Archiwa kategorii: GOPS

UWAGA

⚠️

Na chwilę obecną mamy wszystkie niezbędne rzeczy. Część jest już na miejscu- w lokalu tymczasowym, część czeka na transport z terenu PEKO, część zadeklarowanych rzeczy będzie jeszcze dostarczona. Dziękujemy Państwu serdecznie za zaangażowanie, życzliwość, poświęcony czas i środki. To wspaniałe i budujące, że tyle osób, w tak szybkim czasie, jest gotowych pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Jesteście wspaniali

Dziękujemy

Potrzebna jest pomoc rzeczowa dla ofiary wczorajszego (11.03) pożaru w Mostach:

Odzież dla starszego mężczyzny – wzrost 176 cm, średnia postura ciała:

 • dresy – zapewnione
 • koszulki – zapewnione
 • piżama – zapewnione

Wyposażenie do domu:

 • kuchenka gazowa – zapewnione
 • stolik – zapewnione
 • krzesło – zapewnione
 • łóżko polowe – zapewnione
 • koc – zapewnione

Środki higieny i środki chemiczne:

 • środki higieny osobistej – zapewnione
 • środki chemiczne – zapewnione

Kontakt ws. pomocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
  ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo
  tel. 797 098 818
 • Sołtys wsi Mosty p. Alina Merchel
  tel. 604 225 869

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 26 marca 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 kwietnia 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez ZS Bank Żywności w Trójmieście [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej

[załącznik nr 5 do wytycznych]

. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy; OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY  4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00
MLEKO UHT  7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4
PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50
FILET W OLEJU  7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY  2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZOLNA 1 0,6 0,6
 • Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020


[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

➡ Alkoholizm cz.2 – sylwetka alkoholika, wpływ alkoholu na rodzinę, leczenie

Przy okazji szwedzkich badań dotyczących alkoholizmu wśród ankietowanych mężczyzn i kobiet zauważono dwa typy osobowości alkoholika:

 • pierwszy z nich cechuje nieśmiałość i wysoki poziom lęku,
 • drugi to typ pewny siebie, pełen energii, który po spożyciu alkoholu wykazuje tendencje do zachowań aspołecznych.

Ponieważ badane osoby pod wpływem alkoholu prezentowały typ osobowości swoich biologicznych, a nie przybranych rodziców wysnuto stąd wniosek, że to geny są motorem rozwoju tych dwóch, różnych typów osobowościowych.

Wśród przyczyn alkoholizmu poza genetycznymi wymienia się również aspekty psychologiczne i społeczno-ekonomiczne. Niewątpliwie czynnikami, które mają wpływ na alkoholizm są bezrobocie, brak widoków na przyszłość czy poczucie bezradności.

To wszystko dotyka coraz większej części społeczeństwa. Problemy nawarstwiają się i kumulują w kolejnych pokoleniach. W zetknięciu z powszechnością alkoholu owocuje to dużym odsetkiem osób uzależnionych, często bardzo młodych.

Nie trzeba skrajnej nędzy, by w obecnych czasach wpaść w  nałóg. Alkoholizm może być reakcją na transformacje zachodzące we współczesnym świecie i idące w parze z nimi zmiany cywilizacyjne. Postęp techniczny, znaczna ilość bodźców, tempo w jakim upływa czas, wszechobecna rywalizacja i konieczność adaptacji – wszystko to powoduje, że życie społeczne jest dziś pełne lęków i obaw. Alkohol staje się często próbą ucieczki od nich.

W przypadku niepodjęcia działania, jakim jest terapia leczenia alkoholizmu osoba chora wywiera coraz silniejszy wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Z jednej strony prowadząc do wykluczenia społecznego, konfliktów rodzinnych, możliwości utraty pracy – co z kolei prowadzi do problemów finansowych i pogłębienia problemów rodzinnych. Z drugiej strony przyczyny choroby pogłębiają się, prowadząc do coraz poważniejszych konsekwencji społecznych. Osoba uzależniona staje się toksyczna i ma negatywny wpływ na osoby zarówno z bliskiego jak i dalekiego otoczenia. Najpoważniejsze konsekwencje jednak dotyczą bezpośrednio chorego. Zaczynając od problemów zdrowotnych jak marskość wątroby, zapalenie żołądka, niedożywienie, wyniszczenie, uszkodzenie układu nerwowego, zanik mięśni i zaburzenia psychiczne – skutki są widoczne przede wszystkim w psychice, ponieważ alkohol wywiera znaczny wpływ na mózg.

Zmiana zachowania po wypiciu alkoholu jest widoczna u niektórych osób już po wypiciu jednego trunku. Poprawa nastroju, większa pewność siebie czy rozluźnienie to jedne z najbardziej powszechnych zmian zachowania. Alkohol sprawia, że nawet najcichsze i spięte osoby stają się głośne, radosne i pomysłowe. Chwila przyjemności może się jednak zamienić w długie lata cierpienia i nieodwracalne zmiany w psychice. Problem zaczyna się wtedy, gdy alkohol staje się lekiem na problemy, smutki i sposobem na dobry humor.

Alkoholicy wciągają w nałóg małżonków, dzieci, rodzeństwo, rodziców i innych krewnych.

Dzieci wychowujące się w domu, gdzie najważniejsza jest butelka, doświadczają ciągłego stresu, strachu przed własnym rodzicem, ale także mogą mieć zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Zmiany psychologiczne i zamknięcie w patologicznej przeszłości mają wpływ na późniejszy, zniekształcony obraz rzeczywistości, która jest w nieświadomy sposób oceniana przez pryzmat dzieciństwa.

Małżonkowie i dzieci osoby uzależnionej od alkoholu albo rozpaczliwie próbują powstrzymać jej picie, albo rezygnują z nadziei na lepsze życie. Współuzależnienie to bardzo krzywdzący proces. Niszczy poczucie własnej wartości, obniża pewność siebie, a także ma wpływ na życie w poczuciu kłamstwa i winy. Cierpienie całej rodziny widać wyraźne przyglądając się zjawisku jakim jest zaprzeczanie. Członkowie rodziny wpadają w spiralę manipulacji. Żyją w przekonaniu, że alkoholizm członka rodziny jest pod kontrolą i że nie potrzebują pomocy. Tak jednak niestety nie jest.

Rodzina z problemem alkoholowym czuje się napiętnowana, co wzbudza tendencję do unikania ludzi lub do sprawowania nieustannej kontroli nad sytuacjami, w których się znajduje. U wielu domowników pojawia się też poczucie krzywdy, które powstaje, gdy członek rodziny pod wpływem sytuacji domowych przeżywa dotkliwe cierpienia, poczucie bezsilności, bezradności, niesprawiedliwości i burzenia porządku osobistego.

Jak wyjść z alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i w pełni możliwym do zrealizowania jedynie przy współpracy chorego.

Tak, jak w przypadku każdego rodzaju uzależnienia, podstawą do rozpoczęcia leczenia jest uświadomienie sobie wagi problemu przez osobę, której on dotyczy. W praktyce jest to bardzo trudne. Osoba uzależniona stosuje wobec siebie i otoczenia system iluzji i zaprzeczeń. Nie potrafi przyznać się przed samą sobą, że straciła kontrolę nad alkoholem, nawet będąc świadomym zagrożeń z tym związanych. Dlatego pomoc alkoholikowi jest skuteczna, dopiero gdy ten uświadomi sobie swój problem.

Pierwszą fazę leczenia stanowi detoksykacja, inaczej odtrucie, uwolnienie organizmu od toksyn alkoholowych. Jest to zarazem faza sprawdzająca siłę postanowień trzeźwiejącego alkoholika. Wiele osób już na tym etapie kończy terapię, nie chcąc do niej wracać.

Po odtruciu konieczne jest wsparcie psychoterapeuty. Psychoterapia alkoholików spełnia funkcje podtrzymujące i rekonstruujące.

Terapia społeczna jest zasadniczą terapią ułatwiającą „przywrócenie” alkoholika społeczeństwu. Niekiedy chorego poddawanego psychoterapii wspiera się jeszcze dodatkowo lekami ułatwiającymi odrzucenie alkoholu, hamującymi psychiczne lub somatyczne powikłania.

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Około 70% pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych efektów.

Wszelkie informacje dotyczące placówek leczniczych, pomocowych oraz terapeutycznych można uzyskać kontaktując się z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie drogą mailową oraz telefoniczną.

e-mail: komisja@kosakowo.pl
tel.: 692 943 433

Przewodniczący Komisji pełni również dyżury w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

📌 Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne”

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2005 roku. Zgodnie z definicją jest to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
• Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania – Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu.
• Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą – jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie.
• Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami.
• Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych – Szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie.
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Przemoc charakteryzuje działanie intencjonalne lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji.

Formy przemocy:
• przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
• przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
• przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
• inne zachowania – ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mają do dyspozycji m.in. szereg rozwiązań doraźnych. Wyróżnia się trzy formy działań:
• Interwencja, czyli działanie ad hoc podejmowane w wyniku nagłej potrzeby. Będzie to najczęściej interwencja policji lub odpowiednich służb czy instytucji.
• Wsparcie, to również środek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejszą formą jest wsparcie emocjonalne, którego celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewności, że nie jest się samotnym i bezradnym. Bardzo często wsparcia udzielają osoby pracujące w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin uwikłanymi w przemocową sytuację. Można również skorzystać ze wsparcia grupowego.
• Terapia. Jak podaje PARPA to „zaplanowany, zwykle długofalowy proces pracy, oferowany osobom, które mają zagwarantowane względne bezpieczeństwo, jednak nie są w stanie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczania przemocy”.

Warto pamiętać, że to sprawca powinien podjąć kroki, zmierzające do zmiany swojego zachowania. Osoba doznająca przemocy musi przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Przekonanie, że to od niej zależy postępowanie sprawcy – jest iluzją.

Wracając do działań interwencyjnych, nie można przy nich zapominać o procedurze „Niebieskie Karty”, która stanowi obecnie trzon podejmowanych działań, których celem jest zaprzestanie przemocy. Od 1998 r. procedura „Niebieskie Karty” była realizowana na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji przez policjantów. Od 2004 roku działania zostały rozszerzone i sprecyzowane. Na mocy wprowadzonej ustawy o pomocy społecznej procedura „Niebieskie Karty” obejmuje, od tego czasu, ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza, a podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Wiele osób doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację. Trzeba jednak pamiętać, że: Nic nie usprawiedliwia przemocy. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!

Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić.

Pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy.
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu.
• Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
• Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania.
• Masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne.
• Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym co się dzieje w domu.
• Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.
• Masz prawo popełniać błędy.

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE nikt nie ma prawa do Ciebie mówić, że:
• nic ci nie wolno,
• nie masz do niczego prawa,
• nic nie jest Twoje,
• wszyscy wiedzą, że jesteś wariatką,
• masz duże szczęście, że jestem z Tobą.

„Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręconych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem?……Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów – narzucania woli, braku zgody na kompromis, manipulacji, wywierania wpływu, poniżania, ośmieszania, izolowania, deprecjonowania, wykorzystywania, wymuszania.”

(Michalska, Jaszczak-Kuźmińska, 2014)
http://www.niebieskalinia.org/sprawdz-przemocwww.niebieskalinia.infowww.parpa.plhttps://www.gov.pl/…/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob…https://stopuzaleznieniom.pl/…/przemoc-w-rodzinie…/
„ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc” Katarzyna Michalska, Dorta Jaszczak-Kuźmińska (2014)

Działania w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”

W dniu 22 lutego br. w godz. 9:00-15:00 podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, przebywający w prowadzonej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne placówce – schronisko dla bezdomnych w Gdyni, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, nt. niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, zajęciach kulinarnych i dietetycznych.

Szkolenie jest organizowane przez Bank Żywności w Tczewie, w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”, w którym bierze udział Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni w partnerstwie z Bankiem Żywności w Tczewie. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub dyrektor.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 marca 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie

Wychowywać to kochać i wymagać 👨‍👩‍👧‍👦

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi rekrutację wśród rodziców na rozpoczynające się na przełomie lutego i marca zajęcia:
SZKOŁA DLA RODZICÓW — WARSZTATY ON-LINE

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: asystenci.gops@kosakowo.pl