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Korzyści płynące z przystąpienia do Klubu Seniora w Kosakowie:

 • aktywne i kreatywne spędzanie czasu,
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej,
 • warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne i inne,
 • zajęcia kulturalne,
 • różnego rodzaju spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami,
 • działalność prozdrowotna,
 • nawiązywanie przyjaźni i relacji z innymi seniorami,
 • radość z pracy w grupie,
 • wykorzystanie talentów i doświadczenia do realizacji wspólnych celów oraz zaangażowanie w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
 • rozwijanie pasji, wspólne obchodzenie wybranych wydarzeń okolicznościowych.

Kryteria i szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:

 • Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B,
 • Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie,
  ul. Fiołkowa 2A,
 • siedzibie Pełnomocnika Wójta ds. seniorów i współpracy z zagranicą, Rewa,
  ul. Morska 56
 • oraz do pobrania na końcu artykułu

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami,
 • złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w godzinach pracy ośrodka:

Poniedziałek 7:45 – 15:30
Wtorek 7:45 – 15:30Środa 7:45 – 15:30
Czwartek 7:45 – 17:00
Piątek 7:45 – 15:15

lub

 • zgłosić się do tut. ośrodka, pracownik socjalny pomoże wypełnić wszystkie druki.

Więcej informacji można uzyskać od pracowników socjalnych pod nr telefonów:
797-098-918, 797-099-394, 58 620-82-02.

Zapraszamy!!!

Zamówienie w ramach projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” na wybór personelu:

animator środowiskowo – społeczny

psycholog

fizjoterapeuta

podolog

dietetyk,

realizującego zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020).

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami – kompletna oferta, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: dyrektor.gops@kosakowo.pl lub gops@kosakowo.pl w formie pliku PDF lub w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 10:00. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Personel (animator środowiskowo – społeczny, psycholog, fizjoterapeuta, podolog, dietetyk) będą wykonywać zamówienie dla 30 osób 60+ w Klubie Seniora w Kosakowie na podstawie umowy zlecenia.

Szczegóły w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66768

➡ Klub Seniora

Klub Seniora powstanie w ramach Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Puck, a Gmina Kosakowo jest jednym z czterech partnerów.Klub Seniora powstanie w budynku dawnej poczty w Kosakowie. Aktualnie trwają prace adaptacyjne i urządzeniowe. Po ich zakończeniu rozpoczną się zajęcia dla seniorów naszej gminy.W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja do Klubu Seniora. O szczegółach dotyczących terminów zgłaszania się, warunkach uczestnictwa i dostępności formularzy zgłoszeniowych zostaną Państwo poinformowani jeszcze w tym miesiącu na stronach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na fanpage’u facebook obu instytucji. Zajęcia w Klubie Seniora skierowane będą dla osób w wieku 60+, w tym w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

➡ Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

📌

Dopalacze

Dopalacze według polskiego prawa to środki zastępcze, czyli „produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego albo substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Dopalacze zyskały nową nazwę oraz definicję – nowa substancja psychoaktywna (NSP). Rozumie się przez nią substancję pochodzenia syntetycznego lub naturalnego w każdym stanie fizycznym o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednym słowem dopalacze to potoczna nazwa substancji psychoaktywnych, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W składzie dopalaczy możemy znaleźć dosłownie wszystko. Często w dopalaczach znajduje się kilka różnych substancji psychoaktywnych. To tylko potęguje ich szkodliwe działanie. Jeśli po zażyciu dopalaczy pacjent trafi do szpitala, jest na z góry przegranej pozycji. Dopóki lekarze nie dowiedzą się jakiego typu substancje zażył, ciężko będzie zawalczyć o jego zdrowie i życie.

Dopalacze (ang. designer drugs) mogą być zarówno produktem syntetycznym, jak i stanowić wyciąg z roślin, jednak często te substancje są ze sobą wymieszane. Sprzedawane są w postaci kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych.

Podstawowym składnikiem dopalaczy jest BZN (benzylopiperazyna), która działa jak amfetamina. BZN powoduje przyśpieszenie tętna, odwodnienie organizmu i prowadzi do uzależnienia. BZN łączona jest z TFMPP. Dopalacze zawierają w swoim składzie również takie substancje jak mefedron, kannabinoidy, katynony (które udają amfetaminę) oraz syntetyczne opioidy. Wśród wyciągów roślinnych możemy spotkać: susz roślinny, liście drzewa mitragyna speciosa (stymulują ośrodkowy układ nerwowy), kratom, szałwia wieszcza (wywołuje halucynacje) oraz muchomor czerwony lub plamisty (fly agaric). Najbardziej popularną formą dopalaczy w Polsce są środki typu „spice” w postaci suszu i mieszanek roślinnych.

Dopalacze wywołują u spożywającej je osoby efekt narkotyczny zbliżony do zdelegalizowanych substancji – producenci starają się jak najwierniej oddać działanie narkotyków. Skład chemiczny dopalaczy ulega ciągłej zmianie w celu ominięcia zakazów antynarkotykowych. Wraz z wejściem ustawy zabraniającej obrotu konkretną substancją psychoaktywną producenci zamieniają ją na jej analog, czyli substancję, która ma bardzo podobne działanie, a jeszcze nie została zakazana. Wyróżnia się trzy grupy dopalaczy:

▪️

susze i kadzidełka (tzw. „spice”) pochodzenia najczęściej roślinnego, których działanie jest zbliżone do marihuany lub opium, a zażywa się je za pomocą spalania w fajkach lub skrętach; w ich składzie może znajdować się także kofeina, wanilina, THC, eugenol;tzw. „party pills”, czyli tabletki lub proszek pochodzenia głównie syntetycznego, będące mieszanką halucynogenów, stymulantów, opioidów, empatogenów lub dysocjantów; ich działanie ma być pobudzające i poprawiające nastrój, a także wspomagające przy braku energii;

▪️

środki syntetyczne w formie m.in. małych pigułek lub znaczków do lizania, w składzie których jest tylko jedna substancja.

Dopalacze do niedawna były legalnie dostępne jako produkty kolekcjonerskie, nie do spożycia. Ze względu na ominięcie przepisów substancje psychoaktywne stały się dostępne dla ludzi, mimo iż ich szkodliwość nie została nawet przebadana. Obecnie obrót dopalaczami stał się zabroniony, dzięki czemu ich dostępność została utrudniona. Warto pamiętać, że niewinnie wyglądające tabletki mogą prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

Skutki używania dopalaczy nie są jeszcze do końca zbadane. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są poważne. Dopalacze mogą wywołać w zależności od wrażliwości organizmu:

nudności, bóle głowy, zawroty głowy, stany lękowe, bezsenność, drgawki, problemy z oddychaniem, znużenie, urojenia, ataki szału, wysoką gorączkę, nadmierne pocenie się, śpiączkę, wymioty, biegunkę, brązowienie na skórze i inne.

Uzależnić można się zarówno od substancji zażywanej, jak i od stanu emocjonalnego uzyskiwanego za pomocą używki – jednym słowem uzależnić można się od wszystkiego. Reklamy, propaganda i znajomi – często właśnie dzięki nim młody człowiek sięga po używki. Kiedy reklama mówi, że po zażyciu danego produktu pamięć się wzmocni, to młody człowiek nie będzie potrafił skupić się bez danego produktu. Działa tu tzw. efekt placebo.

Dostępne prawie w każdym sklepie i niebudzące najmniejszych podejrzeń napoje energetyczne, również zawierają niewielkie dawki substancji uzależniających. Te substancje to guarana i tauryna. Guarana to znany brazylijski afrodyzjak, który pobudza. Bezsenność, zaburzenia lękowe i depresja – to stany, do których może doprowadzić zażywanie guarany. Natomiast tauryna poprawia metabolizm na krótki czas oraz daje przypływ energii. Niestety, po pewnym czasie prowadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego oraz do depresji.

Znane są przypadki osób, u których po odstawieniu napojów energetycznych, zaobserwowano typowe objawy abstynencji, jak w alkoholizmie, np.: drgawki, delirium, inne dolegliwości związane z odstawieniem używki.

Dopalacze często są bardziej niebezpieczne od narkotyków. O ile lekarze są w stanie przewidzieć co stanie się z człowiekiem, który zażywa amfetaminę, kokainę czy nawet pali marihuanę, o tyle w przypadku dopalaczy reakcja na substancje aktywne jest nie do przewidzenia.

Substancje psychoaktywne na każdego działają inaczej. Zażywanie dopalaczy może spowodować tzw. „gateway effect”, czyli sięganie po coraz bardziej uzależniające substancje.

Gdzie szukać pomocy?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl/portal

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800

www.dopalaczeinfo.plwww.narkomania.org.pl

➡️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

⚠️

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

⏩

Cel programu:

a) wprowadzenie ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających łącznie wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

b) skorzystanie przez ww. osoby z pomocy asystenta w sytuacjach takich jak wyjście/powrót/dojazd np. do domu, pracy, świątyni, placówki szkoleniowej i oświatowej, ośrodka zdrowia, urzędu, znajomych, instytucji państwowych, kulturalnych, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, sportowych, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju organizacjami itp.

c) ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia

d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa

⚠️

Opieka wytchnieniowa Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki.

⏩

Cel programu:

a) wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) wzmocnienie systemu wsparcia w ramach polityki społecznej

c) odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi osobami zależnymi poprzez wsparcie w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa, co przekłada się na możliwość odpoczynku, regeneracji sił, załatwienia spraw w różnych instytucjach, zrobienia zakupów itp.

d) okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie mogą w pełny sposób sprawować opieki

‼️

Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

❗

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

⚠️

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.

PRACA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: [Ukryty adres e-mail] lub [Ukryty adres e-mail] lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 31 maja 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Wymagania NIEZBĘDNE:
a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)tj. SPEŁNIENIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO z niżej wymienionych warunków:
− posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
− ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
− do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
− osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.− osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
− osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
− ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020poz. 1876)
− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
− ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)
− ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. praca socjalna,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
9. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
10. prace administracyjne i biurowe.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. referencje,
7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

➡️Nikotynizm

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach ogólnodostępnej wiedzy, wielu wyników badań, większej świadomości społeczeństwa nikogo nie powinno się przekonywać o szkodliwości palenia tytoniu. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Miliony palących Polaków to zwyczajni ludzie, którzy są uzależnieni.

Papieros zawiera przeciętnie od 15 do 20 mg nikotyny, a podczas palenia do krwi przenika około 1 mg tej substancji psychoaktywnej. Nikotyna to alkaloid o cierpkim zapachu i drażniącym smaku występujący w roślinach: Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana persica, w stężeniu od 0,6% do 0,9%. Najpopularniejszą formą przyjmowania nikotyny jest palenie tytoniu (papierosy, fajki, cygara), ale może być on również żuty lub wciągany do nosa (tabaka).
Dlaczego papierosy mogą być aż tak bardzo niebezpieczne?
W skład dymu papierosowego wchodzi około 4000 związków, z których wiele zagraża zdrowiu, np.:
• nikotyna – podstawowy składnik, insektycyd kontaktowy, silna trucizna,
• substancje smoliste,
• aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów,
• tlenek węgla – czad, występujący w spalinach,
• chlorek winylu – wykorzystywany w przemyśle tworzyw sztucznych,
• cyjanowodór – kwas pruski używany do ludobójstwa w komorach gazowych,
• arsen – trucizna, składnik chemicznych środków bojowych,
• polon – pierwiastek promieniotwórczy,
• kadm – silnie trujący metal strategiczny,
• amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych,
• naftalen – środek owadobójczy,
• fenol – kwas karbolowy, składnik środków żrących.


Uzależnienie od palenia papierosów jest powszechnym zjawiskiem. Wiele osób sięga po nikotynę, gdy przeżywa wysoki poziom stresu bądź po prostu odczuwa głód nikotynowy. Szacuje się, iż ponad 80 proc. palaczy deklaruje chęć rzucenia palenia. Niestety często nie potrafią tego zrobić lub próby są bezskuteczne. Uzależnienie od nikotyny porównywalne jest niekiedy z uzależnieniem od ciężkich narkotyków. Głód nikotynowy potrafi całkowicie zdestabilizować nasze życie.


Palenie tytoniu jest nałogiem wywoływanym przez dwa wzajemnie oddziałujące na siebie uzależnienia: farmakologiczne uzależnienie od nikotyny oraz uzależnienie behawioralne.
• Uzależnienie farmakologiczne jest związane z powstawaniem tolerancji oraz objawami odstawienia. Tolerancja polega na konieczności podawania coraz większych dawek w celu otrzymania takiego samego efektu. Jest to spowodowane zwiększeniem aktywności enzymów, które metabolizują nikotynę oraz przystosowaniem układu nerwowego poprzez zmianę liczby receptorów dla nikotyny w celu zachowania prawidłowej czynności tego układu.
• Uzależnienie behawioralne jest związane ze zmiennością zachowań osoby palącej. Na początku mamy do czynienia z ciekawością w tym zakresie, następnie nauką palenia, aż wreszcie pojawia się nawyk. Odruch warunkowy pojawia się m.in. na skutek czynników wewnętrznych, np. chęci poradzenia sobie ze stresem oraz zewnętrznych, środowiskowych, jak proponowanie papierosa przez otoczenie.


Skala zagrożeń związanych z nałogiem tytoniowym nie została do końca zbadana. Mimo to, nawet dotychczasowe wyniki wykazują cały szereg problemów medycznych wynikających bezpośrednio z palenia tytoniu. Wieloletnie palenie tytoniu może powodować choroby ze strony układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego (m.in.: nowotwory płuc, krtani, nowotwory jamy ustnej, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, rozedmę, astmę, chorobę wieńcową, zawał serca, miażdżycę, choroby naczyniowe mózgu, udar mózgu, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka prącia, raka trzustki, raka żołądka, raka warg, raka gardła, raka przełyku, mniejsza potencja seksualna, zaburzenia erekcji, impotencja i niepłodność, częste infekcje górnych dróg oddechowych, insulinooporność czy zaćmę).


Gdy palimy papierosy, nie tylko narażamy siebie, ale i osoby z naszego otoczenia. Na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki licznym badaniom klinicznym wykazano związek między narażeniem na dym tytoniowy a występowaniem ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego czy też objawów klinicznych astmy oskrzelowej. Istnieje wiele dowodów naukowych na szkodliwość biernego palenia, które powoduje te same problemy, co palenie czynne.
Według oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) poza zakażeniami dolnych dróg oddechowych spowodowanymi biernym paleniem, występują częstsze objawy podrażnienia dróg oddechowych, objawy astmy, zapalenie ucha środkowego, zwiększone ryzyko wywołania syndromu nagłej śmierci dziecka, zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierć łóżeczkowa) oraz takie nieswoiste zmiany, jak występowanie zaburzeń zachowania lub trudności w nauce.
Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak palenie czynne. Zapalając kolejnego papierosa pamiętajmy więc, że nie tylko trujemy siebie ale i osoby z naszego otoczenia.


Według ekspertów, nikotynizm to jeden z najtrudniejszych do przezwyciężenia nałogów. Palacze niejednokrotnie próbują rzucić palenie bez żadnych rezultatów. Warto mieć świadomość korzyści płynących z niepalenia. Za abstynencją nikotynową przemawiają nie tylko argumenty zdrowotne i chęć uniknięcia chorób czy powikłań, ale również względy finansowe. Rezygnując z zakupu paczki papierosów, w perspektywie długofalowej można zaoszczędzić naprawdę sporo gotówki.
Ponadto, nie paląc, po dwunastu godzinach od ostatniego papierosa stężenie tlenku węgla we krwi wraca do normy. Po tygodniu organizm oczyszcza się z nikotyny, po miesiącu – ustępują kłopoty z oddychaniem, po trzech miesiącach – poprawia się stan i funkcje układu krwionośnego, po pięciu latach – ryzyko zgonu na raka płuc zmniejsza się o połowę, a do piętnastu lat – prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę wieńcową będzie takie samo, jak u osoby, która nigdy nie paliła.


Papierosy niszczą zdrowie i skracają życie. Nigdy nie jest za późno, by przestać palić. Palenie jest już niemodne i czyni z człowieka niewolnika nałogu, ograniczając jego niezależność.


Zatoński W., Jak rzucić palenie.Teesson M., Degenhardt L., Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów.https://portal.abczdrowie.pl/uzaleznienie-od-papierosowhttps://www.doz.pl/czytelnia/a13386-Uzaleznienie_od_palenia_papierosow._Skad_sie_bierzehttps://dimedic.eu/pl/wiedza/nikotynizm-objawy-skutki-definicja-leczenie